¡SOLIDARITAT PER DEFENSAR ELS NOSTRES DRETS!

Davant l'ofensiva creixent del sistema capitalista, de la Banca, les transnacionals, la patronal, la "troica" i els governs d'Espanya i Catalunya, contra els drets laborals i socials de la classe treballadora, les organitzacions sindicals, col·lectius en lluita, moviments socials i cívics sotasignats fem una crida a constituir la Coordinadora de sindicats i col·lectius amb la finalitat d'organitzar i estendre la solidaritat amb les lluites de la classe treballadora i les mobilitzacions en defensa dels drets socials i cívics.

Com demostren las lluitas de la clase treballadora és possible derrotar els plans per explotar el treball mitjançant l'aplicació de lleis que desregulen i busquen generalitzar la precarietat laboral, disminuir els salaris, imposar les seves polítiques d'ajust i austeritat en benefici de grans corporacions i fons financers internacionals que escapen al control democràtic de la ciutadania.

Amb organització, unitat i solidaritat la classe treballadora pot afrontar en millors condicions la defensa de les seves condicions de treball i els drets socials bàsics.

Organitzant i estenent la solidaritat i el suport mutu, avançarem cap a l'objectiu de recuperar els drets que ens han estat amputats o arrabassats, donarem passos ferms per distribuir la riquesa i el treball que ens permeti treballar tots i totes amb major qualitat de vida, superarem un sistema injust que ens explota i empobreix, i construirem una nova societat sobre bases participatives democràtiques, justes, igualitàries i solidàries.

Fem una crida als col·lectius en lluita, a les organitzacions i moviments socials a incorporar-se i construir junts aquest instrument de la solidaritat, que funcionarà sobre bases participatives i democràtiques.

Ens comprometem a lluitar pels següents objectius:
Estendre la solidaritat amb les lluites de la classe treballadora i dels moviments socials.

Pel dret al treball estable i digne. Per un treball autònom amb garanties. Derogació de les reformes laborals i la precarització del treball. No a les imposicions patronals. Defensa del dret de vaga.

Per un salari mínim digne. Cap al salari mínim mitjà dels països avançats de la Unió Europea.

Per una Renda Garantida de Ciutadania que asseguri els mínims d'una vida digna.

Per la plena ocupació. Reducció del temps de treball sense disminuir el salari.

Per la derogació de les reformes de les pensions. Actualització del poder adquisitiu de les pensions amb l'IPC.

En defensa dels drets a la salut, l'educació, a l'habitatge, als serveis bàsics d'aigua, gas i electricitat, i la protecció social. Reversió de les retallades socials i privatitzacions dels serveis socials bàsics, a través de la seva nacionalització i municipalització..

Per la Derogació de la Llei Mordassa. Ni un pas enrere en el compliment de la "Declaració Universal de Drets Humans". Per una societat ecològica i sostenible.

No als Tractats, Directives i polítiques d'austeritat de la Unió Europea que retallen drets socials i laborals. Derogació de la Lleis que implementen aquestes polítiques a l'estat espanyol.

¡Units i unides vencerem!

Barcelona, març 2017

Entitats adherides a "Coordinadora de Sindicats i col·lectius per les lluites obreres":

Agrupación Sindical de Transportistas Autónomos de Catalunya (ASTAC CATALUNYA), Asociación profesional Elite taxi Barcelona, ATC Agrupació Taxi Companys, Camareros del Aeropuerto del Lote22, CO.BAS, IAC, OEPB, Plataforma del Transporte en Ruta Todos a Una, Sindicat Ferroviari-Intersindical, Solidaritat Obrera Metro BCN; Assemblea Diversitat Funcional Barcelona, Coordinadora de Assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya, Front Cívic de Catalunya, Marea Blanca, MediCuba-Amigos del CHEPlataforma sortir de leuro, Sindicat d'Estudiants (SE), Vamos Vatalunya. 

Des d'Un País En Comú volem donar tot el nostre suport a la ILP per una Renda Garantida de Ciutadania. Una proposta sorgida des de la ciutadania que ens mostra el camí a seguir per construir aquest país en comú que és tan urgent i necessari.

Moltíssims ànims i no dubteu a escriure'ns per a qualsevol qüestió en la qual puguem ajudar.

Una salutació ben fraternal,

Un país en comú - Comissió de participació i territori

http://unpaisencomu.cat/

PROPOSTA DE LA COMISSIÓ PROMOTORA DE LA ILP PER LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA AL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES, 27 D’ ABRIL DE 2017

1.- La finalitat

La RGC té com a finalitat “assegurar els mínims d’ una vida digna a les persones i famílies que es trobin en situació de pobresa” i desenvolupar la promoció de la persona i el seu apoderament, així com superar les condicions que l’ han dut a necessitar aquesta prestació.

2. Possibles beneficiaris

La Renda Garantida de Ciutadania és una prestació periòdica, de naturalesa econòmica, dirigida a les persones que no disposin d’ ingressos o disposin d’ ingressos inferiors a la quantia de la RGC i incompatible amb la tinença de patrimoni -més enllà de l’ habitatge habitual-  per fer front als mínims d’ una vida digna.

La situació d'insuficiència d'ingressos i recursos s'ha de donar, com a mínim, durant els sis mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud de la RGC; els ingressos, les rendes i els recursos que es tenen en compte per a avaluar el compliment del requisit són els següents:

a) Els rendiments nets del treball, els rendiments del capital mobiliari i immobiliari i els rendiments procedents de qualsevol activitat econòmica.

b) El patrimoni, llevat de l'habitatge habitual.

c) Els ajuts, les subvencions i altres prestacions econòmiques que es percebin de les administracions públiques, tindran el tractament que s’ indica als  posteriors  apartats  8  i  10.

 

3.- Dret subjectiu

La renda  garantida de ciutadania és un dret subjectiu , que consta de dues prestacions:

a.     Una prestació garantida i no condicionada.

b.     Una prestació complementària d’ inserció, condicionada al seguiment d’ un pla d’ inclusió social o d’ inserció laboral , i d’ incentivació per deixar la RGC. Serà de 150 euros mensuals.

4.- L’ IRSC, llindar de renda i import de la prestació al final del període d’ implementació de la RGC

Les quanties  de la Renda Garantida de Ciutadania, inclòs els 150 euros de la prestació complementària  d’ inserció, seran, al final de la seva implementació, les que s’ indiquen a la següent taula:

 

Import mensual

Import anual

% IRSC

1 persona

2 persones

3 persones

4 persones

5 persones o més

                   663,98

                   995,97

                1.095,97

                1.195,97

                1.208,44

                     7.967,73

                   11.951,60

                   13.151,60

                   14.351,60

                   14.501,28

100

150

165

180

182

 

L’ indicador de rendes de suficiència vigent en cada moment determinarà el llindar de la pobresa  com a requisit per accedir a la prestació econòmica de la RGC, i la quantia de la prestació econòmica de la RGC, pel que fa a una persona.

A nivell familiar o de nucli de convivència l’ indicador de suficiència serà igual a les quanties que al mateix nivell es fixen en concepte de RGC, i que han de ser  equivalents, en cada moment, al percentatge del IRSC.

5.- Entrada en vigor i efectivitat de la RGC

L’ inici de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania es produirà, d’ acord amb els següents apartats 6  i 7,  com a molt tard el 15 de setembre de 2017, que serà quan es produirà el traspàs dels beneficiaris actuals de la Renda Mínima d’ Inserció (que quedarà derogada) a la RGC, i hi tindran el dret a accedir  tots aquells ciutadans i ciutadanes de Catalunya que compleixin els requisits establerts legalment. La implementació de la RGC serà un procés de quatre anys i que finalitzarà l’ 1 d’ abril de 2020. En aquest procés, mai en cap cas, cap persona passarà a percebre menys del que percebia essent beneficiari de la RMI.

A les sol·licituds que es presentin en el termini de dos mesos des d’ el dia 15 de setembre de 2017, el dret a la prestació econòmica, si és el cas, tindrà efectes de 15 de setembre.  La manca de desplegament reglamentari no serà suficient per posposar l’ efectivitat de l’ entrada en vigor de la Llei i l’ efectivitat de la prestació econòmica.

6.- Desplegament de la RGC i periodificació

El desplegament de la RGC es preveu entre els anys 2017 i 2020. L’ univers de persones que hi tindran dret seran les que tinguin uns ingressos  inferiors als indicats a la taula posterior. Ara bé, s’ establirà un període transitori d’incorporació i d’ import de la prestació de la RGC, atesa la complexitat administrativa i de gestió. Així el desplegament de la llei serà gradual fins a la seva plena implantació l’ 1 d’ abril de 2020, essent el requisit de carència d’ ingressos inferior  d’ entre el 85% del principi (2017) i el 100% de l’ IRSC al final d’ aquest període.

El període de desplegament i implementació de la RGC serà entre els anys 2017 i 2020 ; per a cadascun dels períodes que s’ indiquen al següent quadre seran d’ aplicació el llindar de pobresa i la quantia de la RGC que s’ hi estableix, en funció de la persona o persones que formin part del nucli familiar o de convivència, i sempre en les quanties que es derivin del % del IRSC que estigui vigent en cada moment.

Membres llar familiar

RMI 2016

 

E/M       % IRSC

2017, 15 de setembre

85% RGC %IRSC

75 e/m fill

2018, 15 de setembre

91% RGC

94 e/m fill

2019, 15 de setembre

97% RGC   %IRSC

75  e/m fill

2020, 1 d’abril

 

100% RGC  %IRSC

1 adult

2 adult

3

4

5

6

424 ....64%

480 ....72%

534 ....80%

590 ....89%

625      94%

655      99%

  564........ 85%

  836....... 126%

  911........137%

  986....... 148%

1.061.......160%

  604........ 91%

  896....... 135% 

  971........146% 

1.046.......157% 

1.121.......169% 

 644.....      97%

 956.....    144% 

1.031....    155% 

1.106....    166% 

1.181....    178%. 

664.........100%

996.........150%

1.096......165%

1.196......180%

1.208......182%, topall màxim

 

Una Comissió de Govern integrada per representants de l’ Administració de la Generalitat  i amb la participació agents socials, econòmics i entitats del tercer sector, serà l’ encarregada de l’ avaluació, control i seguiment del desplegament de la RGC; també analitzarà l’ evolució dels expedients, el comportament de la demanda i els efectes sobre el mercat de treball, el possible efecte crida que s’ hagi pogut produir,  així com la taxa de cobertura de la RGC sobre el conjunt de la població, amb especificació, si és el cas,  del seu caràcter complementari sobre rendes de treball, sobre altres prestacions públiques,  etc., i tenint en compte les característiques personals i familiars del titulars i beneficiaris; també avaluarà la suficiència econòmica de la prestació de la RGC per garantir una vida digna a les persones i famílies que ho necessitin.

El Govern, en el quart trimestre de 2018,  presentarà al Parlament de Catalunya un Informe sobre la posta en marxa i l’ efectivitat de la Renda Garantida de Ciutadania durant els 12 primers mesos de vigència de la Llei.

7.- Compatibilitat de la RGC amb les rendes de treball en quantia inferior a l’ indicador de rendes de suficiència aplicable i la seva implementació

1. La compatibilitat de la RGC amb les rendes de treball a temps parcial amb  quanties inferiors al quadre de l’ apartat anterior, es produirà de forma progressiva entre l’ 15 de setembre de 2017 i l’ 1 d’ abril de 2020, de forma que a l’ inici    -15 setembre 2017-  només tindran dret a la compatibilitat  les rendes de treball derivades dels contractes de treball a temps parcial existents en aquesta data,  en els nuclis familiars o de convivència monoparentals amb fills.

En el cas de compatibilitat de la RGC amb les rendes de treball, derivades de contracte a temps parcial, de nuclis familiars o de convivència monoparentals amb fills, durant la fase de transitorietat,  la segona persona del nucli familiar o de convivència només tindrà dret a 100 euros mensuals.

A partir de l’ 1 d’ abril de 2020  es generalitzarà la compatibilitat de la RGC i les rendes de treball en quantia inferior a l’ indicador de rendes de suficiència aplicable, dels contractes de treball a temps parcial existents en el moment d’ entrada en vigor de la RGC, sense perjudici del que s’ estableix als següents apartats  2,   3  i  4  següents.

2. Les persones que accedeixin a la RGC a partir de 15 de setembre de 2017 des de la condició de beneficiaris de la Renda Mínima d’inserció, i que ja estiguin compatibilitzant la RMI amb rendes de treball a temps parcial,  tindran dret a compatibilitzar la RGC amb les rendes de treball  derivades del contracte a temps parcial que tinguin d’ acord amb els paràmetres establerts a l’ anterior apartat 6, i no els hi serà d’ aplicació el requisit de ser nuclis familiars o de convivència monoparentals amb fills.

3. A partir de 15 de setembre de 2017, si una persona beneficiària de la RGC signa un contracte a temps parcial, en el cas que les rendes de treball que s’ en derivin siguin inferiors a la quantia de la RGC, serà compatible amb la percepció de la prestació econòmica de la RGC en la quantia necessària per arribar a la quantia de l’indicador de suficiència de rendes, vigent en cada moment.

4. La mateixa compatibilitat s’ aplicarà a les rendes de treball derivades de contractes a temps parcial signats amb posterioritat a 15 de setembre de 2017, encara que no es tracti d’ una persona beneficiària de la RGC.

5. La quantia de la renda garantida de ciutadania no podrà ser objecte d’ increment com a conseqüència d’ una reducció del temps de treball contractat a través del contracte de treball a temps parcial,  excepte si es produeix com a conseqüència de raons acreditades de caràcter econòmic, tècnic , organitzatiu o productiu.

 

8.-  Revisió del conjunt de prestacions del Mapa de Prestacions socials de Catalunya

En aquest període  transitori, i a la vista del Mapa de prestacions socials de Catalunya, es revisarà  el conjunt de les prestacions econòmiques i de serveis  existents a l’ ‘ efecte de portar a terme la necessària racionalització  i simplificació de prestacions existents en l’ actualitat. Aquesta revisió es portarà a terme, també, en el sí de la Comissió a la que es refereix l’ anterior apartat  6.

A l’inici seran compatibles amb la percepció de la RGC, i no computaran com a ingressos a l’efecte de determinar el llindar econòmic, totes les prestacions finalistes com: dependència, beques escolars de menjador i transport, prestacions d’ urgència per evitar desnonaments, beques públiques per a estudiar (universitat, batxiller), i aquelles que puguin existir o es puguin establir amb la finalitat explícita de suplementar la RGC.

 

9.- La prestació complementaria

1. La prestació complementària tindrà com a finalitat la inclusió social o laboral. Serà avaluable periòdicament, de forma individualitzada, i està lligada a la voluntat explícita dels beneficiaris de dur a terme activitats del seu pla  de treball.

La prestació complementària es percebrà des de l’ inici, juntament amb la prestació garantida i no condicionada, i serà objecte de revisió cada dotze mesos.

L’ incompliment per les administracions competents de l’ obligació de proposar el  corresponent pla individual d’inserció laboral o d’inclusió social, no podrà comportar la pèrdua de la prestació econòmica.

Si l’incompliment és imputable a la persona beneficiaria de la RGC,  es retirarà aquesta prestació, sense perjudici del dret a tornar-la a sol·licitar passats 12 mesos, independentment de l’ existència o no de Plans per la inserció laboral o social.

2. En el cas que un beneficiari de la RGC  trobi un lloc de treball, a temps complert,   continuarà rebent aquesta prestació complementària durant 6 mesos.

 

10 .- Caràcter subsidiari i complementari de la RGC respecte a ajuts i prestacions estatals d’atur o de pensions dels sistema de Seguretat Social.

1.- Les persones beneficaries d’ una pensió no contributiva per invalidesa o jubilació del sistema de la Seguretat Social tindran dret a una prestació complementària a càrrec de la Generalitat.

La quantia de la prestació complementària serà la que es derivi de l’ aplicació de les condicions, circumstàncies i quanties que s’ estableixen a l’ anterior apartat 6, i serà la necessària per arribar a la quantia de la RGC vigent en cada moment.

Seran causes d'extinció de la prestació complementària, a més de les establertes amb caràcter general, les següents:

a) Deixar d'ésser pensionista de la modalitat no contributiva de la Seguretat Social.

b) Ésser usuari o usuària d'una prestació de serveis d'acolliment residencial, sanitari o de naturalesa anàloga, en les condicions que s'estableixin per reglament, sempre que aquesta prestació sigui finançada amb fons públics.

2.- Les persones beneficiaries de prestacions estatals d’ atur o d’ ajuts econòmics vinculats al Programa d’ activació per l’ ocupació i al Programa de requalificació professional per a persones que esgotin prestacions atur, només pel cas que siguin en quantia inferior a la RGC i durant el temps que es percebin, tindran dret a una prestació complementària a càrrec de la Generalitat, en les mateixes condicions que s’ indiquen a l’ anterior  apartat 1. per la prestació complementària a les pensions no contributives per invalidesa o jubilació.

3.- Les persones beneficiaries de prestacions contributives de viduïtat del sistema de la Seguretat Social, en quantia inferior a la RGC, tindran dret a una prestació complementària a càrrec de la Generalitat, en les mateixes condicions que s’ indiquen a l’ anterior  apartat 1. per la prestació complementària a les pensions no contributives per invalidesa o jubilació.

11.- La RGC no afectarà la situació fiscal de cap dels seus perceptors

La RGC no afectarà la situació fiscal de cap dels seus perceptors atès que els imports per aquesta prestació no tributen en l’impost de la renda de persones físiques.

12.- Obligacions dels poders públics i especialment del Govern de portar a terme les polítiques actives  necessàries i les actuacions per desenvolupar la promoció de la persona i el seu apoderament i superar les condicions que l’ han dut a necessitar aquesta prestació

Els poders públics i en especial el govern de la Generalitat destinaran els recursos necessaris perquè es duguin a terme les polítiques actives necessàries vinculades als plans d’ inserció i d’ inclusió. Aquests recursos han de facilitar itineraris, accions i serveis d’ inclusió i integració social per a les persones que necessitin acompanyament i suport de caràcter social.

13.- Requisit de residència a Catalunya

D’ entre els requisits  per a ser beneficiari de la prestació, s’ exigirà la residència continuada i efectiva a Catalunya per un període no inferior, continuat i no interromput de 24 mesos anteriors a la sol·licitud de la prestació. En el marc de la Comissió a la que fa referència l’anterior apartat 6,  s’ analitzarà el possible impacte de l’ efectivitat de la RGC i, en el cas que s’ hagi produït un “efecte crida”  -que s’ haurà de constatar amb un increment de com a mínim un ......% de nous beneficiaris de la RGC, com a recent censats a Catalunya-  , es podrà ampliar el requisit  la residència prèvia fins a un total de 36 mesos.

14.-  Una llar només podrà donar dret a un sol expedient de prestació, llevat els casos que reglamentàriament es determinin.

15.-  El rebuig d’ una feina adequada comporta la pèrdua de la prestació i una condició per accedir a la prestació és que no s’ hagi rebutjat una oferta de feina adequada en el darrers sis mesos previs a la sol·licitud.

16 .- Aquest Acord és entre el govern i la comissió promotora, i es traslladarà a la Ponència del Parlament perquè s’ incorpori en el text de la llei.

 

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   20/04/2017

ACTA N º 89

 

Assisteixen a la reunió: : Jaume Botey, Laurent Faucheux, Ramón Franquesa, Cristina Lopez, Patrizia Manzo, Mingo Meseguer, Joan Miquel Ortiz, Joan Paz, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia, Llorenç Serrano i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Manuel Aguila, Javier Bernad, Judit Borrell, Lluc Cahis, Rosa Cañadell, Nuria Carrera Xan de la Torre, Neus Escofet, Pedro Fernandez, Elena Ferrero, Antoni Ferret, Sixto Gargante, Núria Garrido, Miguel Ibarz, Rafael Jimenez, Laura Marino, Pilar Malla, David Papiol, Carles Rodriguez i Miquel Puente.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informacions reunions de negociació de 10 i 20 d'abril

2.- Valoració i perspectives

 

1.- Informacions reunions de negociació de 10 i 20 d'abril

S'informa de les reunions de 10 i 20 d'abril amb la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies. En ambdues reunions van participar per la Conselleria la Sra. Dolors Bassa, i els Srs. Josep Ginesta, Francesc Iglesias i Josep Vidal. Per l'equip negociador de la Comissió Promotora en la reunió de 10 d'abril va participar el Sr. Diosdado Toledano i en la reunió de 20 d'abril la Sra. Núria Carrera i els Srs. Sixte Garganté i Diosdado Toledano.

Reunió 10 abril

En aquesta reunió la Conselleria presenta una proposta basada en l'últim document lliurat per l'equip negociador de la Comissió Promotora, amb una sèrie de modificacions.

En aquesta nova proposta, en relació a la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial, es proposa iniciar la seva implementació en 2017 amb el col·lectiu de famílies monoparentals de dones amb fills, i deixa a la gestió de la comissió de govern l'estudi i possible extensió de la seva implementació a altres col·lectius, sense garantir la seva generalització en 2020. Sobre les quanties de les prestacions proposa per a la primera persona el 85% de l'IRSC en 2017, el 91% el 2018, 97% el 2019 i el 100% en abril 2020, també estableix un límit per a 2010 de 1200 euros per a la suma de prestacions de RGC en la unitat familiar o de convivència que tradueix al 180% de l'IRSC. Sobre la complementarietat amb prestacions estatals (pensions no contributives, RAI, atur, etc.) aquesta no queda garantida en el cas que el govern de l'estat les faci incompatibles. Suprimeix l'article relatiu a la compatibilitat amb prestacions de l'administració local. Incrementa el requisit d'empadronament de 24 a 36 mesos per neutralitzar un possible efecte crida.

En el transcurs de la reunió el govern va acceptar les propostes de l'equip negociador de la Comissió Promotora d'establir la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial amb caràcter general a l'abril 2020, estendre la seva implementació en 2017 a les famílies monoparentals (dones i homes ) amb fills a càrrec, i establir el límit del 182% de l'IRSC a la suma de prestacions de la unitat de convivència / família en 2020.

Sobre la resta de temes en debat es va quedar pendent de la seva discussió, consulta i redacció alternativa de l'equip negociador de la Comissió Promotora. Es va aixecar la reunió fixant la propera pel 20 d'abril.

 

Ronda d'informacions, consultes i petició de reactivació de la ponència

Es procedeix a informar entitats i es gestiona reunió amb els grups parlamentaris presents en la ponència per al dimarts 18 d'abril en seu parlamentària. La representació de la Comissió Promotora es reuneix amb els membres de la ponència de Ciutadans, CUP i PSC. No és possible amb la resta de grups per dificultats de connexió o coincidència amb altres compromisos.

 

Reunió 20 abril

L'equip negociador de la Comissió Promotora fa lliurament a la Conselleria d'una nova proposta que recull els temes que el govern va acceptar en la passada reunió de 10 d'abril sobre compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial i els termes de la seva implementació a partir de 15 de setembre de 2017, sobre dret subjectiu, taula de quanties de les prestacions en 2017, 2018, 2019 i 2020, amb el límit del 182% en aquest any per la suma de prestacions de RGC en la unitat familiar. També s'eliminen o modifiquen aquelles parts del redactat de l'anterior proposta del govern que no són coherents, contradiuen o no garanteixen els temes en què hi ha acord. S'introdueixen redactats alternatius en el punt 8 per garantir la compatibilitat amb altres prestacions o ajudes (de les administracions locals, etc.). Es proposa redactat en el punt 10 per a la complementarietat amb prestacions de caràcter estatal, partint de la legislació vigent a Catalunya (llei prestacions Generalitat 13/2006, art 21), etc. Sobre el requisit de residència a Catalunya, apartat 13, es planteja 24 mesos de residència, i la possibilitat d'ampliar-lo a 36 mesos si la Comissió de Govern que gestioni el desplegament de la llei constata efecte crida superior a un percentatge mínim a establir.

S'explica el contingut de la proposta des del artº1 al artº9, confirmant-se un ampli acord entre l'equip negociador de la Comissió Promotora i la representació del govern, amb lleugeres precisions i aclariments. A partir de l'artº10 s'obre un major debat que no es pot resoldre en finalitzar la reunió a les 15 hores per motius d'agenda, acordant les parts reunir-se novament el divendres 28 d'abril a les 12 hores per abordar la resta de l'articulat de la proposta (del 10è al 16è).

 

2.- Valoració i perspectives

Es valora positivament els avenços en la negociació, particularment sobre la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial. Referent a això, es felicita el treball col·lectiu realitzat a través de les diferents declaracions i iniciatives de l'àmbit sindical, Càritas i entitats afins, Ecas i Tercer sector, entitats feministes, en l'àmbit parlamentari les mocions aprovades en aquest sentit, també de les gestions a el si d'algun partit polític, etc. que ha facilitat la superació del bloqueig de la negociació.

S'aborden la resta de temes pendents de negociació amb el govern, complementarietat amb les prestacions estatals, requisit d'empadronament, explicant les vies, fórmules i condicions per arribar a un acord satisfactori.

A continuació, intervenen per preguntar o fer consideracions i propostes, Jaume Botey, Cristina Lopez, Montserrat Rosaura, Joan Miquel Ortiz, Llorenç Serrano i Ramon Franquesa. Llorenç proposa precisar les mesures contra l'abús patronal en la prestació de la Renda Garantida en el marc de la proposta de llei, i sol·licita disposar del document presentat per l'equip negociador en la reunió del 20 d'abril.

Com a conclusió a les diverses intervencions i consideracions, i malgrat els avenços en la negociació, es planteja tenir previstos tots els escenaris possibles donada la situació de fragilitat i incertesa de la situació política i la possibilitat d'avançament electoral. Amb l'objectiu d'assegurar que la proposta de llei es pugui aprovar satisfactòriament abans d'agost, o tenir capacitat de reacció davant de qualsevol imprevist, es proposa reprendre i accelerar els treballs de la ponència per acabar el redactat de la proposta de llei com més aviat. S'informa, què després de la tramitació de la proposta de llei en la ponència, s'obre un període per a la seva gestió en la Comissió de Treball que ha de preparar la seva presentació per a debat, esmena i votació al ple del Parlament. Tot això requereix un temps.

 

ACORDS

- Reprendre i accelerar els treballs de la ponència per a finalitzar com més aviat millor el redactat de la proposta de llei, amb l'objectiu de la seva aprovació pel ple del Parlament abans de l'agost.

- Enviar al costat de la present acta el document presentat a la reunió de negociació amb el govern.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 4 de maig de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

Barcelona, 21 d’abril 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y #dejunirendagarantida

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/comunicacions

Facebook: https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

Twitter: https://twitter.com/ILPRendaGC

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   06/04/2017

ACTA N º 88

 

Assisteixen a la reunió: Judit Borrell, Jaume Botey, Lluc Cahis, Antoni Ferret, Sixto Gargante, Cristina Lopez, Laura Marino, Pilar Malla, Patrizia Manzo, Mingo Meseguer, Joan Miquel Ortiz, Joan Paz, Carles Rodriguez,  Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia, Llorenç Serrano i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Manuel Aguila, Javier Bernad, Rosa Cañadell, Nuria Carrera Xan de la Torre, Albert Escofet, Neus Escofet, Laurent Faucheux, Pedro Fernandez, Elena Ferrero, Ramón Franquesa, Jesus García, Núria Garrido, Rosa Gomez, Miguel Ibarz, Rafael Jimenez, Ivan Molinos, Manel Navarro, David Papiol i Miquel Puente.

 

Visita de Núria Garrido i la seva filla Binda:

Una hora abans de la reunió vam celebrar la maternitat de Núria Garrido i la seva bella filla Binda amb la qual ens prenem unes postres i a les que fem entrega d'uns detalls plens d'afecte. Posteriorment visita la reunió de la Comissió Promotora i compartim un grat moment.

Fins aviat Núria. Tots i totes agraïm la teva col·laboració com a treballadora social amb la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informacions.

2.- Informació reunió de negociació de 3 d'abril.

3.- Valoració i iniciatives.

 

1.- Informacions.

La declaració de suport de diverses entitats del moviment feminista en defensa de la compatibilitat de les rendes de treball amb la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) s'ha difós amb l'última acta. Montserrat informa que aquesta declaració s'ha actualitzat amb noves adhesions.

Diosdado informa que, en el 11è Congrés de CCOO, al qual va ser convidat com a representant de la Comissió Promotora, tant en el discurs d'obertura realitzat pel secretari general sortint Joan Carles Gallego, com en el de cloenda a càrrec del nou secretari general Javier Pacheco es va destacar repetidament la importància d'aconseguir la RGC i l'exigència de compatibilitat amb les rendes de treball. Aquests discursos van ser realitzats davant el conjunt de persones delegades i convidades, entre les quals, una àmplia representació del Govern de la Generalitat.

2.- Informació reunió de negociació de 3 d'abril.

S'informa de la reunió de 3 d'abril amb la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies. Per la Conselleria van estar presents la Sra. Dolors Bassa, i els Srs. Josep Ginesta, Francesc Iglesias i Josep Vidal. Per l'equip negociador de la Comissió Promotora la Sra. Núria Carrera i els Srs. Sixte Garganté i Diosdado Toledano.

Aquesta reunió se celebra tres setmanes després de la reunió anterior de 13 de març que va ser valorada com un gir positiu en el procés de negociació després del bloqueig en diversos temes, compatibilitat amb les rendes de treball, dret subjectiu, etc. Com hem informat en anteriors reunions un primer ajornament de la negociació va ser justificat per la Conselleria per la seva visita al govern basc per conèixer amb més detall la gestió de la Renda de Garantia d'ingressos en aquesta comunitat, i el següent ajornament a petició del Govern, va ser per altres motius que considerem insuficients (tramitació de una moció parlamentària).

A la reunió s'intercanvien els documents de les parts que havien de recollir la formulació dels possibles acords i propostes verbalitzades en la reunió del 13 de març, particularment sobre la retirada de la incompatibilitat amb les rendes del treball d'anteriors documents del govern, la resposta a la proposta de l'equip negociador de la Comissió Promotora d'iniciar la implementació de la compatibilitat amb les rendes de treball el 2017 al col·lectiu d'unitats familiars o de convivència amb fills menors d'edat, en una transició que s'ha de completar amb caràcter general a l'abril de 2020; la inclusió de la proposta de la conselleria de fixar la quantia de la prestació de la primera persona a 2017 en el 85%; la inclusió de les propostes de prestacions per 2018 i 2019 a fi de garantir el dret subjectiu, etc.

En una primera lectura del document del govern, apartat 2, el redactat sobre la compatibilitat amb les rendes de treball queda limitat "als col·lectius vulnerables i desfavorits per ajudar a la seva inserció laboral". Que la conselleria concreta en persones drogodependents en procés de rehabilitació, i col·lectius en greu exclusió social. L'equip negociador s'observa que aquests col·lectius estan inclosos en l'actual PIRMI, i que la proposta del govern no recull la compatibilitat amb les rendes de treball amb caràcter general.

En l'apartat 6, de la proposta del govern, es manté un redactat que rebutgem en anteriors reunions per no garantir plenament l'aplicació d'aquesta compatibilitat. En aquest mateix apartat, la taula de quanties de les prestacions no recull el 85% de la quantia de la primera persona a 2017, ni l'ampliació a cinc persones de la unitat familiar amb dret a prestació, tampoc la quantia de les prestacions en 2018 i 2019.

Finalment, entre les propostes del govern s'inclou suprimir l'apartat 13 que estableix la compatibilitat de la RGC amb les prestacions i ajudes econòmiques establertes per les administracions locals de Catalunya que tinguin finalitat explicita de suplementar la RGC.

Després del corresponent encreuament d'aclariments, l'equip negociador de la Comissió promotora manifesta el seu desacord amb les propostes del govern, que signifiquen un pas enrere respecte del que s'ha parlat en la reunió de 13 de març.

S'aixeca la reunió fixant la següent pel dilluns 10 d'abril a les 12 hores.

3.- Valoració i iniciatives

Després de la reunió de negociació, s'ha gestionat una reunió per al 18 d'abril amb els grups parlamentaris que formen majoria en la ponència per a informar-los de l'estat de la negociació amb el govern. També s'ha fet la sol·licitud perquè la ponència torni a reunir-se el pròxim 21 d'abril, amb l'objectiu d'evitar més retards i avançar el redactat de l'articulat de la proposta de llei.

A continuació, s'obre una ronda d'intervencions per valorar el resultat de la reunió de negociació de 3 d'abril. Prenen la paraula Juanjo Salbia, Llorenç Serrano, Joan Pau, Sixto Garganté, Lluc Cahis, Laura Marí, Jaume Botey, Diosdado Toledano.

En general les intervencions valoren críticament el canvi de posició de la conselleria respecte del 13 de març, s'observa amb preocupació el retard de la negociació i que això pugui ser deliberat, s'afirma la necessitat de superar aquests retards reprenent el treball de la ponència, i en conseqüència continuar la negociació en els dos plans, amb la conselleria i en la ponència.

També es proposa tenir informades a les entitats que donen suport a la Comissió Promotora de la marxa de la negociació i la tramitació de la proposta de llei.

ACORDS

- Informar les entitats de la marxa de la negociació (després de setmana santa).

- Al mateix temps que segueixen les negociacions amb la conselleria, reprendre i accelerar els treballs en la ponència.

Es finalitza la reunió amb una foto col·lectiva que s'envia als vaguistes de fam a Bilbao que protesten contra les retallades a la Renda de Garantia d'Ingressos en País Basc.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 20 d’abril de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

Barcelona, 7 d’abril 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y #dejunirendagarantida

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/comunicacions

Facebook: https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

Twitter: https://twitter.com/ILPRendaGC

Joomla templates by a4joomla