Amics/es fedataris/es


 

Hem rebut les acreditacions de 273 companys/es. Només tenim constància d'un fedatari que no ha rebut l'acreditació i al qual hem comunicat personalment que no pot signar els plecs fins que aclarim amb el Parlament la seva situació.

 

Els que rebeu aquesta circular ja esteu acreditats/des i podeu començar a signar els plecs, indicant el nombre de signatures vàlides, tal com hem informat en un recent document d'instruccions.

 

Organitzarem pròximament el lliurament de les acreditacions a les entitats que aporten fedataris/es i als inscrits a títol individual.

 

Distribució de plecs

 

Després esgotar-se en els primers 10 dies la distribució de prop de 3.100 plecs, hem fet una segona impressió de 3.000 plecs, dels quals hem distribuït el passat dilluns 6 de maig 750 plecs a algunes de les principals entitats que van aportar fedataris/es a la campanya.

 

Per distribuir els nous plecs entre les entitats que encara no els han recollit i els fedataris/es inscrits/es a títol individual hem fixat els següents dies al local de la Fundació M. Aurèlia Capmany, C/. Junta de Comerç n º 17, Entlo. 1a:

 

- Dilluns 13 de maig de 12 a 14 hores i de 16 a 18 hores.

- Dimarts 14 de maig de 12 a 14 hores.

 

A partir del 21 de maig es podrà començar a lliurar els plecs signats, també podran recollir-se més plecs. L'horari de lliurament de plecs signats i emplenats pels fedataris/es són els dilluns de 12 a 14 hores i de 16 a 18 hores al local de la Fundació M. Aurèlia Capmany.

 

Preguem als fedataris es que estan vinculats a les entitats que donen suport a la ILP de RGC que en la mesura del possible es dirigeixin als seus responsables per lliurar els plecs signats i obtenir els nous plecs.

 

Materials de campanya

 

Des de la pestanya de "Material gràfic" del web http://www.rendagarantidaciutadana.net  podeu baixar els logos, cartells i fulles explicatives per a la impressió i difusió.

En els propers dies tenim previst penjar un tríptic.

 

Tenim previst fer una impressió de 1.000 cartells per les entitats o fedataris/es que ho necessitin. També farem una impressió de 10.000 tríptics.

Altres materials com una xapa amb el logotip, samarretes, estan en procés d'edició.

 

Comisssió Promotora ILP Renda Garantida de Ciutadanía

 

   Tel de contacte

   661 390 670 Diosdado Toledano

   687 506 318 Paco Cabezas

 

 

Article 10 de la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Autenticació de les signatures

  La Comissió Promotora pot designar fedataris especials perquè autentiquin les signatures.
   Poden adquirir la condició de fedataris especials les persones de més de divuit anys:

   1.- Que tinguin la condició política de catalans i no estiguin privades dels drets polítics.  
   2.- Que estiguin degudament inscrites com a domiciliades en el padró d'algun municipi de Catalunya i compleixen un dels requisits següents:

        a) Tenir la nacionalitat espanyola.  
        b) Ésser ciutadans d’algun estat membre de la Unió Europea altres que l'Estat espanyol o ciutadans d'Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa.
        c) Residir legalment a Espanya, d'acord amb la normativa en matèria d'estrangeria.

   Han de jurar o prometre davant la Junta Electoral d'autenticar les signatures que s'adjunten a la proposició de llei.
   Aquestes persones hauran de comparèixer davant del Parlament de Catalunya per tal de fer el jurament o la promesa.
   La compareixença es farà en els dies que, a tal efecte, s’ indiquin a la Comissió Promotora.
   Els fedataris/àries especials incorren, en cas de falsedat, en les responsabilitats que determinen les lleis.
   Els fedataris/àries han de comprovar que a cadascun dels plecs hi hagin totes les dades de cadascuna de les persones que els ha signat i que siguin clarament llegibles
   Els fedataris/àries han de signar cadascun dels plecs de signatures, i hi han de fer constar:

DILIGÈNCIA
(nom i cognoms)...................................................................................
Nomenat fedatari/ària especial per a l’ autentificació de signatures que avalin la iniciativa legislativa popular per regular la Renda Garantida de Ciutadania establerta a l’ article 24.3. de l’ Estatut d’ Autonomia de Catalunya, DONO FE que les signatures contingudes en aquest full corresponen a les persones identificades amb el seu nom, cognoms i circumstàncies personals que s’ esmenten
Localitat......................................., de/d’ ...............................................de 2012.
CONTÉ .............SIGNATURES


Signatura del fedatari/ària

 

 

Joomla templates by a4joomla