Declarar Eth Conselh Generau D’Aran institución promotora dera Renda Garantida Ciutadazna

 

Declaració del Consell General d’Aran com institució promotora de la Renda Garantida Ciutadana donant suport total a l’aprovació de la ILP presentada al Parlament de Catalunya

 

Les associacions feministes signants donen suport a la Comissió Promotora de la ILP Renda Garantida per a que s'inclogui per llei la compatibilitat amb rendes del treball

Les associacions i grups feministes sotasignants , interpel·lades pels continuats atacs a la sostenibilitat de les vides de la gran majoria de la població que augmenta l’índex de pobresa i les desigualtats socials al nostre país , considerem la iniciativa d’implementar la Renda Garantida de Ciutadania com un pas mínim de política pública imprescindible per a fer front a aquesta situació i instem al Govern de la Generalitat- Conselleria de Treball, Assumptes Socials i Familiars a acordar amb la Comissió Promotora un redactat de la llei que doni resposta a les necessitats més urgents de la població més necessitada en un termini de temps curt.

Volem manifestar les nostres demandes mínimes:

  1. a)  Donat que els indicadors de creixement econòmic, en el nostre territori, són positius, però que el nombre de persones en situació de pobresa no ha parat d’incrementar-se i que l’ Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) és actualment de 664€ , proposem que s’ inclogui com persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania totes les persones que no disposen d’aquest mínim i que viuen a Catalunya , independentment del seu origen i el temps de residència.

  2. b)  Que les persones que disposen d’un treball assalariat a temps parcial però que no disposen d’ ingressos equivalents als 664€ siguin incloses en la RGC. Aquest és un punt molt preocupant per a nosaltres perquè si les persones que treballen a temps parcial no són incloses perjudicaria fonamentalment a les dones , i per extensió als nens i nenes , ja que el treball a temps parcial i en precari té rostre i mans de dones (72% de dones en aquesta categoria , i moltes d’elles sense haver-ho desitjat ,dades EPA, IV trimestre 2016)

  3. c)  Que s’incloguin en el càlcul de la RGC els menors o adults a càrrec de la persona beneficiària per tal de que el conjunt familiar disposi de les condicions d’una vida digna.

  4. d)  Que la Conselleria de Treball supervisi i reguli les condicions de treball que s’estan imposant en determinats sectors, especialment aquells que ocupen molta mà d’obra femenina (serveis, hostaleria, comerç ...) i que penalitzi les empreses que practiquen l’increment de la precarietat en el treball ja sigui amb contractes temporals (de dies, setmanes o mesos), horaris irregulars, temps parcial i la devaluació dels sous per tal d’acabar amb les situacions de “pobresa laboral”.

  5. e)  Que la implantació de la RGC no sigui un projecte de futur, sinó que demanem que el govern de la Generalitat situï entre els seus objectius centrals immediats frenar l’increment de la població vulnerable i donar una resposta satisfactòria i urgent a les situacions de les persones que no disposen d’uns mínims ingressos per viure dignament, i que són majoritàriament dones.

  6. f)  Que s’inclogui a la llei que el muntant del IRSC s’actualitzarà segons l’evolució del IPC.

  7. g)  Finalment volem expressar que ens sumem a totes les associacions i entitats civils que estan treballant per una societat més justa i menys depredadora.

Signen

Ca la Dona , Dones x Dones , Fúria Feminista del Fort Pienc , Marxa Mundial de Dones , TAMAIA viure sense violència , Vaga de Totes , Vocalia de Dones de l’Associació de Veïnes i Veïns de lEsquerra de lEixample , Feminismes-Entrepobles

Barcelona 27 de març 2017 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   29/03/2017

ACTA N º 87

 

Assisteixen a la reunió: Jaume Botey, Pedro Fernandez, Elena Ferrero, Antoni Ferret, Miguel Ibarz, Cristina Lopez, Laura Marino, Patrizia Manzo, Joan Miquel Ortiz, Joan Paz, Juanjo Salbia, Llorenç Serrano i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Manuel Aguila, Javier Bernad, Judit Borrell, Lluc Cahis, Rosa Cañadell, Nuria Carrera Xan de la Torre, Albert Escofet, Neus Escofet, Laurent Faucheux, Ramón Franquesa, Jesus García, Sixto Gargante, Núria Garrido, Rosa Gomez, Rafael Jimenez, Mingo Meseguer, Ivan Molinos, Manel Navarro, David Papiol, Miquel Puente, Carles Rodriguez i Montserrat Rosaura.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació ajornament reunió amb la Conselleria de treball, afers socials i famílies. Valoració.

2.- Informació resolució aprovada al Parlament

3.- Informacions diverses i proposta iniciativa de solidaritat vaguistes de fam a Pais Basc.

 

1.- Informació ajornament reunió amb la Conselleria de treball, afers socials i famílies. Valoració.

S'informa que la reunió de negociació prevista el dilluns 27 de març, s'ha ajornat al dilluns 3 d'abril a petició de la consellera de Treball, afers socials i famílies. La posició de l'equip negociador de la Comissió Promotora va ser respectar aquesta decisió, tot i que vam comunicar que en la nostra opinió no hi havia raons suficients per a aquest ajornament.

S'obre una ronda d'intervencions per valorar la situació i el retard de la pròpia negociació. Intervenen Laura Marí, Llorenç Serrano, Joan Miquel, Pedro Fernández i Miguel Ibarz.

Es conclou amb l'esperança que aquest retard no tingui més conseqüències, que es consolidin els canvis positius de l'última reunió de negociació, i en cas contrari, procedir a implementar els acords adoptats en la reunió de la Comissió Promotora de 2 de març.

 

2.- Informació resolució aprovada al Parlament

S'informa de l'aprovació en el Plenari del Parlament de 23 de març d'unes mocions que afecten la tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania. Particularment del segon punt del guió de mocions el fitxer s'adjunta a aquesta acta, que estableix la compatibilitat de la RGC amb les rendes de treball i dóna un termini d'un mes per arribar a acord. Aquest segon punt va ser votat per tots els grups parlamentaris a favor, excepte per Junts pel Si que es va abstenir.

 

3.- Informacions diverses i proposta iniciativa de solidaritat vaguistes de fam a País Basc

S'informa de la important declaració de la Fundació Pare Manel en suport de la Renda Garantida de Ciutadania i la seva compatibilitat amb les rendes del treball. També s'informa de la recepció de l'acord del Ple del Consell General d'Aran de 27 de febrer per la qual es declara a l'esmentat Consell "Institució promotora de la Renda Garantida de Ciutadania". Es valora positivament i agraeix tant la declaració de la Fundació com l'acord del Consell General d'Aran, i es proposa enviar com arxius adjunts a l'Acta per la llista de distribució.

Diosdado informa de la Vaga de fam iniciada per un col·lectiu de persones el 24 de març al País Basc a la ciutat de Bilbao amb la previsió de finalitzar-el 12 d'abril amb l'objectiu de rebutjar les retallades de la Renda de garantia d'ingressos d'aquesta comunitat, que acumularia una retallada de 8% + 7% (15%).

Durant els dies de la vaga de fam es desenvoluparan diversos actes culturals, reivindicatius, visites entitats, etc. Es planteja considerar diverses iniciatives de solidaritat amb aquesta vaga de fam.

Finalment s'acorda enviar un comunicat de solidaritat, prendre contacte amb els vaguistes per expressar la solidaritat i recollir les seves propostes, poder enviar una foto de la comissió promotora en suport dels vaguistes, i explorar la possibilitat de viatjar per comunicar-los la solidaritat presencialment.

 

ACORDS

 

- Enviar guió mocions al Parlament i resultat votacions, Declaració Fundació Pere Manel, i Acord del Ple del Consell General d'Aran, per la llista d distribució habitual.

- Enviar comunicat de solidaritat amb vaguistes de fam a País Basc contra retallades de la RGI, prendre contacte i explorar que una delegació viatge per expressar-los el nostre suport.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 6 d’abril de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Barcelona, 30 de març 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y #dejunirendagarantida

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/comunicacions

Facebook: https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

Twitter: https://twitter.com/ILPRendaGC

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   16/03/2017

ACTA N º 86

 

Assisteixen a la reunió: Manuel Aguila,  Jaume Botey, Lluc Cahis, Neus Escofet, Laurent Faucheux, Pedro Fernandez, Antoni Ferret, Miguel Ibarz, Cristina Lopez, Patrizia Manzo, Mingo Meseguer, Joan Miquel Ortiz, Joan Paz, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Luis Blanco, Javier Bernad, Judit Borrell, Rosa Cañadell, Nuria Carrera, Albert Escofet, Xan de la Torre, Elena Ferrero, Ramón Franquesa, Jesús García, Sixto Gargante, Núria Garrido, Rosa Gómez, Rafael Jiménez, Laura Marino, Ivan Molinos, Manel Navarro, David Papiol, Miquel Puente, Carles Rodríguez i Llorenç Serrano.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.-Informacions

2.- Informació reunió amb el govern de 13 de març

 

1.- Informacions

Els pressupostos de la Generalitat es votaran en el ple del Parlament la setmana que ve.

S'informa que ECAS que agrupa 98 entitats ha efectuat una declaració defensant la compatibilitat de la Renda Garantida de Ciutadania amb les Rendes del treball.

Montserrat informa de les gestions amb Ca la Dona per efectuar una declaració específica en suport d'aquesta compatibilitat.

 

2.- Informació reunió amb la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies de 13 de març

Diosdado informa de la reunió de 13 de març amb la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies. Per la Conselleria van estar presents la Sra. Dolors Bassa, i els Srs. Josep Ginesta, Francesc Iglesias i Josep Vidal. Per l'equip negociador de la Comissió Promotora la Sra. Núria Carrera i els Srs. Sixte Gargante i Diosdado Toledano.

La delegació del govern va iniciar la reunió amb una proposta de treball que consisteix en prendre els últims documents del govern i de la Comissió Promotora i abordar un a un els diversos temes.

Els temes que es van tractar en la reunió van ser: La quantia de la prestació de la primera persona a 2017, la incorporació d'un cinquè membre a la unitat de convivència o família amb el seu corresponent prestació en 2017 però amb un topall al final de la transició, la transitorietat amb propostes d'acostar les posicions respectives a una data intermèdia, el caràcter subjectiu de la Renda garantida de Ciutadania quantificant les prestacions en 2018 i 2019, sobre la compatibilitat amb les rendes de treball i la seva implementació al llarg de la transició començant des 2017 amb el col·lectiu més vulnerable (unitats de convivència amb fills menors d'edat), la complementarietat amb altres prestacions.

La reunió va transcórrer en un clima positiu. Es va acordar que en la pròxima reunió de 27 de març les parts portin per escrit les seves propostes. Van quedar pendents de tractar altres temes com ara la compactació, etc.

Després de la informació intervenen Jaume Botey, Cristina López, Antoni Ferret, Miquel Ibarz, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia, Pedro Fernandez, per aclarir o fer consideracions d'interès.

Es proposa prosseguir les iniciatives acordades sobre comunicats o declaracions d'entitats i mantenir la resta de gestions a l'espera del resultat de la reunió de 27 de març.

També es proposa ajornar la reunió de la Comissió Promotora al dimecres 29 de març.

 

 

 

ACORDS

 

- Continuar la gestió de noves declaracions amb economistes, el moviment feminista, institucions, persones representatives en l'àmbit social, polític, cultural i intel·lectual, entitats veïnals, etc.

- Seguir amb la preparació de noves accions de caràcter simbòlic i convocant per sensibilitzar i mobilitzar la ciutadania.

- Ajornar la propera reunió al dimecres 29 de març a les 17 hores al local de CONFAVC.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 29 de març de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Barcelona, 17 de març 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y #dejunirendagarantida

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/comunicacions

Facebook: https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

Twitter: https://twitter.com/ILPRendaGC

Joomla templates by a4joomla