Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   05/06/2019

ACTA N º 142

 

Assisteixen a la reunió:Eva Abellan, Miquel Ibarz, Patrizia Manzo, Laura Marino, J. Antoni Martínez,  Manuel Ortiz, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano i Xan Da Torre. Justifiquen absència: Enrique Elejalde, Josep Busquets, Sandra Filippella, Ramón Franquesa, Enrique García, Sixte Gargante, Xavier Motis, Joan Miquel Ortiz, Valentín Redondo, Pepe Rodado, Abel Rodríguez, José María Vivanco i Najat Yedri.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació gestions realitzades

2.- Resultat ple Parlament de Catalunya maig 30

3.- Informació reunió de la Comissió de govern de la llei RGC

4.- Participació Coordinador Fòrum SD i síndica de greuges municipal de Sabadell

5.- Preparació concentración 12 juny 

6.- Diversos

 

1.- Informació gestions realitzades

- El divendres 31 de maig es va registrar una sol·licitud davant el Síndic de Greuges de Catalunya davant l'incompliment de la resolució 114/2019 de la GAIP per la Direcció General d'Economia Social (DGES). El passat 6 juny es va rebre el justificant de recepció de la sol·licitud amb número de registre Q-05.634/ 2019.

- S'intentarà presentar al final d'aquesta setmana la tercera reclamació a la GAIP davant la desestimació per la DGES el 9 de maig 2019 de la sol·licitud d'informació pública registrada el 3 d'abril del mateix any.

 

2.- Resultat ple Parlament de Catalunya 30 de maig 

Des de la tribuna de convidats una delegació de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) va seguir la presentació dels apartats 3, 4, 5, 5 bis, 5 ter, 5 quater i 5 quinquies relatius a la implementació de la Renda garantida, en el marc de la moció presentada pel grup parlamentari Catalunya en Comú Podem sobre la Precarietat laboral. En la redacció dels apartats el 5, 5 bis, 5 ter es van modificar després acceptar-se les esmenes del grup parlamentari Ciutadans, el 5 quater i 5 quinquies s'afegeixen després acceptar-se les esmenes del subgrup parlamentari de la Candidatura d 'Unitat Popular-Crida Constituent . Aquests apartats de la moció són també resultat de les aportacions i converses amb la Comissió Promotora de la RGC.

Excepte l'apartat 5 ter que es va aprovar per unanimitat, la resta van ser aprovats per majoria parlamentària amb els vots favorables de Ciutadans, PSC-Units, Catalunya en Comú-Podem, CUP i PPC, i l'abstenció o vot en contra segons cada punt de JuntsxCataluña i ERC. S'adjunta amb la present acta el contingut de la moció i les votacions.

Es valora molt positivament el contingut de la moció aprovada, especialment sobre el que afecta la Renda Garantida de Ciutadania, en la mesura que reitera decisions adoptades el 22 de novembre de 2018, i per recollir les denúncies presentades per la Comissió Promotora davant el greu incompliment de l'aplicació de la llei RGC.

Es proposa realitzar comunicat de reconeixement als grups parlamentaris que han donat suport els apartats de la moció relatius a la RGC, així com formular una reflexió i invitació a adoptar aquelles mesures que puguin fer respectar les mocions del Parlament sobre la RGC que incompleix o burla el govern de la Generalitat. S'accepta per unanimitat.

 

3.- Informació reunió de la Comissió de govern de la llei RGC

S'informa del coneixement de la celebració d'aquesta primera reunió a través dels mitjans de comunicació. Cap de les entitats que componen aquesta comissió es van dignar a informar la Comissió Promotora de la RGC. Es proposa en virtut de la llei de transparència sol·licitar a totes les parts i entitats representades en la Comissió la documentació de manera regular: 1) Convocatòria de les reunions i ordre del dia, 2) Documentació i informacions aportades a la reunió, 3) conclusions i acords de la reunió. Un cop s'obtingui l'assessorament jurídic sobre la formulació d'aquesta sol·licitud es farà el corresponent registre.

 

4.- Participació Coordinador Fòrum SD i síndica de greuges municipal de Sabadell

La participació del coordinador del Fòrum SD Sr. J. Antoni Martínez i de la síndica de Sabadell Sra. Eva Abellan a la reunió de la Comissió Promotora de la RGC va permetre obrir un diàleg molt fructífer sobre la defensa efectiva dels drets de les persones, especialment sobre la vulneració del dret a la RGC.

En l'intercanvi d'informacions es va confirmar la denegació injusta per la DGES de nombroses sol·licituds d'RGC de persones en situació de pobresa severa.

En aquesta trobada van sorgir diverses idees i propostes d'iniciatives per avançar en el compliment ple de la llei de RGC. També es va reforçar el compromís de mantenir una estreta relació informativa i de col·laboració en l'objectiu comú de la defensa dels drets.

 

5.- Preparació concentració juny 12

Es fa un repàs general de la preparació de la concentració del 12 de juny. S'informa dels materials disponibles d'anteriors accions. S'acorda fer nous cartells en grandària Dina 2, que realitzarà Patrizia. S'acorda buscar llistons per sostenir les pancartes o cartells (s'encarrega Juanjo). S'acorda reunir-nos per finalitzar tots els materials el mateix 12 de juny a les 16:30 hores al local de la FAVB. S'informa que hi haurà equip de gravació de la concentració.

 

6.- Diversos

- Es fa un repàs de les propostes tècniques presentades per Juanjo per unificar els canals d'assessorament.

També es repassen les propostes d'indicacions i orientacions a les persones amb demandes i recursos davant denegacions o silencis positius incomplerts. Es proposa que l'equip d'advocats els d'un cop d'ull i tes el seu vistiplau difondre un comunicat amb aquestes indicacions o orientacions.

- S’informa de la participació de la Comissió Promotora de la RGC en l'acte de dissabte 8 de juny a suport de la ILP per la reducció de taxes universitàries, a les 19 hores, al Campus UPF Ciutadella, carrer Ramón Turró.

 

ACORDS

- Presentar tercera reclamació a la GAIP davant la desestimació de la DGES a la sol·licitud d'informació pública registrada el 3 d'abril el 2019.

- Realitzar Comunicat de reconeixement i reflexions als grups parlamentaris que van aprovar els apartats relatius a la RGC en la moció debatuda en el ple del Parlament de 30 de maig

- Sol·licitar a les entitats de la Comissió de govern llei RGC la corresponent informació pública.

- Prosseguir els treballs de col·laboració amb els síndics/ques municipals i el Fòrum SD

- Continuar els treballs preparatoris concentració juny 12

 

Propera reunió dimecres 26 de juny 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)

 

Barcelona, 7 juny 2019

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Joomla templates by a4joomla