Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía 26/01/2017 ACTA N o 79 

Assisteixen a la reunió: Javier Bernad, Judit Borrell, Jaume Botey, Lluc Cahis, Albert Escofet, Laurent Faucheux, Pedro Fernandez, Antoni Ferret, Sixto Gargante, Rosa Gomez, Patrizia Manzo, Mingo Meseguer, Manel Navarro, Miquel Puente, Carles Rodriguez, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Rosa Cañadell, Neus Escofet, Elena Ferrero, Ramón Franquesa, Núria Garrido, Cristina Lopez, Ivan Molinos, Joan Miquel Ortiz, David Papiol i Llorenç Serrano. 

Proposta d'Ordre del dia: 

1.- Informació reunió amb la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies 2.- Informació a grups i entitats. Gestió esmena transaccional.
3.- Avaluació proposta de la Conselleria i propostes
4.- Presentació esborrany Comunicat 

1.- Informació reunió amb la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies 

Diosdado informa que a la reunió amb la Conselleria celebrat el passat dilluns 23 de gener van estar presents la consellera Sra. Dolors Bassa i els directius del departament Srs. José Vidal i José Ginesta. Per la Comissió Promotora estar els seus representants Srs. Sixto Gargante i Diosdado Toledano. A la reunió se'ns presenta un document on es reconeix la interlocució de la Comissió Promotora amb el Departament (TASF) del govern de la Generalitat. 

A continuació, després de distribuir un quadre comparatiu entre les diferents propostes, inicial de Junt pel Si, ponència, govern, etc., Sixto detalla el contingut de la nova oferta i situa les diferències i aproximacions: 

- No complementarietat amb les rendes de treball a temps parcial 

- Transitorietat en la seva implementació fins a l'any 2020. 

- Quantia prestacions en 2017: el 82% IRSC a la primera persona, 41% IRSC a la segona persona, 11% tercera persona i 12% quarta persona. No estableix quanties per a la 5a i 6a persones. La sumi de totes aquestes prestacions és de 967 euro/mes o 146% de l'IRSC. 

El 2020 la primera persona arriba al 100% de l'IRSC, la segona el 50%, la tercera 100 euros/mes, la quarta 100 euro/mes. Tampoc estableix quanties per a la 5a i 6a persones. La família de quatre persones sense ingressos obtindria una prestació global de 1.196 euros/mes o el 180% de l'IRSC. 

- Sobre la Renda complementària s'està disposat a considerar la proposta de la Comissió promotora que tingui també un caràcter d'incentivació al trobar feina. 

- L'inici de la implementació és octubre de 2017, amb el traspàs dels beneficiaris de la RMI a la Renda Garantida de Ciutadania, en el redactat no queda clar que la resta de persones potencialment beneficiàries entrin en aquesta mateixa data. 

- Tampoc s'estableix amb claredat el caràcter de dret subjectiu i per tant no condicionat als pressupostos anuals de la Generalitat. 

Sixto i Diosdado valoren que es tracta d'una oferta amb avenços significatius pel que fa a la prestació econòmica, especialment a la 2 persones de la unitat familiar o de convivència, però que al seu torn conté importants insuficiències pel que fa a la transitorietat, quantia prestacions, límit de persones amb dret a la prestació en la unitat familiar, no complementarietat amb el contracte a temps parcial, necessitat d'una modulació progressiva i proporcional de la renda complementària, no està assegurat que totes les persones potencialment beneficiàries percebin la prestació des 2017, tampoc està garantit el dret subjectiu en la seva relació amb els pressupostos, etc. 

2.- Informació a grups i entitats. Gestió esmena transaccional. 

Diosdado informa que s'ha desenvolupat una ronda de reunions presencials per informar verbalment del contingut de la nova oferta i recollir les seves opinions amb els grups parlamentaris "Catalunya si que és pot", Ciutadans, CUP i PSC, fins al moment no ha estat possible parlar amb la representant del PP, i amb una representació de la Taula del Tercer Sector formada per Sonia Fuertes i Roger Civit, i telefònicament amb Teresa crespo d'ECAS i Núria Carreras del Col·legi Oficial de Treball Social, etc. 

Pel que fa a la gestió de l'esmena transaccional als pressupostos entre els diferents grups parlamentaris per presentar a la Comissió d'Economia de 1 de febrer, amb l'objectiu de dotar de suficients recursos per implementar la Renda Garantida de Ciutadania, s'informa que hi ha una voluntat d'acord entre la majoria dels grups, però que a última hora la CUP proposa una altra modalitat de mutu suport entre algunes de les esmenes, que de moment no té el consens de la resta de grups. 

3.- Avaluació proposta de la Conselleria i propostes 

Diosdado i Sixto valoren que amb aquesta nova oferta hi ha bases per negociar i avançar cap a un possible acord sobre bases dignes i de suficiència. Proposen fer una contraproposta que permeti corregir les insuficiències constatades en la nova oferta. Informen que la propera reunió amb la conselleria serà el dilluns 30 de gener. 

Després de les informacions s'obre una ronda de preguntes, aclariments i propostes. En aquesta ronda es coincideix en la valoració i propostes realitzades. Patrizia proposa l'actualització de l'IRSC congelat des de 2010. Miquel Puente informa que CCOO enviarà una relació de propostes per a la negociació, que els 100 euros/mes s'expressin en percentatge del IRSC, millorar la prestació de la primera persona, complementar les rendes de treball a temps parcial, actualitzar IRSC, concretar renda complementària en el seu vessant d'incentivació per al treball, etc. Carlos Rodriguez expressa el seu acord amb la contraproposta sobre prestacions econòmiques que plantegen Sixto i Diosdado. Pere Fernandez insisteix assegurar el seu caràcter de dret subjectiu i que no pugui es limitat pels pressupostos anuals, etc. 

4.- Presentació esborrany Comunicat 

Diosdado informa que diversos mitjans s'han posat en contacte per obtenir informació de la nova proposta i conèixer l'opinió de la Comissió Promotora reunida en el dia d'avui. Per facilitar la tasca informativa es presenta un esborrany de comunicat. Després de recollir les diferents propostes i opinions es dóna lectura als paràgrafs del comunicat que fan consens. Després del vist-i-plau a un comunicat més curt, es responsabilitza Sixto i Diosdado perquè donin els últims retocs. 

Nota: Aquest comunicat es va distribuir en la nit de dijous 26 a les diverses llistes de correu de la Comissió Promotora i els mitjans de comunicació. 

ACORDS 

- Presentar contraproposta de la Comissió Promotora en la reunió de dilluns 30 de gener amb la Conselleria. - Aprovar Comunicat de la Comissió Promotora en els termes indicats. 

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 2 de febrer de 2017 a les 17 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguadé no 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV) 

Barcelona, 27 de gener 2017 Redacta Acta: Diosdado Toledano 

#catsensepobresa y #dejunirendagarantida

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/ 

https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

https://twitter.com/ILPRendaGC

 

COMUNICAT SOBRE LA NOVA PROPOSTA DEL GOVERN DE LA GENERALITAT SOBRE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA I LA NECESSITAT DE NOUS AVENÇOS PER A ACONSEGUIR UN ACORD SATISFACTORI

 

Dilluns passat 23 de gener es va reunir la Consellería de Treball, assumptes socials i famílies de la Generalitat de Catalunya amb els representants de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania Srs. Sixto Gargante i Diosdado Toledano, als que va lliurar el redactat d'una nova proposta.

La Comissió Promotora després d'avaluar la nova proposta de la Consellería i reconèixer els significatius avenços en el seu contingut, però també les importants insuficiències i aspectes que necessiten aclariment i modificació, acorda presentar una nova proposta a la Consellería de Treball, assumptes socials i famílies a la propera reunió prevista per al dilluns 30 de gener, amb l'objectiu de buscar un acord global en matèries de transitorietat, quanties de les prestacions econòmiques, nombre de persones beneficiàries en la unitat familiar i de convivència, modulació de les característiques de la Renda Complementària d'inserció social i laboral, complementarietat amb les rendes del treball a temps parcial, implementació a totes les persones beneficiàries des 2017 i garantia del dret subjectiu que estableix la llei en el seu finançament.

La Comissió Promotora expressa la seva voluntat d'arribar a un acord satisfactori, i espera del govern de la Generalitat la generositat i amplitud de mires per fer realitat, després de tants retards, el dret a la Renda Garantida de Ciutadania.

Barcelona, 26 de gener 2016

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

Tel contacte: 661390670

BTV Noticies_El grup promotor de la ILP de la RG demana una partida específica als pressupostos.

 

Ajuntaments solidaris amb la Renda Garantida de Ciutadanía.

 

El Govern té la possibilitat de redireccionar recursos..necessita voluntat política"

 

Taula rodona Què proposen els grups parlamentaris perquè s'aprovi la proposta de llei de la RGC?

@ILPRendaGC Per una Catalunya més justa i uns pressupostos veritablement socials.

Conjunt de Lemes del dejuni: "RESCATEM LES PERSONES" "PER UNA CATALUNYA SENSE POBRESA", "CIUTADANIA: UN DRET QUE EMPARA A TOTS I TOTES", "SENSE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA ELS PRESSUPOSTOS NO SÓN SOCIALS"

Diumenge 18 de desembre

Diumenge 18 de desembre

9-11 hores: Inici i desplegament de l'acampada / dejuni popular. Muntatge equip de so i de les carpas. Ubicació pancartes.

11 hores: Sota la carpa, obertura del llibre de la solidaritat i la fraternitat perquè totes les persones que visiten els participants en el dejuni puguin expressar amb els seus comentari i signatures seu suport solidari.

11 a 12 hores: Recepció als mitjans de comunicació. Presentació Carta al President de la Gneralitat.

12 a 14 hores: Acte presentació del dejuni: Explicació de les raons i objectius pels participants del dejuni, i del programa d'activitats. Intervencions de les entitats que donam suport a la Renda Garantida de Ciutadanía i a la Comissió Promotora. Presenta i modera Montse Rosaura.

14 a 16 hores: Beguda d'aigua i descans

16 a 17:30 hores: Recepció visites

18 h a 19:30 h: Acte: Intervencions del Ajuntaments solidaris que han aprovat mocions de suport a la Renda Garantida de Ciutadanía.

19:30 a 20:30 h: Música i/o poesía.

20:30-21:00 hores: Posa una espelma a les víctimes de la pobresa i la desigualtat.

21:00 hores: deixada anar de globus amb els lemes "Rescatem les persones", "Renda garantida de ciutadania ja !!", etc.

21:30 hores: Sopar d'aigua i passi de vídeos.

 

    

Dilluns 19 de desembre

8 a 9 hores: Esmorzar amb aigua. Preses de tensió als participants en el dejuni.

9h a 10 hores: recepció visites.

10 a 11 hores: Distribució full informatiu per la Rambla de Catalunya.

11:00 a 12:15 hores: Taula rodona Què proposen els grups parlamentaris perquè s'aprovi la proposta de llei de la Renda Garantida de Ciutadania? Presenta i modera: Sixto Garganté. Confirmació participació de representants dels grups parlamentaris.

12:30: Salutació d’Anna Monjo en representació editorial Icaria i donació llibres al dejuni

13 hores: Espai obert

14 a 16 hores: Aigua i descans

16 a 17:00 hores: Recepció de visites

17:00 hores a 18:00 h: Poesies i/o música popular

18:00 hores a 19:30 hores: Acte: "Nosaltres acusem": denúncia de les causes de la pobresa i la violència social, amb diverses intervencions acusant la varietat de responsables de la pobresa i les seves conseqüències. Presenta i modera Arcadi Oliveres.

 

- Presentació global de la denúncia de la pobresa: Teresa Forcades

- Desesperança. Suïcidis, testimoni dels companys d'Evaristo Justícia: Manuel Navarro

- Morts prematures, dèficit de calefacció, de medicines, degradació salut: Toni Barbarà

- Desnonaments de l'habitatge: PAH

- Incendis i morts per pobresa energética: Bomber de la Generalitat i Yolanda Yeste de APE

- Separació i segrest de la infància en famílies vulnerables: Rosa de Marea Turquesa

- Pobresa laboral. Conseqüències de la precarietat i les reformes laborals: Sindicalista de CCOO

- Pobreza juvenil. Emigración juvenil: Elena Ferrero representante de Avalots

 

20:00 h a 20:30 h: Acte de les dones

20:30h a 20:45 hores: deixada anar de globus: No més víctimes de la pobresa i la desigualtat

21 hores: Un Betlem en 2016: ¿Què els hagués passat a la Mare de Déu, Josep, amb el nen Jesús en la nostra època?

21:30 hores: Brindis d'aigua i passi de vídeos

Dimarts 20 de desembre

8 a 9 hores: Esmorzar amb aigua. Preses de tensió als participants en el dejuni.

9h a 10:30 hores: recepció visites.

10:30-11:30 hores: Poesies i/o música popular

12 a 13 h: Lectura petició al Govern de la Generalitat perquè compleixi l'acord del Parlament d'implementar la llei en 2017 i posi els recursos necessaris. Possible acció simbólica davant del silenci dels pressupostos sobre la Renda Garantida de Ciutadania.

13 a 14 hores: Poesies i/o música popular

14h hores a 15: 30h: recollida de les tendas de campanya i materials.

15:30 hores fins a l'hora que es decideixi posar-se en marxa cap al Parlament: Poesia i/o música.

17 hores: Abans de sortir en manifestació: Distribució de les pomes de la glòria entre les persones que han realitzat el dejuni.

A les 18:00 hores: Sortida cap al Parlament. Confluència amb la manifestació de la Marea Pensionista. Arribada al Parlament i concentració: Lectura de documents i alçada de globus amb lemes: Aprovar la Renda Garantida de Ciutadania Ja. Sense la RGC els pressupostos no són socials. Finalitzada la concentració sortida en manifestació fins Arc de Triomf.

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania
Joomla templates by a4joomla