Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   07/06/2017

ACTA N º 95

Assisteixen a la reunió: Javier Bernad, Luis Blanco, Jaume Botey,Neus Escofet, Pedro Fernandez, Antoni Ferret, Miguel Ibarz, Nuria Lozano, Pilar Malla, Patrizia Manzo, Mingo Meseguer, Manel Navarro, Arcadi Oliveres, Joan Miquel Ortiz, Pepe Rodado, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia, Llorenç Serrano, Diosdado Toledano i Xan da Torre. Justifiquen absència: Judit Borrell,Lluc Cahis, Nuria Carrera, David Cordoba, Albert Escofet, Erika Fabregat, Laurent Faucheux, Agnés Felis, Elena Ferrero, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Laura Marino, David Papiol, Joan Paz, Marta Pocino, Carles Rodriguez i Eduard Romo.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació sobre gestions i reunió ponència juny 2

2.- Perspectives treball de la ponència i calendari

3.- Ronda de paraules i propostes

 

1.- Informació sobre gestions i reunió ponència 2 de juny

Davant els importants desacords amb el govern sobre el redactat del projecte de llei s'informa de les gestions realitzades per diverses entitats i els preparatius d'una acció simbòlica de vaga de fam en el cas de mantenir-se l'incompliment de l'acord signat.

Com a resultat d'aquestes gestions la consellera Sra. Dolors Bassa es va posar en contacte amb el representant de la Comissió promotora Sr. Sixte Garganté, després dels oportuns aclariments, va manifestar l'acord del govern amb la posició de la Comissió promotora i va autoritzar a informar-ne en la reunió de la ponència.

A la ponència de 2 de juny, van participar els Srs. Josep Ginesta i Josep Vidal pel Departament de treball, afers socials i famílies. Després de la intervenció del relator sobre la situació dels punts de desacord, va prendre la paraula Sixte Garganté per Informar de l'acord manifestat per la Sra. Dolors Bassa amb la posició defensada pels representants de la Comissió Promotora en els dos punts de litigi, art 25 sobre la resolució administrativa de les sol·licituds de RGC i sobre la disposició addicional tercera, apartat 2 i 3, que estableix i regula la complementarietat amb les prestacions socials de l'estat.

Després de manifestar els representants dels grups parlamentaris en la ponència, Catalunya sí que és Pot, Ciutadans, CUP i PSC (absència de representant del PP) el seu acord global amb la posició dels representants de la Comissió Promotora de considerar el silenci administratiu positiu, termini normal de resolució de les sol·licituds de 4 mesos (excepcional de cinc mesos en l'inici de la implementació), i mantenir la complementarietat amb les prestacions socials de l'estat sense reduir els 150 euros/mes, el representant de Junts pel Si va manifestar que el seu grup s'abstenia en les dues qüestions, i per tant en el dictamen de la ponència quedarien els dos punts aprovats per majoria.

A la pregunta si això significava que no presentarien esmenes sobre aquests dos punts en el Ple del Parlament quan es voti la proposta de llei, el representant de Junts pel Sí va confirmar que el seu grup no presentarà esmenes al respecte.

Després de adoptar la ponència per majoria la posició de la Comissió promotora en els punts assenyalats es va continuar el treball de la ponència sobre el redactat del projecte de llei. El representant del PSC va presentar dues esmenes, i els membres del Departament van exposar dues noves propostes, una disposició transitòria sobre les sol·licituds pendents de resolució del PIRMI en la data d'entrada en vigor de la RGC i una altra que afecta a l'artº 6 sobre Unitat familiar i llar independent. D'altra banda, el redactat sobre Plans d'inserció laboral i social quedava pendent d'un redactat de síntesi entre els representants del PSC i Junts pel si. Per raons d'horari, la reunió es va aixecar deixant per a la propera reunió de la ponència de 9 de juny la resolució de la resta de qüestions plantejades.

Diosdado valora positivament el canvi produït en la ponència, reconeix l'esforç realitzat per totes les entitats que donen suport a la Comissió Promotora sobre aquest últim obstacle, i informa que després de posar-se en contacte l'ajuntament sobre els preparatius de l'acció simbòlica, els ha comunicat que aquesta acció queda en suspens, a l'espera de l'evolució del treball en la ponència.

 

2.- Perspectives treball de la ponència i calendari

En la propera reunió de la ponència de 9 de juny, de consolidar-positivament la solució acordada en relació als dos punts en litigi, pot avançar gran part dels temes que queden pendents, i en aquest cas, podria mantener-se la previsió d'un Ple del Parlament a finals de juny per aprovar la llei.

 

3.- Ronda de paraules i propostes

A continuació, prenen la paraula Miguel Ibarz, Antoni Ferret, Luis Blanco, Montserrat Rosaura, Jaume Botey, Diosdado i Arcadi Oliveres.

Miguel expressa la seva preocupació sobre la qüestió del nombre de famílies amb dret a la RGC en un mateix habitatge. Luis Blanco expressa las seves inquietuds sobre la preparació del SOC, quantitat de personal, espais per atendre sol·licituds de RGC a partir del 15 de setembre. Montserrat Rosaura planteja la tasca d'informar a les famílies monoparentals que puguin sol·licitar la RGC, que han de regularitzar la seva situació i obtenir el corresponent carnet davant les oficines de la Generalitat. Arcadi crida l'atenció sobre l'elaboració del Reglament. Luis Blanco informa de la conversa que va tenir amb la consellera Sra. Dolors Bassa, a la qual va sol·licitar la participació del sindicat IAC a la comissió de gestió de la RGC, com a resposta la consellera va expressar que no tenia inconvenient si estava d'acord la Comissió Promotora .

Sobre aquesta qüestió totes les intervencions en la reunió de la Comissió Promotora es van manifestar favorables a sol·licitar la inclusió del sindicat IAC a la Comissió de gestió.

Finalment, en el cas que el Parlament aprovi satisfactòriament la llei de la RGC, Diosdado va proposar mantenir el funcionament de la Comissió Promotora per supervisar la implementació satisfactòria de la llei al llarg del termini de transitorietat, amb una periodicitat adequada (cada dos o tres mesos), on els membres de les entitats que participaran en la Comissió de Gestió informin dels acords i incidències, i amb l'objectiu d'organitzar les accions de sensibilització i pressió en defensa de la llei que fossin necessàries.

 

ACORDS

- Proposar al Col·legi Oficial de Treball Social elaborar nota informativa per a la tramitació del carnet de famílies monoparentals que puguin tenir dret a la RGC.

- Proposar incorporar el sindicat IAC pel seu caràcter representatiu al SOC i la seva notable aportació a la recollida de signatures a la ILP de la RGC, en la comissió de gestió al costat de CCOO i UGT.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 15 de juny de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Barcelona, 8 de juny 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   31/05/2017

ACTA N º 94

Assisteixen a la reunió: Jaume Botey,Laurent Faucheux, Antoni Ferret, Sixte Gargante, Nuria Lozano, Patrizia Manzo, Laura Marino, Mingo Meseguer, Joan Miquel Ortiz, Marta Pocino, Pepe Rodado, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia, Llorenç Serrano, Diosdado Toledano i Xan da Torre. Justifiquen absència: Lluc Cahis, Javier Bernad, Neus Escofet, Erika Fabregat, Agnés Felis, Pedro Fernandez, Judit Borrell, Nuria Carrera, David Cordoba, Albert Escofet, Elena Ferrero, Ramón Franquesa, Miguel Ibarz, Pilar Malla, David Papiol, Joan Paz, Carles Rodriguez i Eduard Romo.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació redacció projecte de llei i diferències amb el govern

2.- Tramitació i calendari

3.- Ronda de paraules i propostes

 

1.- Informació redacció projecte de llei i diferències amb el govern

Sixte explica el procés d'elaboració del redactat del projecte de llei entre govern i representació de la Comissió Promotora després de la signatura de l'acord el 15 de maig. En la metodologia de la redacció es partia del redactat ja consensuat en la ponència i s'incloïa els termes de l'acord.

Lògicament, aquells aspectes del redactat que havia unanimitat en la ponència no van ser inclosos en l'acord de 15 de maig.

Pel que fa al desacord sobre l'art 25, explica els moviments de negociació en la ponència fins arribar a un consens unànime: 4 mesos de termini a l'administració per a dictar la resolució a la corresponent sol·licitud, silenci administratiu positiu, i abonament de la prestació des del dia de la sol·licitud.

La representació del govern planteja doblar el termini de resolució fins a 8 mesos, silenci administratiu negatiu, i retardar un mes l'abonament de la prestació sobre la data de sol·licitud. En definitiva, subordina el dret de les persones a la RGC a la gestió administrativa.

Davant la diferència amb la Comissió Promotora la representació del govern planteja que sigui la Ponència qui decideixi sobre aquesta qüestió.

Sobre el segon desacord, que afecta la disposició addicional tercera, apartats 2 i 3 sobre la complementarietat amb les prestacions socials de l'estat, els representants del govern incompleixen l'acord, tant l'art 1, com el 10è, traient-se de la màniga la reducció de 150 euros mensuals. Aquesta reducció de 150 hores per als col·lectius de pensions no contributives d'invalidesa o jubilació, com de les ajudes i prestacions per a persones desocupades, RAI, Prepara, o de viduïtat, etc. el govern mai va plantejar per a aquests col·lectius aquesta reducció que deixa sense efecte gran part d'aquesta complementarietat.

Sixte presenta les xifres estimatives de persones d'aquests col·lectius beneficiàries de la RGC, particularment aquelles que viuen soles o en famílies els ingressos no arriben al llindar de l'IRSC.

També explica la reunió informativa i aclaridora sobre el redactat de llei que va tenir lloc el dimarts dia 30 al Parlament, així com els posicionaments de cada un dels grups. Els representants de Catalunya si que espot, Ciutadans, CUP i PSC es van posicionar al costat de la Comissió Promotora, i la representant del PP va manifestar que no era el seu model.

També en aquest desacord la representació del govern planteja que decideixi la ponència.

 

2.- Tramitació i calendari

Està convocada una propera reunió de ponència per al divendres 2 de juny a les 11 hores, i una següent reunió de ponència el dimarts 6 de juny. En cas d'haver-hi acord per unanimitat o majoria sobre el redactat del projecte de llei en alguna de les dates assenyalades, el dictamen de la ponència passaria a la reunió de la Comissió de treball que iniciaria la tramitació per presentar a debat i votació el projecte de llei en sessió parlamentària dins de la segona quinzena de juny.

 

3.- Ronda de paraules i propostes

Sobre la informació presentada es fa una ronda d'intervencions aclaridores, de posicionament o proposta. Prenen la paraula Laura Marino, Llorenç Serrano, Montserrat Rosaura, Xan da Torre, Jaume Botey, Juanjo Salbia, Patrizia Manzo, Diosdado, Joan Miquel i Sixte.

Totes les intervencions rebutgen les posicions del govern i manifesten la importància dels desacords i la necessitat de redoblar gestions, i preparar accions de mobilització de caràcter convocant.

Es proposa realitzar un comunicat de la Comissió Promotora informant a l'opinió pública i entitats que donen suport a la RGC de l'incompliment pel govern de l'acord signat, de la seva falta de respecte a l'acord unànime de la ponència sobre la resolució administrativa de les sol·licituds, i un crida a les entitats socials, polítiques i cíviques perquè multipliquin les seves gestions perquè el govern modifiqui la seva posició, etc.

També es proposa organitzar una trobada entre una delegació àmplia de la Comissió Promotora amb els grups parlamentaris al més aviat possible, amb la finalitat de proposar-los que donin suport i subscriguin la proposta de la Comissió Promotora en relació als punts de desacord, i després de la reunió realitzar una roda de premsa si pot ser dins del Parlament.

Com a mesura d'acció, en cas que fracassessin les anteriors gestions, es proposa realitzar una vaga de fam indefinida amb caràcter convocant als moviments socials en suport de la Renda garantida de Ciutadania.

També es plantegen altres mesures en el cas que el projecte de llei quedi desnaturalitzat, i no respecti l'art 24.3 de l'Estatut d'Autonomia.

 

ACORDS

- Realitzar Comunicat en els termes indicats i distribuir l'1 de juny.

- Gestionar trobada per a la setmana que ve amb els grups parlamentaris de la ponència i una delegació àmplia de la Comissió Promotora i de persones reconegudes en la lluita contra la pobresa, amb l'objectiu que subscriguin les propostes de la Comissió Promotora en els dos punts de desacord amb el govern.

- Estudiar i preparar mesures d'acció per sensibilitzar i mobilitzar l'opinió pública si les anteriors gestions no donen resultat.

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 7 de juny de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Barcelona, 1 de juny 2017

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

COMUNICAT

 

 

 

 

 

El redactat del projecte de llei de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) entre representants del Departament de treball, afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya i de la Comissió Promotora, ha finalitzat amb dos greus desacords.

 

El primer desacord afecta a l'artº 25 sobre "Resolució administrativa de les sol·licituds de Renda Garantida de Ciutadania". La posició dels representants del govern no respecta l'acord adoptat per unanimitat dels grups parlamentaris en la ponència que tramita el projecte de llei pel qual s'estableix un termini màxim de quatre mesos a l'Administració pública competent per atorgar o denegar la prestació, i el caràcter de silenci positiu si transcorregut el termini de 4 mesos no s'ha notificat la resolució a la persona interessada, i el dret d'accés als efectes econòmics de la RGC des de la data de presentació de la sol·licitud, en tots aquests aspectos el grup parlamentari JUNTS PEL SI va manifestar el seu acord.

 

Ara la representació del govern preten allargar el termini màxim de quatre a vuit mesos, establir el silenci administratiu com a negatiu, i retarda el termini dels efectes econòmics de la RGC al mes següent de presentar la sol·licitud.

 

La Comissió Promotora considera inacceptable la posició del govern perquè suposa un greu perjudici per a les persones i famílies vulnerables, que després de 6 mesos de carència o ingressos inferiors a l'IRSC hauran d'esperar fins a 8 mesos a que es dicti resolució; el silenci administratiu negatiu dificulta l’acces al dret a la RGC, icentiva l’ineficacia de l’administració de la Generalitat i subordina el dret de les persones a la gestió administrativa, la qual cosa crea indefensió, i provoca el cansament i desistiment entre les persones que tenen dret a la RGC, tal com demostra l'experiència pràctica en altres prestacions vigents; a tot aquests perjudicis s'afegeix el retard d'un mes en l'abonament de la RGC.

 

El segon desacord afecta la disposició addicional tercera que estableix que les persones beneficiàries d'una pensió no contributiva per invalidesa o jubilació de la Seguretat Social (apartat 2), o les persones beneficiàries d'altres ajuts, prestacions i pensions (apartat 3), - sempre que els seus ingressos siguin inferiors al llindar d'ingressos per accedir a la RGC-, tenen dret a una prestació complementària a càrrec de la Generalitat de Catalunya, fins a la cuantía de l’indicador derendes de suficiencia, que fixa el llinar de la pobresa.

 

La representació del govern planteja descomptar a aquests complements la quantitat de 150 euros mensuals, incomplint l'Acord signat el passat 15 de maig entre representants del Departament de treball, afers socials i famílies, i de la Comissió Promotora, que en el seu art 10 sobre el "Caràcter subsidiari i complementari de la RGC respecte dels ajuts i prestacions estatals d'atur i per ocupació i a pensions del sistema de seguretat social" estableix aquests complements per equiparar el nivell de les seves prestacions al dels perceptors de la RGC, sense fixar la reducció de 150 euros mes.

 

Les conseqüències d'aquest incompliment és deixar sense efectes pràctics en 2017 i 2018 l'esmentat complement per a les persones vulnerables d'aquests col·lectius, particularment a les persones que visquin soles (majoritariament dones grans) o en nuclis familiars amb ingressos inferiors a l'IRSC, o amb un escàs complement en 2019 i 2020.

 

La posició del govern, no només incompleix l'art 10 de l'Acord, sinó l'art 1 de l'Acord que estableix la finalitat de la proposta de llei de la RGC de "assegurar els mínims d'una vida digna a les persones i famílies que es troben en situació de pobresa ... ", i en conseqüència incompleix greument l'art 24.3 de l'Estatut d'Autonomia, generant un tracte discriminatori entre persones en situació de pobresa.

La Comissió Promotora reunida el 31 de maig crida els grups parlamentaris que participen en la ponència a fer respectar l'acord que van adoptar per unanimitat que afecta les Resolució administrativa de sol·licituds de RGC, i fer complir els termes de l'Acord signat el 15 de maig, i els principis establerts en l'artº 24.3 de l'Estatut d'Autonomia.

 

La Comissió Promotora crida a les entitats socials, polítiques i cíviques que promouen i donen suport a la Renda Garantida de Ciutadania a multiplicar les gestions cap als diferents àmbits implicats, amb l'objectiu de facilitar la superació positiva dels desacords i arribar a una bona llei.

 

La Comissió Promotora estudiarà i promourà les iniciatives necessàries que permetin arribar a un acord satisfactori, coherent amb l'art 24.3 de l'Estatut d'Autonomia, i que pugui votar-se favorablement en sessió plenària del Parlament en el termini més breu possible.

 

Barcelona 1 juny 2017

 

Comissió promotora renda Garantida de Ciutadania

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   25/05/2017

ACTA N º 93

Assisteixen a la reunió: Javier Bernad, Neus Escofet, Erika Fabregat, Antoni Ferret, Nuria Lozano, Patrizia Manzo, Mingo Meseguer, Joan Miquel Ortiz, Pepe Rodado, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia, Llorenç Serrano i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Jaume Botey, Lluc Cahis, Agnés Felis, Pedro Fernandez, Judit Borrell, Nuria Carrera, David Cordoba, Albert Escofet, Laurent Faucheux, Elena Ferrero, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Miguel Ibarz, Pilar Malla, Laura Marino, David Papiol, Joan Paz, Carles Rodriguez i Eduard Romo.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació redacció projecte de llei i tramitació

2.- Informació Mitjans de Comunicació i proposta

3.- Perspectives i propostes

 

1.- Informació redacció projecte de llei i tramitació

A continuació de la signatura de l'acord, i amb l'objectiu d'accelerar la tramitació del projecte de llei, un equip format per membres del Departament de treball, afers socials i famílies del Govern de la Generalitat i de la Comissió Promotora, han treballat per traslladar el contingut de l'acord signat al redactat del projecte de llei elaborat per la ponència i intentar el seu tancament. El criteri defensat pels representants de la Comissió Promotora ha estat el de respectar el redactat de la ponència fruit d'un ampli consens. En aquest redactat queda pendent incloure l'article que desenvolupa els plans d'inserció i laboral i que la ponència va encarregar la seva redacció als diputats Raul Moreno i Chakir el Homrani.

El projecte de llei un cop redactat es pensava distribuir els dies 22 o 23 de maig, prèvia revisió del lletrat de la ponència Sr. Xavier Muro, als membres de la ponència amb temps suficient per a la seva discussió en la reunió de la ponència inicialment prevista per al divendres 26 de maig.

Les diferències amb els representants del Departament a l'hora de traslladar el contingut de l'acord signat al redactat del projecte de llei, així com la posició del Departament de no respectar aspectes importants del redactat consensuat per unanimitat en la ponència, han impedit complir els terminis de finalització i lliurament del redactat del projecte de llei als membres dels grups parlamentaris en la ponència, i en conseqüència s'ha ajornat la reunió de ponència del 26 de maig.

En l'actualitat, les diferències que manté l'equip del Departament amb la Comissió Promotora, afecten al compliment dels termes de l'acord en el punt 10 sobre la complementarietat amb les prestacions i ajudes socials de l'estat, i sobre l'art 25 del projecte de llei relatiu a la resolució administrativa de les sol·licituds de Renda Garantida de Ciutadania, i que el Departament modifica anul·lant el silenci administratiu positiu i allargant en excés el termini de resolució administrativa i de l'efecte econòmic.

Les negociacions continuen, però en el cas que finalitzin amb desacord en aquests dos temes, s'obre una seriosa crisi en la tramitació del projecte de llei, que ens obliga a considerar diversos escenaris i actuacions per desbloquejar positivament aquesta dificultat provocada pel Departament de treball , assumptes socials i famílies.

 

2.- Informació Mitjans de Comunicació i proposta

Es fa un repàs a la informació publicada pels mitjans de comunicació al voltant a l'Acord signat. En general els mitjans de comunicació han cobert la informació amb bona voluntat, però s'han detectat diversos errors que afecten la denominació de la Renda Garantida de Ciutadania, a la quantia de la prestació, i a diverses imprecisions sobre el contingut de l'Acord.

També s'ha observat, particularment a TV3, una diferència de tracte cap a les parts que van negociar l'acord, que s'expressa en l'absència d'entrevista directa amb l'equip negociador de la Comissió Promotora. Aquesta absència explica algunes interpretacions errònies sobre la Renda Garantida de Ciutadania, que de vegades es confon amb altres projectes diferents.

També s'han observat en els últims temps la utilització del Washapp de la Renda Garantida de Ciutadania per enviar informacions alienes o que generen confusió.

En la situació que es troba la tramitació del projecte de llei un cop signat l'acord, per evitar distraccions i confusions, i una vegada que el marc de debat i decisions són les reunions presencials de la Comissió Promotora, s'ha substituït els canals anteriors en Washapp i Telegram per altres merament informatius.

En relació als mitjans de comunicació es proposa enviar un missatge de reconeixement pel seu treball informatiu sobre la Renda Garantida de Ciutadania, i enviar-la indicació de la disponibilitat de la Comissió Promotora, els seus representants i equip negociador, per aclarir directament les seves preguntes i dubtes sobre el contingut de l'acord i tramitació, i evitar així la confusió amb altres projectes diferents.

 

3.- Perspectives i propostes

S'obre una ronda d'intervencions i prenen la paraula, Antoni Ferret, Llorenç Serrano, Juanjo Salbia, Patrizia, Javier Bernad i Diosdado.

Després de les corresponents aclariments sobre l'actualització de l'IRSC, la redacció dels plans d'inserció social i laboral, la preocupació davant les diferències sorgides que incompleixen l'acord signat o que no respecten el consens assolit en la ponència, es plantegen les següents actuacions:

Connectar amb els grups parlamentaris en la ponència el divendres 26 de maig per tractar del redactat del projecte de llei i veure com agilitar la seva tramitació.

Informar les persones representants de les entitats que donen suport a la Renda Garantida de Ciutadania sobre els problemes sorgits amb el Departament en el redactat del projecte de llei, perquè realitzin les gestions que facilitin la seva superació.

En previsió que hi hagi reunió de ponència a principis de la setmana (29 o 30 de maig) i davant la possibilitat que el Departament mantingui en el redactat l'incompliment sobre la complementarietat amb les prestacions socials de l'estat i no respecti l'acordat per la ponència sobre la Resolució administrativa, el que obligaria a estudiar i posar en marxa les accions corresponents, es planteja avançar la reunió de la Comissió Promotora del dijous 1 de juny al dimecres 31 de maig.

 

ACORDS

- Realitzar una ronda de contactes davant les entitats que donen suport a la Renda Garantida de Ciutadania perquè facin gestions davant la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies, i el govern de la Generalitat, perquè es respecti la integritat de la complementarietat amb les prestacions socials de l'estat i el redactat de la ponència sobre la Resolució administrativa.

- Realitzar ronda informativa el divendres 26 de maig amb les persones dels grups parlamentaris que estan a la ponència.

- Enviar comunicat als Mitjans d'informació agraint el seu treball i indicant les vies per posar-se en contacte amb la Comissió Promotora i evitar confusions, errors o manipulacions interessades.

- Avançar al dimecres 31 de maig la reunió de la Comissió Promotora.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 31 de maig de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aigüader nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Barcelona, 27 de maig 2017

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/comunicacions

Facebook: https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

Twitter: https://twitter.com/ILPRendaGC

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   18/05/2017

ACTA N º 92

Assisteixen a la reunió: Jaume Botey, Lluc Cahis, Agnés Felis, Pedro Fernandez, Nuria Lozano, Patrizia Manzo, Joan Miquel Ortiz, Eduard Romo, Juanjo Salbia, Llorenç Serrano i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Javier Bernad, Judit Borrell, Nuria Carrera, David Cordoba, Albert Escofet, Neus Escofet, Laurent Faucheux, Elena Ferrero, Antoni Ferret, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Miguel Ibarz, Pilar Malla, Laura Marino, Mingo Meseguer, David Papiol, Joan Paz, Pepe Rodado, Carles Rodriguez i Montserrat Rosaura.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació mitjans de comunicació

2.- Missatges de felicitació

3.- Gestions tramitació proposta de llei

4.- Perspectives i propostes

 

1.- Informació mitjans de comunicació

Es comunica l'enviament per la llista de distribució d'una relació de links amb les notícies aparegudes en els diversos mitjans, premsa, webs, televisió, ràdio sobre la recta final de la negociació i la signatura de l'acord de 15 de maig.

Es constata que alguns mitjans cometen imprecisions, o errors, en la informació publicada, i en altres casos l'intent, com és el cas de Intereconomia, de llançar un missatge que intenta presentar a la població immigrant vulnerable com els principals beneficiaris de la Renda Garantida, per provocar la consegüent reacció contrària i agitar la xenofòbia.

També es constata els atacs de determinats tertulians en algun programa de TV3 falsejant les dades o demostrant una supina ignorància dels continguts de l'acord.

Es proposa impulsar una política informativa que desmunti els prejudicis i falsedats en els mitjans de comunicació i en les xarxes.

 

2.- Missatges de felicitació

S'informa de l'allau de felicitacions rebudes després de la signatura de l'acord per nombroses entitats i persones.

Es dóna lectura al missatge de felicitació enviat per la diputada de la CUP Gabriela Serra a l'email Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i que diu així:

Enhorabona a tothom ¡¡¡  Després de molta feina, suor i nervis finalment un pas positiu. Gràcies pel vostre esforç, naltros hem fet el que hem pogut. Ara toca vetllar per la tramitació de la llei i que aquesta no quedi al calaix. Novament gràcies.
Ara a per un altra victòria. Sé que totes volíem una llei encara millor, més ampla i més justa però per a la gent desfavorida, per a la gent que vol mantenir la seva dignitat i no anar pidolant ajuts, aquest és un bon pas. Seguirem lluitant, seguirem resistint i seguirem avançant. Una abraçada. M. Gabriela

 

3.- Gestions tramitació proposta de llei

Després de l'acord signat s'ha posat en marxa la redacció del projecte de llei per un equip format per un representant de la Conselleria i per Sixte Gargante per la Comissió Promotora. La metodologia del treball consistirà en recollir el text del projecte de llei redactat per la ponència, sobre el que hi ha un ampli consens, i ubicar en el seu articulat el contingut de l'acord signat. Per tant, s'ha de respectar el treball de la ponència. Un cop finalitzada la redacció del projecte de llei s'enviarà al lletrat Sr. Xavier Muro per la seva repàs jurídic. I, a continuació, es distribuirà entre els membres de la ponència amb temps suficient per al seu repàs a la reunió de la ponència prevista per al divendres 26 de juny. L'objectiu que ens plantegem les parts signants de l'acord és l'aprovació del projecte de llei en la ponència en el termini més breu possible. Després de la seva aprovació tindrà lloc una roda de premsa entre Comissió Promotora i representants dels diferents partits en la ponència que hagin votat a favor de la seva aprovació.

A continuació, iniciarà la seva gestió la "Comissió de treball" del Parlament que haurà de preparar el debat, termini per esmenes, etc., en la sessió plenària del Parlament. Aquesta sessió, es procurarà tingui lloc el més aviat possible, finals de juny o principis de juliol, i dins el període hàbil del Parlament abans de l'agost, amb l'objectiu de complir amb la data d'inici de la llei fixada en l'acord per al 15 de setembre.

La informació d'aquest procediment ha estat informat als representants dels grups parlamentaris en la ponència de manera presencial o telefònicament pels representants de la Comissió promotora.

 

4.- Perspectives i propostes

S'obre una ronda d'intervencions i prenen la paraula: Diosdado, Jaume Botey, Llorenç Serrano, Agnès Felis, Pedro Fernàndez, Lluc Cahis. En aquestes es realitzen un seguit de propostes i informacions d'interès.

Conclusions: Després de l'acord signat l'objectiu és l'aprovació del projecte de llei per la ponència i el Parlament.

Davant les sol·licituds d'una informació més detallada que ens han fet arribar diverses entitats, es proposa esperar que finalitzi el redactat del projecte de llei, i tot seguit efectuar una ronda informativa. Si fos necessari efectuar la informació sobre els termes de l'acord signat, aquest treball pot fer-se des de ja.

També es proposa començar a treballar per la Comissió Promotora una guia més detallada per informar la ciutadania sobre el contingut de la llei, els requisits per accedir-hi, etc.

S'organitzaran dos actes de celebració i compromís, un amb les persones i entitats que han participat en el procés que ha culminat en l'aprovació de la llei, i un altre amb els ajuntaments que van aprovar mocions de suport. El contingut dels compromisos tindrà tres punts:

1. Defensar la plena implementació del contingut de la llei

2. Actualitzar l'IRSC

3. Defensar la Llei enfront de futures amenaces o retallades

 

Respecte de l'elaboració pel govern del Reglament es proposa estar atents.

 

ACORDS

- Realitzar les gestions necessàries perquè la ponència i el Parlament aprovin la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania com més aviat millor, dins del període hàbil abans d'agost.

- Desenvolupar una política informativa sobre el contingut de la llei cap a les entitats i la ciutadania.

- Organitzar els actes unitaris de celebració i compromís en suport de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 25 de maig de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Barcelona, 18 de maig 2017

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/comunicacions

Facebook: https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

Twitter: https://twitter.com/ILPRendaGC

 

Joomla templates by a4joomla