Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

ASSESSORAMENT COL·LECTIU / ASESORAMIENTO COLECTIVO

 Jueves laborables por las tardes de las 17h. a 19h. C/ Obradors, 8-10. ( <M> Drassanes L3 o Jaume I L4 ) en el local FAVB

 ¡DEFIENDE TUS DERECHOS! Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”. Estatut de Catalunya, en el seu article 24.3

 asesoriargc@gmail.com   www. rendagarantidaciutadana.net   @ILPRendaGC ILP de la Renda Garantida Ciutadana

Entrevista TV3

NOVA PROPOSTA REDACCIÓ ESMENA A L’ARTICLE 7.1. LLETRA D), feta per la Comissió Promotora de la ILP RGC després de la reunió amb els grups parlamentaris feta el dia 13 de novembre de 2019
REDACCIÓ ESMENA A L’ARTICLE 7 .1. LLETRA d)

d) No disposar d'una quantitat d'ingressos, rendes o recursos econòmics considerada mínima per a atendre les necessitats bàsiques d'una vida digna, d'acord amb l'import corresponent de la renda garantida de ciutadania amb relació al llindar d'ingressos fixat per l'indicador de renda de suficiència de Catalunya. No es compatibilitzaran els ingressos que es rebin com a conseqüència d’ una liberalitat per raó afectiva o d’ amistat, en concepte de donació o de préstec personal, ni les prestacions econòmiques per fill a càrrec menor de divuit anys previstes per la legislació general de la Seguretat Social, ni els ajuts o prestacions econòmiques d’ aliments de naturalesa finalista. La situació d'insuficiència d'ingressos i recursos s'ha de donar, com a mínim, durant els dos mesos sis mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud de la renda garantida de ciutadania i ha de continuar existint mentre es tramita el procediment de concessió i es percep la prestació.

REDACCIÓ ESMENA A L’ARTICLE 4.4. 4.

Són compatibles amb la percepció de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, i no computen com a ingressos per a determinar el llindar econòmic, les prestacions econòmiques, públiques i privades de dependència, de beques escolars de menjador i transport, d'urgència per a evitar desnonaments, de beques públiques per a estudiar (de batxillerat o universitàries), i les que existeixin o es puguin establir amb la finalitat explícita de complementar la renda garantida de ciutadania. ESMENA PER AFEGIR.- També són compatibles i no computen com a ingressos els que es rebin com a conseqüència d’ una liberalitat per raó afectiva o d’ amistat, en concepte de donació o de préstec personal, les prestacions econòmiques per fill a càrrec menor de divuit anys previstes per la legislació general de la Seguretat Social, I els ajuts o prestacions econòmiques d’ aliments de naturalesa finalista.

REDACCIÓ ESMENA A L’ ARTICLE 8.1 LLETRA c)

1. Els ingressos, les rendes i els recursos que es tenen en compte per a avaluar el compliment del requisit que estableix l'article 7.1.d són els següents:
c) Els ajuts, les subvencions i altres prestacions econòmiques que es perceben de les administracions públiques o d'entitats públiques o privades, que tenen el tractament que estableix l'article 4. En el cas de percebre ajuts, subvencions i altres prestacions económiques amb un període de liquidació superior al mes es prorratejaran als efectes d’ imputar únicament l’ import mensual que correspongui.

REDACCIÓ ESMENA A L’ ARTICLE 8.2 LLETRA b) 2.

Els ingressos, les rendes i els recursos a què fa referència l'apartat 1 s'acrediten amb la documentació següent:

b) La certificació del saldo mitjà i extractes bancaris dels darrers dos mesos sis mesos dels comptes corrents, o altres dipòsits bancaris, que figuren en la certificació de dades fiscals, i també dels nous comptes bancaris que s'han obert amb posterioritat a aquesta declaració o que no hi són declarats.
AFEGIR UNA NOVA LLETRA c) a l’ apartat 2 de l’ article 8 c) En el seu cas, els documents acreditatius dels ingressos que es rebin com a conseqüència d’ una liberalitat per raó afectiva o d’ amistat, en concepte de donació o de préstec personal, de les prestacions econòmiques per fill a càrrec menor de divuit anys previstes per la legislació general de la Seguretat Social, I dels ajuts o prestacions econòmiques d’ aliments de naturalesa finalista i dels ajuts públics o privats per aliments.
Barcelona, 14 de novembre de 2019

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   18/09/2019

ACTA N º 146

 

Assisteixen a la reunió:Farida Harrak, Patrizia Manzo, Manuel Ortiz, Carlos Rodriguez y Diosdado Toledano i Najat Yedri. Justifiquen absència: Josep Busquets, Enrique García, Eva Abellàn,Carme Ferreiro, Nuria Garrido, Miquel Ibarz, C. Laura Marino, J. Antoni Martínez, Joan Miquel Ortiz, Xavier Motis, Ana Paredes, Irene Pareja, Valentín Redondo, Pepe Rodado, Juanjo Salbia i Xan Da Torre.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació registre esmena de lectura única. Roda de premsa.

2.- Preparació concentració davant del Parlament dimecres 25 setembre

3.- Propostes de treball i iniciatives per al II Festival de marees i moviments socials.

4.- Diversos

 

1.- Informació registre esmena de lectura única. Roda de premsa.

S'informa del registre de l'esmena de lectura única a l'artº 7 de la llei RGC amb la signatura dels representants dels grups parlamentaris de Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú-Podem i CUP.

Aquesta esmena, promoguda per la Comissió Promotora de la RGC, té un termini aproximat per ser presentada a votació al Parlament d'1 mes. Posteriorment es presentaran noves esmenes de lectura única o per la via d'urgència tal com es va acordar en passades reunions.

Amb l'objectiu de presentar el contingut de l'esmena als mitjans de comunicació s'efectuarà una roda de premsa al Parlament a les 13 hores del dijous 19 de setembre.

Una delegació de la Comissió Promotora formada per Farida Harrak, Najat Yedri, Manuel Ortiz i Diosdado Toledano seran presents a la roda de premsa.

Posteriorment es distribuirà un comunicat.

 

2.- Preparació concentració davant del Parlament dimecres 25 setembre.

S'informa que s'ha comunicat al Departament d'interior, per via d'urgència, la concentració davant del Parlament en defensa de la plena implementació de la Llei de la RGC, el proper dimecres 25 de setembre a les 18 hores (fins a les 20 hores).

Es proposa dur a la concentració la pancarta de la RGC, megàfon de mà, així com diversos cartells que es van exhibir en concentracions anteriors.

Es proposa difondre la convocatòria.

Es passarà a recollir els materials pel local de la FAVB, per la qual cosa s'estableix una cita a les 16:30 hores a la FAVB el mateix dia 25 de setembre.

 

3.- Propostes de treball i iniciatives per al II Festival de marees i moviments socials.

Es proposa organitzar una xerrada informativa sobre la lluita contra la pobresa, el paper de la RGC, i els greus problemes observats en la seva implementació, si pot ser de manera conjunta amb altres entitats en l'eix temàtic d'Habitatge i Pobresa. Es proposa prendre contacte amb les entitats com PAH, APE, Sindicat de llogateres, Sindicat Habitatge Casc antic, per explorar preparar-la conjuntament.

També es proposa adquirir una carpa desmuntable per al II Festival.

 

4.- Diversos.

- S'informa que el Departament de Treball ha actualitzat la informació sobre la implementació de la RGC. Es fan unes primeres valoracions, pendents d'un estudi més detallat.

 

Veure: https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/06pobresa_i_inclusio_social/RendaGarantidaCiutadania/nou/destacats_laterals/Principals_dades_implementacio_RGC.pdf

 

-Es assessora al company Carlos Rodriguez per presentar un Recurs d'alçada davant una resolució de fals desistiment.

 

ACORDS

- Estar en la roda de premsa al Parlament el dijous 19 setembre a les 12:45 hores amb la delegació indicada. Prosseguir les gestions sobre noves esmenes de lectura única o d'urgència.

- Difondre convocatòria concentració davant del Parlament dimecres 25 de setembre a les 18 hores. Arribar Pancarta i cartells.

- Preparar xerrada sobre la pobresa i la situació de la RGC en el marc del II Festival de marees i moviments socials, si pot ser de maera coordinada en l'espai Habitatge i pobresa.

-Adquirir carpa

 

Propera reunió dimecres 2 de octubre 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)

 

Barcelona, 18 setembre 2019

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   06/11/2019

ACTA N º 149

 

Assisteixen a la reunió:Miquel Ibarz,Joan Llambrich, Patrizia Manzo, Manuel Ortiz, Juan Ramón i Diosdado Toledano.. Justifiquen absència: Josep Busquets, Eduardo Cano, Enrique Elejalde, Enrique García, Carme Ferreiro, Nuria Garrido, Farida Harrak, C. Laura Marino, J. Antoni Martínez, Joan Miquel Ortiz, Xavier Motis, Ana Paredes, Irene Pareja, Pepe Rodado, Carlos Rodriguez, Juanjo Salbia, Xan Da Torre  i Najat Yedri

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació gestió nova reclamació a GAIP i noves sol·licituds d'informació pública.

2.- Gestió esmena lectura única i previsió reunió delegació amb grups parlamentaris.

3.- Informació acte novembre 29 lliurament reconeixements II Festival marees i moviments socials

4.- Presentació Comunicat

5.- Diversos

 

1.- Informació gestió nova reclamació a GAIP i noves sol·licituds d'informació pública.

S'informa que el dilluns 4 de novembre de la presentació d'una nova reclamació a la GAIP sobre l'evasiva de la DGES a la sol·licitud d'informació sobre el compliment de la moció 24/XII aprovada pel Parlament que obliga el govern de la Generalitat a la revisió extraordinària de les sol·licituds de RGC i complements denegades fins a la data.

També s'informa del registre aquest mateix dia d'una nova sol·licitud d'informació pública sobre els imports mensualizados de la totalitat de prestacions de RGC i complements des juliol 2018 a octubre 201, i del registre d'una altra sol·licitud d'informació el 6 de novembre sobre la documentació i acords de la reunió de la Comissió de Govern de la RGC de 30 setembre, etc.

S'informa que la informació sol·licitada el 26 d'agost, ha tingut com a resposta que no admet el punt 8 de la sol·licitud, i la resta de punts sol·licitats es deriven a altres instàncies incomplint el termini de resposta. Es valorarà la presentació de la corresponent nota a la DGES o una nova reclamació a la GAIP.

 

2.- Gestió esmena lectura única i previsió reunió delegació amb grups parlamentaris

S'informa que els grups parlamentaris que van registrar l'esmena a l'art 7, a proposta de la Comissió Promotora de la RGC, es reuneixen (excepte la CUP) de nou el 6 de novembre a la tarda amb una delegació de la Comissió de Govern de la RGC per tractar de l'esmena de lectura única.

Previsió de ple parlamentari que debatrà i votarà la proposta d'esmena de lectura única: els dies 26 i 27 de novembre.

Es preveu que després de les eleccions del 10 N tindrà lloc la reunió sol·licitada a aquests grups parlamentaris amb una delegació de signants de la carta registrada.

 

3.- Informació acte novembre 29 lliurament reconeixements II Festival marees i moviments socials

El divendres 29 de novembre de 17 a 19 hores tindrà lloc l'assemblea de moviments socials per avançar en la seva coordinació, i de 19 a 21 hores tindrà lloc l'acte de reconeixement a les artistes i grups musicals, etc., que van col·laborar en el II Festival de Marees i moviments socials el passat 5 de novembre. Tant l'Assemblea com l'Acte, on es passarà el vídeo resum de la II Festival, tindrà lloc a les cotxeres de Sants, a la Sala de la segona planta de l'edifici confrontant amb Carrer Olzinelles.

 

4.- Presentació Comunicat

Es dóna lectura a l'esborrany de comunicat que posa en valor la presentació dels recursos a l'contenciós administratiu o demandes a el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i anima les persones sol·licitants a qui deneguen injustament la prestació de la RGC o complements a presentar els corresponents recursos d'alçada i posteriorment la demanda davant del Tribunal.

Després de la ronda de paraules es recullen les aportacions i s'afegiran en el comunicat els punts d'assessorament vigents en les diverses localitats.

 

5.- Diversos

- S'està pendent de la reunió amb l'equip d'advocats del col·lectiu Ronda per a la presentació de la demanda per incompliment de Departament de Treball i la DGES de la llei de transparència en la resolució de la GAIP 114/2019.

- S'informa que el dimarts 12 de novembre a les 18:30 hores tindrà lloc a Nou Barris una xerrada informativa sobre la RGC.

- Joan proposa realitzar una xerrada informàtica sobre la RGC i la seva implementació a l'acampada de Pl. Universitat. S'acorda que faci les gestions.

 

ACORDS

 

- Valorar la resposta a la resolució parcial de la DGES a la sol·licitud d'informació de 26 d'agost, així com el retard de la resposta a la resta de punts de la sol·licitud.

- Prosseguir gestions per reunió una delegació de les persones signants de la carta amb els grups parlamentaris i desenvolupar les iniciatives que siguin necessàries en defensa de l'esmena de lectura única a l'art 7 de la llei RGC.

- Continuar les gestions per posar una demanda per incompliment resolució GAIP 114/2019

- Distribuir àmpliament el comunicat amb els punts d'assessorament.

 

Propera reunió dimecres 20 novembre 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)

 

Barcelona, 7 novembre 2019

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   23/10/2019

ACTA N º 148

 

Assisteixen a la reunió:Eduardo Cano, Miquel Ibarz,Manuel Ortiz, Diosdado Toledano i Xan Da Torre. Justifiquen absència: Josep Busquets, Enrique Elejalde, Enrique García, Eva Abellàn,Carme Ferreiro, Nuria Garrido, Farida Harrak, Patrizia Manzo, C. Laura Marino, J. Antoni Martínez, Joan Miquel Ortiz, Xavier Motis, Ana Paredes, Irene Pareja, Valentín Redondo, Pepe Rodado, Carlos Rodriguez, Juanjo Salbia i Najat Yedri.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Proposta de Carta als grups i subgrup parlamentaris que van registrar esmena lectura única.

2.- Informació del II Festival Marees i Moviments socials realitzat el 5 d'octubre

3.- Informació de l'Acte de 16 octubre al Col·legi d'economistes organitzat pel Tercer sector i Fòrum síndics i sindiques de Greuges de Catalunya sobre l'impacte de la RGC al món local

4.- Propostes davant els resultats de les respostes de l'DGES a les resolucions de la GAIP i sol·licituds d'informació.

5.- Manteniment web RGC

6.- Diversos

 

1.- Proposta de Carta als grups i subgrup parlamentaris que van registrar esmena lectura única.

Davant les previsibles pressions del Govern de la Generalitat contra l'esmena de lectura única a l'artº 7 de la llei RGC es proposa registrar al Parlament una Carta dirigida als grups parlamentaris que van registrar el 17 de setembre passat aquesta esmena, amb l'objectiu de mostrar-los el nostre suport en la defensa de l'esmena de lectura única i del compliment de la llei de la RGC en la generalització de la prestació a les persones amb els contractes a temps parcial amb ingressos inferiors al llindar de la RGC, també en l'actualització del IRSC congelat des de 2010. En aquesta Carta es sol·licita una entrevista amb una delegació de les persones que signin la Carta.

Després de la lectura de la Carta es dóna el vistiplau i es fixa el proper dilluns 28 d'octubre per al seu registre.

Les consultes sobre la celebració del Ple parlamentari que debatrà i votarà l'esmena de lectura única indiquen que possiblement es realitzi després de les eleccions generals de 10 de Novembre. Per tant, queda pendent la confirmació de la data del ple.

 

2.- Informació del II Festival Marees i Moviments socials realitzat el 5 d'octubre

S'informa dels acords adoptats en la Declaració final del II Festival, amb un suport explícit al ple compliment de la llei RGC.

La valoració del II Festival, així com la gestió dels acords de mobilització adoptats, es realitzarà en la reunió prevista el dilluns 28 d'octubre a les 17 hores al local de la FAVB (carrer Obradors 8-10).

S'informa de l'interès dels representants de Marea Pensionista en la defensa del ple compliment de la llei RGC, i la seva disposició a preparar iniciatives de mobilització que incloguin la seva defensa.

 

3.- Informació de l'Acte de 16 octubre al Col·legi d'economistes organitzat pel Tercer sector i Fòrum síndics i sindiques de Greuges de Catalunya sobre l'impacte de la RGC al món local

S'informa del contingut de l'acte al qual es va convidar a un representant de la Comissió Promotora d'RGC per formular preguntes als ponents. A aquest acte va assistir una delegació de la Comissió Promotora.

Del desenvolupament de l'acte destaquem la informació facilitada pel Responsable del Servei de Renda de Garantia d'Ingressos i PCV del País Basc Sr. Alvaro Ugarte. Aquesta informació confirma que l'aplicació de la RGI en aquesta comunitat ha suposat que el 33% de la població en risc de pobresa hagi sortit d'aquesta situació i un notable avanç de la cohesió social. La quantia global de la partida econòmica per aplicar la RGI en 2018 va ser de prop de 500 milions d'euros, quan la població total a Euskadi ascendeix a 2,1 milions d'habitants i el 12,1% es troba en risc de pobresa. En comparació amb Catalunya, la població és de 7, 6 milions i el 24,7% es troba en risc de pobresa (AROPE) en 2018, la quantia de la despesa del govern de la Generalitat per finançar l'aplicació de la RGC es troba al voltant de 250 milions, el que posa en evidència l'incompliment d'aquest dret.

S'adjunta informe en PDF. Enllaç per consultar informació sobre la pobresa i desigualtat a País Basc: https://www.euskadi.eus/informacion/encuesta-de-pobreza-y-desigualdades-sociales-epds/web01-s2enple/es/

La següent ponència formada per un representant de l'ajuntament de Barcelona i les sindiques de Sabadell Sra. Eva Abellán i Terrassa Sra. Isabel Marquès van exposar la situació de la implementació de la RGC en aquestes localitats. Els resultats dels estudis realitzats van confirmar les observacions crítiques i denúncies que s'han vingut formulant sobre la mala gestió i incompliment de la llei RGC. La documentació exposada es reenviarà pròximament a les llistes de distribució.

 

4.- Propostes davant els resultats de les respostes de l'DGES a les resolucions de la GAIP i sol·licituds d'informació.

S'informa del resultat de l'estudi realitzat per Sixte Garganté i Diosdado Toledano sobre la situació de les diverses reclamacions formulades davant la GAIP, així com de les sol·licituds d'informació públic en curs.

Es presenten les següents propostes d'actuació:

- Davant l'incompliment reiterat per la DGES de la resolució de la GAIP 114/2019, particularment sobre els punts 5 i 12, es proposa iniciar la corresponent demanda per incompliment de la Llei de transparència pel Departament de Treball i la DGES davant el tribunal del Contenciós administratiu. Es proposa fer gestions davant l'equip de juristes que ha ajudat en la presentació de les reclamacions a la GAIP. També es realitzaran gestions davant el Síndic de Greuges de Catalunya per conèixer l'estat en què es troba l'última sol·licitud d'intervenció registrada sobre aquesta qüestió.

- Davant l'absència de resposta convincent de la DGES a la sol·licitud d'informació sobre l'aplicació de la resolució 24 / XII aprovada el 22 de novembre pel Parlament que obliga a revisar la totalitat de sol·licituds de prestació de RGC i complements denegades fins a la data, es proposa presentar la corresponent reclamació a la GAIP.

- Davant el retard injustificat de la DGES (després d'esgotar-la pròrroga concedida), per respondre a la sol·licitud d'informació pública registrada l'passat 26 d'agost de 2019, es proposa iniciar les corresponents gestions davant la DGES.

La comissió Promotora dóna el vistiplau a aquestes propostes

 

5.- Manteniment web RGC

Per cobrir les tasques de manteniment del web de la RGC s'ofereix el company Xan de la Torre.

 

6.- Diversos

Davant la sol·licitud de diversos mitjans de comunicació d'entrevistar casos de denegacions injustificades de la prestació de la RGC, es proposa als diversos punts d'assessorament que seleccionin aquells casos mes notables, i després de la corresponent consulta de disponibilitat de la persona afectada a ser entrevistada comuniquin les dades a Diosdado.

 

ACORDS

- Registrar Carta signada el dilluns 28 d'octubre al Parlament de Catalunya adreçada als grups i subgrups parlamentaris que van registrar l'esmena a l'artº 7 de lectura única.

- Distribuir en propers missatges els informes de les sindiques de Sabadell i Terrassa

- Impulsar les propostes d'actuació legal i reclamacions recollides en el punt 4.

- Facilitar les dades necessàries a Xan da Torre per al funcionament del web RGC

 

Propera reunió dimecres 6 novembre 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)

 

Barcelona, 27 octubre 2019

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   2/10/2019

ACTA N º 147

 

Assisteixen a la reunió:Enrique Elejalde, Miquel Ibarz,Manuel Ortiz, Diosdado Toledano i Xan Da Torre. Justifiquen absència: Josep Busquets, Enrique García, Eva Abellàn,Carme Ferreiro, Nuria Garrido, Farida Harrak, Patrizia Manzo, C. Laura Marino, J. Antoni Martínez, Joan Miquel Ortiz, Xavier Motis, Ana Paredes, Irene Pareja, Valentín Redondo, Pepe Rodado, Carlos Rodriguez, Juanjo Salbia i Najat Yedri.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació tramitació esmena de lectura única. Noves esmenes.

2.- Repàs a les respostes de l'DGES a les resolucions de la GAIP i a les sol·licituds d'informació.

3.- Proposta de reunió de la Comissió del Govern RGC als grups parlamentaris.

4.- Preparació participació en el II Festival de marees i moviments socials.

5.- Punts d'assessorament

 

1.- Informació tramitació esmena de lectura única. Noves esmenes.

Després del registre de l'esmena de lectura única al artº7 de la llei RGC, s'està a l'espera de la informació de la seva tramitació i de la data fixada per al seu debat i votació en el Ple del Parlament. Es proposa fer gestions per a l'entrada d'una delegació de la Comissió Promotora RGC el dia del Ple.

Es proposa iniciar les gestions per a la presentació de les noves esmenes de lectura única i/o per via d'urgència.

També es planteja fer noves gestions sobre la generalització de la compatibilitat de la RGC amb els contractes a temps parcial i l'actualització de l'IRSC.

 

2.- Repàs a les respostes de l'DGES a les resolucions de la GAIP i a les sol·licituds d'informació.

S'informa de les diverses comunicacions rebudes per la DGES en resposta a les resolucions de la GAIP i les últimes sol·licituds d'informació pública.

En relació a la primera resolució de la GAIP, la resposta per la DGES va motivar la presentació d'una Nota de la Comissió Promotora davant la GAIP exigint el ple compliment d'aquesta resolució i si no l'inici de tràmits de sanció, s'ha rebut una nova resposta de la DGES que continua eludint amb falses excuses les preguntes no contestades, particularment la 12. Sobre això es proposa fer una nova nota a la GAIP denunciant l'incompliment reiterat de la Resolució per la DGES i exigint l'adopció de mesures.

Sobre les sol·licituds d'informació pública es constata l'incompliment de la moció XII aprovada pel Parlament que obliga a revisar totes les sol·licituds denegades. Després de realitzar gestions davant els grups parlamentaris sobre el compliment de la moció XII, aquests neguen haver rebut informació de la DGES. Es proposa realitzar nova reclamació davant la GAIP i realitzar una nova ronda amb els grups parlamentaris sobre aquesta qüestió i la implementació general de la llei RGC.

Davant la resposta de la DGES a l'última resolució de la GAIP es constata que les persones que han realitzat recursos al contenciós administratiu o el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya un alt percentatge està obtenint la resolució favorable de les instàncies de la DGES. A més d'estudiar amb més detall la resposta de la DGES, es proposa fer una campanya informativa per animar les persones a qui s'ha denegat la sol·licitud de la RGC a presentar el corresponent recurs o demanda.

 

3.- Proposta de reunió de la Comissió del Govern RGC als grups parlamentaris.

Davant la informació que la Comissió de Govern de la RGC ha proposat una reunió amb els grups parlamentaris, pendent de conèixer concreció de data i lloc, es proposa tenir una ronda amb els grups parlamentaris per fer-los arribar les nostres peticions i aclariments per a aquesta reunió.

 

4.- Preparació participació en el II Festival de marees i moviments socials.

S'informa de la preparació del II Festival de marees i moviments socials el proper dissabte 5 d'octubre al parc de l'Espanya Industrial de 10 a 20 hores.

La Comissió Promotora de la RGC tindá carpa i es proposa dur guies informatives. Xan da Torre s'encarrega d'això. Es proposa quedar a les 8:30 hores del matí per muntar la carpa i realitzar les tasques preparatòries del festival.

En el II festival la Comissió Promotora de la RGC proposarà al conjunt de moviments socials un compromís per donar suport i participar en les pròximes convocatòries d'acció que es decideixin pel ple compliment de la llei RGC.

 

5.- Punts d'assessorament

Enrique Elejalde proposa reforçar l'assessorament presencial, donades les dificultats d'explicació i assessorament a través del correu electrònic, deixant aquest per a aquells casos de persones que no tinguin un assessorament presencial proper. Es proposa rellançar la informació sobre els punts d'assessorament presencials.

 

ACORDS

- Fer les gestions indicades en el punt 1 de l'Acta

- Realitzar una nova nota davant la GAIP davant l'incompliment reiterat de la primera resolució. Presentar nova reclamació davant la GAIP davant l'incompliment de la moció XII aprovada pel Parlament. Fer comunicat animant a les persones sol·licitants que han vist denegada la prestació a presentar el corresponent recurs al contenciós administratiu o demanda davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

- Gestionar nova ronda davant els grups parlamentaris per tractar de les noves esmenes i de la reunió amb la Comissió de Govern.

- Participar amb els nostres materials informatius i propostes en el II Festival de Marees i moviments socials.

- Recomanar l'assessorament presencial.

 

Nota: Per problemes d'agenda, coincidència mobilització pensionista, xerrades sobre RGC, la propera reunió de la Comissió Promotora s'ajorna al dimecres 23 d'octubre.

Propera reunió dimecres 23 de octubre 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)

 

Barcelona, 2 octubre 2019

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 

Joomla templates by a4joomla