Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   08/04/2020

ACTA N º 158

 

Assisteixen a la reunió per Videoconferència:Miquel Ibarz,Diosdado Toledano i Xan da Torre. Justifiquen absència per problemas de conexió: Enrique Elejalde, Enrique García i Manuel Ortiz.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Funcionament per videoconferència durant el període de confinament

2.- Situació implementació RGC. Dificultats de tramitació de les sol·licituds davant el tancament oficines.

3.- Situació esmenes actualització IRSC i sol·licitud aplicació apartat 3 de l'article 7 llei RGC

4.- Informació sobre el projecte de llei estatal de l'Ingrés mínim vital i propostes

5.- Situació requeriment i creació de el fons per a despeses de la demanda

 

1.- Funcionament per videoconferència durant el període de confinament

Davant la situació de confinament per la pandèmia de l'Covid-19 i la necessitat d'abordar les dificultats observades en la tramitació de les sol·licituds, així com fer el seguiments de les diverses iniciatives impulsades per la Comissió Promotora, i tractar dels efectes de la propera Llei sobre l'Ingrés Mínim Vital i la seva possible afectació a la Renda garantida de Ciutadania es convoca la reunió de la Comissió Promotora per Videoconferència mitjançant el programa meet.jit.sii de la clau d'entrada a l'espai virtual de reunió ComisionPromotoraRGC.

Link: https://meet.jit.si/ComisionPromotoraRGC

La connexió pot realitzar-se a través d'ordinador de taula o portàtil, Tablet o telèfon mòbil on pugui descarregar-se el programa meet.jit.si

Donada la novetat de funcionament hi va haver persones que no van poder connectar-se, es faran les gestions personals per superar en el possible aquestes dificultats.

 

2.- Situació implementació RGC. Dificultats de tramitació de les sol·licituds davant el tancament oficines

Fins a la data, a la web de el Departament de Treball on es pengen les dades estadístiques de la implementació de la RGC només hi ha les dades fins al 15 de desembre de 2019. Davant l'absència d'una informació actualitzada es proposa cursar una nova sol·licitud d'informació pública, per a la qual cosa caldrà explorar les vies del seu registre (telemàtica?).

Tampoc es té informació sobre l'aprovació de Decret de el Reglament de la llei RGC, la qual cosa afegeix dificultats per respondre amb la plena implementació de la llei RGC a el previsible increment de la pobresa severa com a conseqüència dels efectes econòmics i socials de la paralització de la producció.

Durant la videoconferència es posa en relleu les dificultats que troben les persones que han sol·licitat la prestació de la RGC o complements i han obtingut cita prèvia per seguir la tramitació donat el tancament d'oficines, el mateix passa en el cas d'haver de presentar recursos i reclamacions, etc. Adjuntem l'enllaç que s'ha penjat al web de Departament de Treball per a realitzar les sol·licituds i altres gestions sobre la RGC:

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/Mesures_RGC_COVID.pdf

També s'adjunta amb l'acta el document en format pdf.

Es proposa realitzar gestions davant José Corvo representant de IAC-Catat a les oficines de l'SOC, el qual ha participat en anteriors reunions de la Comissió Promotora, per verificar i conèixer les vies de gestió durant el confinament.

 

3.- Situació esmenes actualització IRSC i sol·licitud aplicació apartat 3 de l'article 7 llei RGC

a) En l'actualitat les esmenes a el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per actualitzar l'IRSC, estan pendents de la convocatòria de Ple de Parlament per debatre i votar el conjunt d’esmenes presentades. Prèviament s'ha de resoldre els recursos registrats pel grup parlamentari Ciutadans a la Comissió de Garanties sobre el projecte de llei de pressupostos i la llei d'acompanyament (en principi el primer recurs ha estat desestimat recentment i és probable que la setmana que ve es conegui la situació de l' segon recurs). Un cop resolta aquesta qüestió la Taula de Parlament haurà de decidir quan i com realitza aquest debat i votació en la situació de confinament.

Es proposa fer gestions davant els grups parlamentaris per conèixer la data de l'esmentat Ple, en el supòsit que tingui lloc abans de la propera reunió de la Comissió Promotora s'intentarà realitzar una videoconferència extraordinària per estudiar les accions i iniciatives a emprendre en suport d'aquestes esmenes per actualitzar l'IRSC.

b) S'informa que en l'últim comunicat de la Comissió Promotora s'ha exigit l'aplicació de l'apartat 3 de l'article 7 de la llei que indica "Tenen dret a la RGC, excepcionalment, les persones que no compleixen els requisits establerts però en què concorren circumstàncies extraordinàries per les que es troben en una situació d'especial necessitat". Atès el caràcter extraordinari de la Pandèmia i les seves conseqüències s'ha d'aplicar l'article esmentat, i amb més raó per a les persones que compleixen els requisits han escurçar dràsticament els terminis de sol·licitud i resolució administrativa. Es proposa seguir insistint a tots els nivells per aplicar aquest article de la llei RGC.

 

4.- Informació sobre el projecte de llei estatal de l'Ingrés mínim vital i propostes

La propera aprovació pel govern d'Espanya de Decret de llei de l'anomenat Ingrés mínim vital, en una formulació transitòria anomenada "pont", fa necessari el seu ràpid estudi i valoració un cop s'hagi publicat, per conèixer la seva repercussió sobre la Renda Garantida de Ciutadania, compatibilitat o no, en cas de ser compatible com queda regulada una hipotètica complementarietat, etc.

Es proposa realitzar aquest treball de valoració amb la col·laboració de l'company de la Comissió Promotora Sixto Garganté donada la seva experiència com a jurista i coneixement de la llei RGC.

 

5.- Situació requeriment i creació de el fons per a despeses de la demanda

El requeriment va ser registrat el 2 de març, ha transcorregut mes d'un mes des de llavors sense que hi hagi hagut resposta de la DGES. La previsió inicial era d'un termini d'uns tres mesos, caldrà realitzar gestions per conèixer com l'estat d'alarma i paralització de treballs i funcions pugui afectar a aquest termini.

En qualsevol cas, es proposa seguir treballant per obtenir les aportacions a el fons econòmic que permeti realitzar les despeses que comporta la presentació de la futura demanda davant els tribunals, si no hi ha resposta al requeriment esmentat, o bé no és satisfactòria.

Aquesta aportació s'efectuarà a el nº de compte de la Comissió Promotora indicant finalitat "aportació despesa demanda" i el nom de l'entitat o persona solidària. Es dóna el vistiplau a la proposta.

Aportacions a l'Nº Compte: ES47 3025 0001 1714 3351 6817

 

ACORDS

- Prosseguir les reunions per videoconferència mentre hi hagi confinament, cada dos dimecres a les 18 hores a través del link: https://meet.jit.si/ComisionPromotoraRGC

- Cursar nova sol·licitud d'informació pública sobre les dades de la implementació de la RGC.

- Fer gestions per a verificar la tramitació de sol·licituds de RGC durant el període de confinament.

- Fer gestions davant els grups parlamentaris sobre la tramitació de les esmenes per actualitzar IRSC, convocatòria de Ple corresponent, exigir a el govern de la Generalitat la publicació de Decret sobre el Reglament de la llei, i l'aplicació de l'apartat 3 de l'article 7 en aquesta situació d'evident "circumstàncies extraordinàries".

- Analitzar la llei sobre Ingrés Mínim vital i els seus efectes sobre la implementació de la RGC

Propera reunió per Videoconferència de la Comissió Promotora dimecres 22 abril  a les 18:00 h.https://meet.jit.si/ComisionPromotoraRGC

 

Barcelona, 9 abril 2020

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Joomla templates by a4joomla