DONACIONS

    Per poder dur a terme la ILP cal un suport econòmic, ja que sense ell no seria possible portar aquesta iniciativa a bon port. És necessari imprimir els plecs de signatures, carpetes, lloguer de locals per a actes... És propòsit d'aquesta Comissió Promotora tenir el màxim de transparència amb el nostre pressupost.

 

Caixa d'Enginyers

 Renda Garantida de Ciutadania  ES47-3025-0001-17-1433516817

 

 

 

 

 

     Cal que aquesta ILP de la Renda Garantida Ciutadana pugui arribar a tota la ciutadania, perquè no els sigui possible despatxar-la amb un mer tràmit, o deixar-la als llimbs perquè sigui oblidada, com han fet amb altres ILPs poc conegudes. És per això que necessitem donar-la a conèixer àmpliament. Per això insistim en la necessitat d'adherir-se per què  senzillament com una mostra de suport, el qual pot manifestar-se de moltes maneres, ja sigui col·laborant econòmicament, mitjançant donacions voluntàries, o ben sent fedetaris/as, o ben recollint signatures, distribuint plecs, etc.
      En la fase en que ens trobem, el més important és la difusió, per la qual cosa agraïm que qualsevol persona, organització que tingui un blog, pàgina web de qualsevol tema, ens inclogui en un link apuntant aquest web, ja que Google considera més rellevant una pàgina quants més links té apuntant cap a ella. També és necessari destacar que emplenar un formulari d'adhesió, tant a nivell individual com d'organització, NO SIGNIFICA LA SIGNATURA LEGAL DE LA ILP, doncs a Catalunya no és legal la recollida de signatures digitals, com si ho és en el conjunt de l'estat espanyol.

 

ADHESIONS A ENTITATS I ORGANITZACIONS

     A totes les entitats i organitzacions interessades a donar suport al nostre projecte de ILP de la Renda Garantida Ciutadana ja sigui per difondre, donar suport econòmic mitjançant donacions, o aportar persones perquè treballin a favor d'aquest projecte. Un simple enllaç dirigit a aquest web, és suficient per millorar el posicionament en els cercadors.

 
 
 
Formulario


ADHESIONS DE PERSONES INDIVIDUALS

     També col·laboració a nivell individual serà ben rebuda per aquesta Comissió Promotora. Cal tenir en compte que això NO SUPOSA la signatura legal de la ILP, ja que a Catalunya no existeix la possibilitat de recollir signatures digitals, com si ocorre en les ILPs a nivell estatal. Simplement és per donar suport a aquesta iniciativa, per difondre-la en la societat, fer donacions voluntàries, o simplement incloure un enllaç a les vostres pàgines webs o blogs apuntant a aquest web, a fi de millorar el posicionament en els cercadors.

 


Formulario

 

Amics/es fedataris/es


 

Hem rebut les acreditacions de 273 companys/es. Només tenim constància d'un fedatari que no ha rebut l'acreditació i al qual hem comunicat personalment que no pot signar els plecs fins que aclarim amb el Parlament la seva situació.

 

Els que rebeu aquesta circular ja esteu acreditats/des i podeu començar a signar els plecs, indicant el nombre de signatures vàlides, tal com hem informat en un recent document d'instruccions.

 

Organitzarem pròximament el lliurament de les acreditacions a les entitats que aporten fedataris/es i als inscrits a títol individual.

 

Distribució de plecs

 

Després esgotar-se en els primers 10 dies la distribució de prop de 3.100 plecs, hem fet una segona impressió de 3.000 plecs, dels quals hem distribuït el passat dilluns 6 de maig 750 plecs a algunes de les principals entitats que van aportar fedataris/es a la campanya.

 

Per distribuir els nous plecs entre les entitats que encara no els han recollit i els fedataris/es inscrits/es a títol individual hem fixat els següents dies al local de la Fundació M. Aurèlia Capmany, C/. Junta de Comerç n º 17, Entlo. 1a:

 

- Dilluns 13 de maig de 12 a 14 hores i de 16 a 18 hores.

- Dimarts 14 de maig de 12 a 14 hores.

 

A partir del 21 de maig es podrà començar a lliurar els plecs signats, també podran recollir-se més plecs. L'horari de lliurament de plecs signats i emplenats pels fedataris/es són els dilluns de 12 a 14 hores i de 16 a 18 hores al local de la Fundació M. Aurèlia Capmany.

 

Preguem als fedataris es que estan vinculats a les entitats que donen suport a la ILP de RGC que en la mesura del possible es dirigeixin als seus responsables per lliurar els plecs signats i obtenir els nous plecs.

 

Materials de campanya

 

Des de la pestanya de "Material gràfic" del web http://www.rendagarantidaciutadana.net  podeu baixar els logos, cartells i fulles explicatives per a la impressió i difusió.

En els propers dies tenim previst penjar un tríptic.

 

Tenim previst fer una impressió de 1.000 cartells per les entitats o fedataris/es que ho necessitin. També farem una impressió de 10.000 tríptics.

Altres materials com una xapa amb el logotip, samarretes, estan en procés d'edició.

 

Comisssió Promotora ILP Renda Garantida de Ciutadanía

 

   Tel de contacte

   661 390 670 Diosdado Toledano

   687 506 318 Paco Cabezas

 

 

Article 10 de la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Autenticació de les signatures

  La Comissió Promotora pot designar fedataris especials perquè autentiquin les signatures.
   Poden adquirir la condició de fedataris especials les persones de més de divuit anys:

   1.- Que tinguin la condició política de catalans i no estiguin privades dels drets polítics.  
   2.- Que estiguin degudament inscrites com a domiciliades en el padró d'algun municipi de Catalunya i compleixen un dels requisits següents:

        a) Tenir la nacionalitat espanyola.  
        b) Ésser ciutadans d’algun estat membre de la Unió Europea altres que l'Estat espanyol o ciutadans d'Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa.
        c) Residir legalment a Espanya, d'acord amb la normativa en matèria d'estrangeria.

   Han de jurar o prometre davant la Junta Electoral d'autenticar les signatures que s'adjunten a la proposició de llei.
   Aquestes persones hauran de comparèixer davant del Parlament de Catalunya per tal de fer el jurament o la promesa.
   La compareixença es farà en els dies que, a tal efecte, s’ indiquin a la Comissió Promotora.
   Els fedataris/àries especials incorren, en cas de falsedat, en les responsabilitats que determinen les lleis.
   Els fedataris/àries han de comprovar que a cadascun dels plecs hi hagin totes les dades de cadascuna de les persones que els ha signat i que siguin clarament llegibles
   Els fedataris/àries han de signar cadascun dels plecs de signatures, i hi han de fer constar:

DILIGÈNCIA
(nom i cognoms)...................................................................................
Nomenat fedatari/ària especial per a l’ autentificació de signatures que avalin la iniciativa legislativa popular per regular la Renda Garantida de Ciutadania establerta a l’ article 24.3. de l’ Estatut d’ Autonomia de Catalunya, DONO FE que les signatures contingudes en aquest full corresponen a les persones identificades amb el seu nom, cognoms i circumstàncies personals que s’ esmenten
Localitat......................................., de/d’ ...............................................de 2012.
CONTÉ .............SIGNATURES


Signatura del fedatari/ària

 

 

Relació d’entitats que donem suport a la Iniciativa Legislativa Popular per una Renda Garantida de Ciutadania

(73 entitats, actualització a 16/11/2016)

 

Acció Católica Obrera (ACO); http://www.treballadors.org/aco/

Àgora Sant Antoni de Vilamajor

Aliança per la Sobirania Alimentària de Catalunya

Alternativa Ciudadana Progresista (ACP)

APEMA

Assemblea de Treballadors/es aturats/des de Barcelona; http://assembleadeaturatsbarcelona.blogspot.com.es/

Assemblees Ciutadanes Constituents; http://www.constituents.cat

Assemblea pels drets socials d'Osona

Assemblea pels dret socials de Pineda de Mar

Assemblea pels drets socials de Vic

Associació Ciutadana Anti-sida de Catalunya ; http://www.acasc.info

Associació Cristianisme al segle XXI; http://www.cristianismexxi.cat

Associació Eradicar La Pobresa http://www.eradicarlapobresa.cat

Associació Socialisme, Catalunya i Llibertat; http://socialismecatalunyallibertat.wordpress.com/

Associació XSUC-Socialisme21; http://www.xsuc.cat/; http://socialismo21.net/

Assemblea Casc Antic 15M

Assemblea Drets Socials de Rubí

Associació de Veïns Parc Torre Roja de Viladecans

Assemblea Social de Catalunya;  http://www.assembleasocialdecatalunya.cat/

ATTAC-Acordem; http://www.acordem.org/

Ateneu Ebrenc Tortosa

Bloc d’Esquerra Gavanenc (BEG)

Campanya per una banca pública ètica i social

CCOO; http://www.ccoo.cat/

CJB Gràcia,

CO.BAS; http://www.cobascat.cat/cat/

Col·lectiu Ronda; http://www.cronda.com/

Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC);http://www.ceesc.es/

Col.legi Oficial de Treball Social de Catalunya; www.tscat.cat

CONFAVC; http://www.confavc.cat/

Constituyentes Barcelona; http://constituyentes.org/

Coordinadora acció social Clot-Camp de l'Arpa

Coordinadora d’Assemblees i col.lectius de treballadors/es en atur de Catalunya.

Coordinadora Social Guinardó

Cornellà Sense Fronteres

Crida Desobediència Civil; http://www.cridadesobediencia.cat/

Cristians pel Socialisme; http://www.cristianosporelsocialismo.org/

CUP; http://cup.cat/

Dempeus per la salut pública; http://dempeusperlasalut.wordpress.com/

ECAS; http://acciosocial.org/

ERC; http://www.esquerra.cat/

Enginyeria Sense Fronteres Rubí

Església Plural; http://www.esglesiaplural.cat/

EUiA; http://www.euia.cat/

FAVB; http://www.favb.cat/

FAV Santa Coloma de Gramenet

Front Cívic de Catalunya; http://frontcivic.cat/ca/

IAC; http://www.iac.cat/

ICV; http://www.iniciativa.cat/

Indignats de Cardedeu

JERC; http://www.jerc.cat/

JSC; http://http://www.jsc.cat/

Justícia i Pau; http://www.justiciaipau.org/

Lleida Social; http://lleidasocial.blogspot.com.es/

Mall de Llinars del Vallés

Marea Pensionista de Catalunya

Marxa Mundial de Dones

Militante; http://www.elmilitante.net/

Moviment 15M; http://acampadabcn.wordpress.com/

Observatori DESC; http://www.observatoridesc.org

PAH Plataforma Afectats per la Hipoteca; http://afectadosporlahipoteca.com/

Parlament Ciutadà

Partit Socialista del Treball (PST) Internacionalista

Pastoral Obrera de Catalunya; http://pastoralobreradebarcelona.blogspot.com.es/

Plataforma d’usuaris dels serveis públics a Polinyà; http://polinyadefensemlasanitatpublica.blogspot.com.es/

Plataforma stop karting de Llinás, Cardedeu i Sant  Antoni de Vilamajor

PCC;http://www.pcc.cat

POR; http://laaurora.netpor.org/

Procés Constituent; http://www.procesconstituent.ca

PSC; http://www.socialistes.cat/

UGT; http://www.ugt.cat/

USOC; http://www.usoc.cat/

Xarxa de Lluita pels Drets Socials; http://xdsgirona.blogspot.com.es/

Xarxa Renda Básica; http://redrentabasica.org

 

 

   L’article 24.3 del present Estatut de Catalunya diu: “les famílies o persones en situació de pobresa tenen dret a acedir a una Renda Garantida Ciutadana que els garanteixi una vida digna”. Aquesta llei encara no ha estat desenvolupada, així docs que aquesta Comissió Promotora ha decidit presentar una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) sobre la Renda mínima Ciutadana.

   Per a això hem redactat un projecte de llei, per presentar-ho a la taula del Parlament de Catalunya, i si aquest l’aprova tindrem uns mesos per recollir un mínim de 50.000 signatures. Per a això hauran de fer-ho persones habilitades a tal efecte, que no hauran de tenir antecedents penals, anomenats fedataris. Abans de presentar-la al Parlament, és necessari donar-la a conèixer massivament a tot el poble de Catalunya, perquè no els sigui fàcil despatxar-la amb un tràmit, és per això que sol·licitem àmplia difusió d’aquest projecte perquè no els sigui fàcil rebutjar-la.

   La quantia d’aquesta renda serà de 7.967,7 € a l’any i tindrà caràcter incondicional, no subjecta a cap obligació de seguir cursos, perquè el dret a la vida és incondicional. Tindrà caràcter indefinit, fins que el perceptor surti de la situació de pobresa. La quantia l’estableix el Parlament, que considera aquesta quantitat com el mínim que permet una vida digna a Catalunya, per això l’hem establert així en el nostre projecte. Tindrà també un caràcter complementari, de manera que les pensions o salaris precaris inferiors a aquesta quantitat seran complementats fins a aconseguir-la.

 

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 
http://www.youtube.com/watch?v=kGBN13Xm0P8
 

Eixos centrals del projecte de llei:

La Renda Garantida de Ciutadania té per objecte garantir que ningú estigui per sota del llindar de la pobresa i consisteix en:

1-Un dret universal de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, no condicionat a disponibilitats pressupostàries ni a l’obligació de participar en accions d’ inserció social i laboral.

2-Un dret subjectiu de caràcter individual però vinculat a la situació econòmica de la persona i, en el seu cas, del nucli familiar o de convivència.

3-El dret a percebre una prestació econòmica de, com a màxim, 664 euros mensuals per dotze pagues.

4-La prestació econòmica de la RGC té caràcter suplementari; és el dret a percebre la quantitat necessària a fi que, sumada als ingressos econòmics que es tinguin per qualsevol concepte, es disposi d’uns ingressos econòmics iguals a 664 euros mensuals per dotze pagues.

5-Els requisits per accedir al dret a cobrar la prestació econòmica de la RGC són:

a)-Tenir 18 o més anys, o ser menor emancipat.

b)-Estar vivint legalment a Catalunya.

c)-Tenir residència continuada a Catalunya durant un mínim de 12 mesos.

d)-No disposar d’ ingressos econòmics superiors als mínims garantits equivalents a la quantia de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (per l’ any 2012, 664 euros mensuals per dotze pagues), durant com a mínim els 4 mesos anteriors a la sol·licitud.

6-El projecte de Llei per la RGC regula també les obligacions de les persones perceptores de la prestació econòmica; l’ incompliment de les obligacions pot comportar la suspensió o la pèrdua del dret a percebre la RGC.

7-El finançament de la RGC és a càrrec dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i serà gestionada per l’ Administració de la Generalitat de Catalunya, les administracions locals, i amb la participació de les entitats del tercer sector, degudament acreditades.

8-La no-resposta de l’administració pública competent a la sol·licitud feta pel ciutadà o ciutadana comportarà el reconeixement del dret a percebre la prestació econòmica.

 

 

Text del projecte de llei

 
 

Mèmoria justificativa

 

 

Joomla templates by a4joomla