Comissió de Garantía del Dret d’Accés a la información Pública

 

Resolució 452/2019, de 26 de juliol

Número d’expedient de la Reclamació: 360/2019 

Administració reclamada: Direcció General d’Economia Social, Tercer Sector, Cooperatives i Autoempresa (DGES). Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya. 

Informació reclamada: Qüestions diverses sobre la Renda Garantida de Ciutadania. 

Sentit de la Resolució: Estimació. 

 

 

Resolució 

Sobre la base dels antecedents i fonaments jurídics exposats, el Ple de la GAIP, en la sessió de 26 de juliol de 2019, resol per unanimitat: 

 

 1. Estimar la Reclamació 360/2019 i declarar el dret de la persona reclamant a la informació indicada a l’antecedent 2.
 2. Anul·lar la resolució de la DGES de 9 de maig de 2019, que va inadmetre la sol·licitud d’informació de la que deriva aquesta Reclamació.
 3. Requerir a la DGES que lliuri a la persona reclamant la informació indicada a l’apartat 1 dins del termini màxim de dos mesos.
 4. Requerir a la DGES que en el termini màxim de dos mesos des de la notificació d’aquesta Resolució informi la GAIP de l’òrgan o persona responsable del seu compliment i de les actuacions fetes per complir-la.
 5. Convidar a la persona reclamant que informi a la GAIP de qualsevol incidència que es produeixi amb motiu del compliment d’aquesta Resolució.
 6. Declarar finalitzat el procediment relatiu a la Reclamació 360/2019 i disposar la publicació d’aquesta resolució al web de la GAIP.

Questions fetes via transparencia i desestimadas per la Direcció General d’Economia Social:

 

El 3 d’abril de 2019 la persona reclamant presenta les sis preguntes següents sobre recursos administratius i contenciosos administratius, en relació amb la implantació de la Renda garantida de ciutadania (RGC): 

 • 1.  Quants recursos d’alçada han estat presentats davant resolucions que rebutgen la sol·licitud
  de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania des febrer 2018 fins a la data del 3 d'abril 2019? Quina és la distribució mensual fins a la data?.
  Quants recursos d'alçada (prestació Renda Garantida de Ciutadania) s'han resolt i notificat fins a la data?, Quants han estat resolts i notificats dins el termini legal de tres mesos a partir de la presentació del recurs?, quants recursos han estat aprovats?, quins han estat els motius pera la seva aprovació?, quins han estat els motius pera la seva desaprovació?.
 • 2.  Quants recursos d'alçada han estat presentats davant resolucions que rebutgen la sol·licitud de complement de pensió no contributiva o de prestació social en aplicació de la disposició addicional tercera de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania des febrer 2018 fins a la data de 3 abril 2019?, quina és la distribució mensual fins a la data?.
  Quants recursos d'alçada (complement de pensió no contributiva o de prestació social) s'han resolt i notificat fins a la data?, quants han estat resolts i notificats dins el termini legal després de la presentació del recurs?, quants Recursos han estat aprovats?, quins han estat els motius pera la seva aprovació?, quins han estat els motius pera la seva desaprovació?.
 • 3.  Quants recursos al contenciós administratiu, per sol·licituds de prestació de la Renda Garantida de Ciutadania rebutjades, té coneixement l'administració com a part demandada fins a la data de 3 d'abril 2019?.
  Quants d'aquests recursos al contenciós administratiu han estat revisats, corregits, resolts i abonats a la persona demandant per l'administració competent de la Generalitat, abans que hagin estat vistes pera sentencia per dit Tribunal?, han estat comunicats mitjançant notificació escrita al demandant la correcció de l'error comès per l'administració?.

  Quantes sentencies del Tribunal del contenciós administratiu han estat favorables a la
  persona demandant i quantes desfavorables?.
 • 4.  Quants recursos al contenciós administratiu, per sol·licituds de complements de pensions
  contributives i prestacions socials rebutjades, té coneixement l'administració com a part demandada fins a la data de 3 d'abril 2019?.
  Quants d'aquests recursos al contenciós administratiu han estat revisats, corregits, resolts i abonats a la persona demandant per l'administració competent de la Generalitat, abans que hagin estat vistes per a sentencia per dit Tribunal?, han estat comunicats mitjançant notificació escrita al demandant la correcció de l'error comès per l'administració?.
  Quantes sentencies del Tribunal del contenciós administratiu han estat favorables a la persona demandant i quantes desfavorables?. 
 • 5.  Quantes reclamacions d'abonament de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania, per silenci positiu incomplert (art 26 apartat 2 de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania), han estat presentades des de febrer de 2018 fins al3 d'abril de 2019?, quina és la seva distribució mensual fins a la data?, quantes d'aquestes reclamacions han estat revisades per l'administració?, quantes han estat estimades i quantes desestimades?.
 • 6.  Quants recursos al contenciós administratiu, per reclamacions d'abonament de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania en compliment del silenci positiu (art 26 apartat 2 de la llei de la RGC) té coneixement l'administració com a part demandada fins a la data de 3 d'abril2019?.
  Quants d'aquests recursos al contenciós administratiu han estat revisats, corregits, resolts i abonats a la persona demandant per l'administració competent de la Generalitat, abans que hagin estat vistes per a sentencia per dit Tribunal?, han estat comunicats mitjançant notificació escrita al demandant la correcció de l'error comès per l'administració?.
  Quantes sentencies del Tribunal del contenciós administratiu han estat favorables a la persona demandant i quantes desfavorables?.

Ara la Direcció General d’Economia Social té e besos per donar resposta, si o si.

 

https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/posts/2305553492864104?__tn__=K-R

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   10/07/2019

ACTA N º 144

 

Assisteixen a la reunió:Carme Ferreiro, Nuria Garrido, Patrizia Manzo, Manuel Ortiz, Ana Paredes, Irene Pareja, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Enrique Elejalde, Eva Abellàn, Josep Busquets, Ramón Franquesa, Enrique García, Sixte Gargante, Miquel Ibarz, J. Antoni Martínez, Joan Miquel Ortiz, Xavier Motis, Valentín Redondo, Pepe Rodado, Xan Da Torre i Najat Yedri.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació reunió amb grups parlamentaris sobre esmena de lectura única a la Llei RGC.

2.- Repàs propostes de futures esmenes a la llei RGC per via d'urgència i mètode de treball.

3.- Informació resposta de la Direcció General d'Economia social (DGES) a la sol·licitud d'informació pública sobre Deloitte.

4.- Informacions diverses

5.- Situació denúncies davant el Tribunal Superior de Justícia a Catalunya. Recomanacions. Proposta de gestions en l'àmbit judicial

6.- Propostes de mobilització al setembre.

7.- Data activitat punt assessorament presencial a Barcelona després de la pausa d'estiu

 

1.- Informació reunió amb grups parlamentaris sobre esmena de lectura única a la Llei RGC

Aquest dimecres 10 de juliol, després de la pausa del Ple del Parlament de Catalunya, va tenir lloc la reunió amb representants dels grups parlamentaris Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú Podem i CUP, que en l'anterior ronda de contactes havien expressat el seu suport a la presentació d'iniciatives per modificar la llei de la RGC davant l'abús i restriccions en la seva implementació pels responsables de la Conselleria de Treball, assumptes socials i famílies, i l'ajornament injustificable del Reglament de la llei fins al 2020.

La proposta per escrit de modificacions de la llei per lectura única elaborada per la Comissió Promotora RGC va ser lliurada dies abans a aquests grups parlamentaris. Esmenes que recollien les seves opinions i aportacions efectuades en l'anterior ronda de contactes.

Després d'estudiar les propostes es va acordar el seguiment procediment:

Registrar la primera esmena per lectura única a l'artº 7 de la llei RGC en la propera setmana, després afinar el redactat de la proposta sobre la no comptabilitat de determinats ingressos.

Realitzar roda de premsa al Parlament per informar de la presentació de l'esmena i les seves raons

A l'espera de conèixer la data de la roda de premsa es proposa formar una delegació de la Comissió Promotora per ser presents.

 

2.- Repàs propostes de futures esmenes a la llei RGC per via d'urgència i mètode de treball.

Després de la presentació de la primera esmena per lectura única, es va acordar en l'anterior reunió de la Comissió Promotora impulsar una bateria d'esmenes a la llei RGC per via d'urgència. El company Juanjo va aportar una llista de noves propostes de modificació de la llei que afecten els articles 4, 6, 7, 8, 11 i 26,

Diosdado també aporta esmenes als articles 4, 11, 12, 13, eliminació Disposició quarta, i proposa modificar aquells articles en coherència amb la modificació de l'art 7 per lectura única. Expressa el seu suport a les esmenes formulades per Juanjo, excepte a la referida a l'art 7, apartat 2. També proposa consultar a Sixto sobre la possibilitat de redactar esmenes de caràcter preventiu a aquells aspectes de l'esborrany del reglament que restringeixen o mal interpreten la llei RGC.

Es proposa reenviar el conjunt d'esmenes propostes a l'equip de la comissió Promotora que pel seu coneixement de la llei i contacte amb els assessoraments poden aportar una opinió fonamentada o realitzar noves esmenes. Els treballs per completar la llista d'esmenes es reprendrà la propera reunió de la Comissió Promotora prevista per al 4 de setembre.

3.- Informació resposta de la Direcció General d'Economia social (DGES) a la sol·licitud d'informació pública sobre Deloitte.

S'informa de la resposta de la DGES, i s'observa que algunes de les preguntes no tenen una resposta suficient, concreta i clara, en particular en les preguntes 4, 5 i 6.

A les consultes realitzades es valora la possibilitat de remetre al Síndic de Greuges de Catalunya una nova sol·licitud d'intervenció. Es proposa elaborar aquesta petició.

 

4.- Informacions diverses.

Informació ple Parlament de Catalunya 10 de juliol:

S'informa de les intervencions al ple, on la representant del grup parlamentari Catalunya en Comú Podem Sra. Marta Ribas va sol·licitar la dimissió del conseller de Treball, Afers socials i famílies Sr. Chakir el Homrani per la seva responsabilitat en no impedir l'increment de la pobresa.

Veure: https://twitter.com/EnComu_Podem/status/1148913281547079681?s=19

 

Invitació ajuntament de Terrassa:

S'informa de la sol·licitud del regidor de Serveis Socials i Ocupació de l'ajuntament de Terrassa Sr. Noel Duque Alarcón per reunir-se amb la Comissió Promotora per abordar els problemes detectats en la implementació de la RGC.

S'acorda tenir la reunió el més aviat possible. S'encarrega a Juanjo realitzar les gestions.

 

Informe Foessa pobresa a Catalunya:

Pel seu interès i confirmar l'agreujament de la pobresa a Catalunya, en particular l'increment de l'exclusió social severa. Així com de la cobertura de rendes mínimes a Catalunya un 30% de les persones en pobresa severa, quan a l'estat espanyol és el 33%.

Es pot descarregar informe a: http://caritascatalunya.cat/es/un-20-de-la-poblacio-catalana-es-troba-en-risc-dexclusio-social/

 

Informació iniciatives treballadors es socials: Dictamen i comunicat

Núria informa que el Grup de Treball de la RGC del TSCAT està preparant una consulta als seus col·legiats/ es sobre el desplegament de la RGC.

 

5.- Situació denúncies davant el Tribunal Superior de Justícia a Catalunya. Recomanacions. Proposta de gestions en l'àmbit judicial

Es proposa recomanar a totes les persones que han cursat demandes davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya davant denegacions injustes a la sol·licitud de prestació de la RGC, i que abans de la vista de la demanda davant del Tribunal, la Direcció General d'Economia Social ha abonat la prestació, que no retirin la demanda. En primer lloc, perquè la sentència favorable protegeix el seu dret enfront de posteriors revisions arbitràries i retirades de la prestació per la DGES, i per la jurisprudència que s'acumula favorable a les persones sol·licitants de la RGC als que han denegat injustament la prestació. Tot la qual cosa tenen un efecte corrector sobre la mala pràctica i incompliment de la llei RGC per la DGES.

Es proposa fer comunicat amb aquesta orientació a difondre per les xarxes i en especial a les persones demandants.

També es proposa i s'acorda fer gestions per exposar aquesta qüestió i fer arribar aquesta recomanació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, entitats judicials, Col·legi d'advocats i entitats defensores dels drets.

 

6.- Propostes de mobilització al setembre

Es proposa i acorda com a data per a la propera mobilització a Pl. Sant Jaume de Barcelona el dimecres 25 de setembre de 19 a 20 hores.

Aquesta data, en principi, és posterior a les festes de la Mercè. En la propera reunió de la Comissió Promotora el 4 de setembre es confirmarà i prepararà aquesta convocatòria.

 

7.- Data activitat punt assessorament presencial a Barcelona després de la pausa d'estiu

S'informa que després de la pausa estiuenca el punt d'assessorament presencial al local de FAVB de Barcelona, ​​reprendrà els seus treballs el dijous 5 de setembre de 17 a 19 horesDurant el període estiuenc s'atendran les sol·licituds d'assessorament via correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

ACORDS

- Realitzar seguiment presentació esmena lectura única i roda de premsa al Parlament.

- Seguir procediment elaboració esmenes per via d'urgència

- Elaborar sol·licitud al Síndic de Greuges de Catalunya sobre la resposta de la DGES sol·licitud informació Deloitte.

- Elaborar document recomanacions davant les denúncies al TSJ de Catalunya i efectuar gestions davant TSJC i Col·legi d'advocats i entitats de tots dos àmbits.

- Convocar nova concentració el 25 de setembre Pl Sant Jaume (pendent Confirmació 4 setembre).

Propera reunió dimecres 4 de setembre 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)

 

Barcelona, 12 juliol 2019

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assessorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 

 

 


COMUNICAT

 

Publicació Nota Premsa enquesta condicions de vida 2018 a Catalunya:

 

https://govern.cat/govern/docs/2019/06/27/10/46/13feba7f-3e11-404f-b7f8-9636562a7d0f.pdf

 

 

Veure Taula 8. Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) i els seus componentsCatalunya. 2013-2018

 

Taxa risc de pobreza

 

2017….20,0%

 

2018….21,3%

 

 

Taxa risc de pobreza o exclusió social (AROPE)

 

2017….23,8%

 

2018….24,7%

 

 

Taxa privació material severa

 

2017….5,0%

 

2018….6,5%

 

Aquestes dades evidencien novament el greu incompliment de la llei de la renda Garantida de Ciutadania pel Govern de la Generalitat.

 

L'increment de la taxa de privació material severa del 5% de 2017 al 6,5% el 2018 és un escàndol.

 

La pobresa amb privació material severa ha passat d'afectar en 2017 a 380.000 persones, a afectar en 2018 a 494.000. Més de 110.000.

 

Si s'hagués aplicat plenament la llei de la Renda Garantida de Ciutadania no haurien 494.000 persones en pobresa severa

 

Exigim el compliment de la llei al Govern de la Generalitat i que adopti mesures urgents contra els responsables directes de la vulneració de la llei.

 

Comissió Promotora Renda Garantida Ciutadanía

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   26/06/2019

ACTA N º 143

 

Assisteixen a la reunió:Miquel Ibarz, Patrizia Manzo, Joan Miquel Ortiz, Manuel Ortiz, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano i Xan Da Torre.. Justifiquen absència: Enrique Elejalde, Eva Abellàn, Josep Busquets, Sandra Filippella, Ramón Franquesa, Enrique García, Sixte Gargante, J. Antoni Martínez, Xavier Motis, Valentín Redondo, Pepe Rodado, Abel Rodríguez, José María Vivanco i Najat Yedri.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Actualització dades implementació RGC en web Departament de Treball, Afers socials i Famílies.

2.- Informació reunió amb Síndics/es municipals del Baix Llobregat. Informació Fòrum SD.

3.- Informació ronda reunions amb grups parlamentaris i propostes.

4.- Propostes de full informatiu sobre recursos d'alçada, reclamacions, etc. Recomanació per a les persones que han presentat recursos davant del Tribunal Superior de Catalunya. Gestions davant institucions judicials.

5.- Propostes de mobilització a partir de setembre.

6.- Nou punt d'assessorament

 

1.- Actualització dades implementació RGC en web Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El web del Departament de treball ha actualitzat al mes de maig l'anterior informació sobre les dades de la implementació de la RGC publicada el mes de gener 2019. Veure: http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/06pobresa_i_inclusio_social/ RendaGarantidaCiutadania / nou / destacats_laterals / Principals_dades_implementacio_RGC.pdf

Les sol·licituds de cites prèvies des del 15 de setembre 2017 ascendeixen al mes de maig a 152.215, són 18.469 més que les 133.746 reconegudes el 18.12.2018.

El nombre de sol·licituds registrades entre prestacions de RGC i complements fins abril 2019 és de 94.319, és a dir, 11.116 més que les 83.203 que es desprenen del document informatiu de la DGES en resposta a la resolució de la GAIP 114/2019. La diferència entre les sol·licituds de cites prèvies reconegudes des del 9 de desembre 2018 fins a l'abril 2019, i les que es consideren sol·licituds registrades pel Departament de Treball, mostra que un 40% de les primeres desapareixen o no són considerades per motius que segueixen sense detallar.

Les dades publicades no diferencien el nombre d'expedients aprovats de prestacions de RGC i el de complements de prestacions socials de persones "activables", prestacions de caràcter i quantia molt diferents, el que impedeix conèixer el nombre de noves prestacions de RGC aprovades fins a la data.

En aquesta publicació s'informa que 2.749 expedients s'han suspès o extingit de manera definitiva per trobar feina.

 

2.- Informació reunió amb Síndics/es municipals del Baix Llobregat. Informació Fòrum SD.

S'informa de la trobada amb els síndics/es de Cornellà, Gavà, l'Hospitalet, Sant Boi i Viladecans celebrat el passat 18 de juny a la localitat de Sant Boi. En aquesta reunió es va intercanviar informació sobre la implementació de la RGC, i es va constatar els greus incompliments de la llei en els casos detectats després de les queixes ciutadanes presentades davant els Síndic/es.

Es va concloure la reunió amb el compromís de fer les gestions en cada àmbit per defensar els drets de les persones a la prestació de la RGC. I en concret, la realització d'una reunió el proper 2 de juny amb el Síndic de Greuges de Catalunya per tractar de la qüestió. Es comenta que en breu hi haurà un informe FOESSA sobre les dades de la pobresa a Catalunya.

Es dóna lectura a la comunicació enviada per Toni Martínez que informa de la decisió de la junta directiva del Fòrum SD d'incloure en el proper Recull d'informes que s'elaboren i presenten al Parlament un punt especial sobre l'impacte negatiu del desenvolupament deficient / insuficient de la RGC.

 

3.- Informació ronda reunions amb grups parlamentaris i propostes

Es fa un resum de les trobades amb els grups parlamentaris Ciutadans i PSC el 11 de juny, i amb Catalunya en Comú-Podem i la CUP el 17 de juny per intercanviar informacions i propostes sobre la implementació de la RGC. Queda pendent prosseguir la ronda amb la resta de grups parlamentaris.

Entre els temes que es van tractar hi ha el de les possibles iniciatives parlamentàries enfront de l'incompliment del govern de la Generalitat de les mocions aprovades al Parlament sobre la RGC, especialment l'aprovada el 22 de novembre de 2018 que obliga a revisar totes les sol·licituds rebutjades fins a la data (83% de les registrades, prop del 90% de les sol·licituds de cites prèvies). Entre les possibles iniciatives la CUP estudiarà sol·licitar la resposta al govern a través de l'art 166.

Tots els grups expressen el seu malestar davant la decisió de la Conselleria d'ajornar l'aprovació del reglament fins a principis de 2020. Davant la indefensió que suposa enfront dels drets de les persones que veuen rebutjada de manera injusta la sol·licitud d'RGC, es proposa per el representant del PSC la conveniència que la Comissió Promotora de la RGC valori la presentació de modificacions de la llei a través de la lectura única, en particular sobre el període de carència d'ingressos i del termini de resolució administrativa. Aquesta proposta també és recolzada per altres grups parlamentaris.

La representant de Catalunya en Comú-Podem proposa valorar i combinar la presentació de modificacions per lectura única que, per la seva naturalesa han de ser precises i afectar un article, amb les propostes de modificació de la llei per via d'urgència.

Després d'una ronda d'intervencions en la reunió de la Comissió Promotora s'aprova elaborar una modificació de la llei per la via de lectura única sobre el període de carència d'ingressos i el termini de resolució administrativa. De la qual cosa es comunicarà a Sixto per elaborar-jurídica i posteriorment tractar-lo amb els grups parlamentaris que donarien suport aquesta proposta.

Miquel Ibarz realitza també altres propostes de modificació per impedir la interpretació incorrecta que fa la DGES de la llei RGC respecte de la naturalesa d'alguns ingressos puntuals per ajudes familiars, etc.

Es proposa que la propera reunió de la Comissió Promotora tingui un caràcter monogràfic sobre altres propostes de modificació de la llei, siguin per lectura única o per via d'urgència.

 

4.- Propostes de full informatiu sobre recursos d'alçada, reclamacions, etc. Recomanació per a les persones que han presentat recursos davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Gestions davant institucions judicials.

Després d'analitzar que algunes oficines i personal del SOC aconsellen a les persones sol·licitants de la RGC a no presentar recursos d'alçada, reclamacions i recursos davant els tribunals justificant-ho en la seva llarga tramitació i resolució, i en el seu lloc orienten a tornar a sol·licitar la prestació, la qual cosa fa perdre els drets adquirits des de la primera sol·licitud i no garanteix el reconeixement de la prestació, es proposa redactar un full informatiu a divulgar i distribuir àmpliament sobre el procediment de recurs i reclamació, informant dels bons resultats obtinguts en els casos que es té coneixement quan es presenten les denúncies davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

També es proposa recomanar a les persones que han presentat recursos davant l'esmentat Tribunal a mantenir la denúncia davant del Tribunal, encara que la DGES li reconegui la prestació en vigília de la celebració de la vista pel Tribunal. També es proposen realitzar consultes i gestions davant l'àmbit judicial sobre aquesta qüestió, amb la finalitat de garantir el dret a la RGC davant la seva vulneració reiterada.

 

5.- Propostes de mobilització a partir de setembre

Després de valorar l'èxit de la concentració el passat 12 de juny a Pça. Sant Jaume en el seu format de cercle en moviment amb pancartes, es proposa continuar aquest tipus de mobilització, amb caràcter mensual.

Es tractarà en la propera reunió la data precisa de la propera concentració al setembre.

També es proposa valorar la presentació d'una ofrena de la Comissió Promotora davant el monument de Rafael Casanova el proper 11 de setembre.

 

6.- Nou punt d'assessorament

S'informa de la creació d'un nou punt d'assessorament a les persones sol·licitants de la prestació de la RGC al barri de Sants, que gestionarà l'entitat Sopa de Pedres.

 

ACORDS

- Realitzar seguiment informatiu de les gestions dels Síndics/es de greuges i el Fòrum SD

- Impulsar una modificació de la llei RGC per lectura única del període de carència d'ingressos i el termini administratiu de resolució. Estudiar la presentació de noves modificacions de llei per lectura única i via d'urgència.

- Elaborar i distribuir full informatiu sobre el procediment de recursos i reclamacions davant denegacions injustes de les sol·licituds de prestació de RGC i complements. Difondre recomanació de no retirar demanda en els casos indicats a l'apartat 4.

- Convocar una concentració mensual en Plaça Sant Jaume amb el format del passat 12 de juny. Concretar data concentració del mes de setembre.

 

Propera reunió dimecres 10 de juliol 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)

 

Barcelona, 27 juny 2019

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assessorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 

La Renda Garantida de Ciudadania es un dret

 

1.- Per tal de defensar el teu dret a la Renda Garantida de Ciutadania, si compliu amb els requisits o la teva situació fa excepcional el teu dret per estar en situació d’extrema necessitat, et volem informar que creiem imprescindible haver esgotat totes les vies abans de posar el contenciós administratiu, sempre dins els termes i per escrit, es important anar guardant tota la documentació vinculada i també tota aquella justificativa o acreditativa, de manera ordenada, els papers son molt importants.

 

2.- Un cop esgotades les opcions de reclamació al Govern de la Generalitat, creiem convenient interposar sempre la demanda contenciós administrativa. El contenciós administratiu s’ha de presentar sempre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no cal perdre temps en posar la demanda qualsevol altre jutjat. Recorda que tens la opció de justícia gratuïta a través del despatx del Col·legit d’Advocats existent en cada partit judicial.

 

3.- Un cop tens la demanda interposada no acceptis tancar-la o retirar-la pel fet que t’hagin dit que et pagaran o pel fet de que et facin un pagament parcial, espera cobrar els endarreriments completament i verificar el cobrament mensual, i sempre demanant la opinió del teu advocat, també respecte a les opcions a posteriori en cas d’aturada dels pagaments pendents.

 

4.- Quan retiris la demanda estigueu atents als pagaments donat ens han informat s’estan donant casos en que deixen de pagar.

 

5.- Normalment les persones afectades veniu d’acudir a la justícia gratuïta, teniu de saber que l’advocat d’ofici ha d’estar del vostre costat, i teniu tot el dret del mon a tenir una reunió presencial amb el vostre advocat, portar-li tota la documentació que voleu afegit a la demanda, estar informats de l’estar i previsions de la vostre demanda, També procediment i calendaris, i rebre copia de totes les accions del vostre advocat, També teniu dret a reclamar al Col·legi d’Advocats i al Síndic de Greuges si veieu que els vostres drets no son atesos.

 

6.- Agrairem que totes aquelles persones afectades amb demanda interposada contactin amb nosaltres via el nostre correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. per tal de fer seguiment dels casos i poder tenir Informació que pugui ser d’utilitat a altres persones afectades.

 

7.- Recordem sempre la conveniència de denunciar davant del Síndic de Greuges totes les resolucions errònies, injustes, equivocades, irregulars conforme la llei, també denunciar els casos de manca de resposta, les respostes fora de terme, així com les situacions de maltractament de l’administració i indefensió, per acció i per omissió, i els incompliment de les resolucions.

 

8.- També suggerim denunciar públicament a través dels mitjans de comunicació totes aquelles situacions de irregularitat, de injustícia, de manca de compliment de resolucions, de no aplicació de la llei, de manera que aconseguiu donar visibilitat i defensar el vostre dret a la Renda Garantida de Ciutadania.

 
Joomla templates by a4joomla