Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   02/02/2017

  ACTA N º 80

 

Assisteixen a la reunió:Manuel Aguila,Javier Bernad, Luis Blanco, Rosa Cañadell, Lluc Cahis, Laurent Faucheux, Pedro Fernandez, Elena Ferrero, Antoni Ferret, Ramón Franquesa, Sixto Gargante, Miquel Ibarz, Rafael Jimenez, Patrizia Manzo, Mingo Meseguer, Ivan Molinos, Joan Miquel Ortiz, Manel Navarro, Carles Rodriguez, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia, Llorenç Serrano i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Judit Borrell, Jaume Botey, Albert Escofet, Neus Escofet, Núria Garrido, Rosa Gomez, Cristina Lopez, David Papiol i Miquel Puente.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació reunió amb la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies

2.- Informació a grups i entitats. Gestió esmena transaccional.

3.- Avaluació proposta de la Conselleria i propostes

4.- Presentació esborrany Comunicat

 

1.- Informació reunió 30 de gener amb la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies

Diosdado i Sixto informen de la reunió amb la Conselleria celebrat el passat dilluns 30 de gener amb la presència de la consellera Sra. Dolors Bassa i els directius del departament els Srs. Francesc Iglesias, Josép Vidal i Josép Ginesta. Per l'equip negociador de la Comissió Promotora van estar la Sra. Núria Carrera i els Srs. Sixto Gargante i Diosdado Toledano.

A la reunió la representació de la Comissió Promotora fa lliurament a la Conselleria del document de propostes i explica el seu contingut.

Diosdado exposa el punt 3 relatiu a la defensa del dret subjectiu de la RGC i el nostre rebuig a la formulació del punt 7 de la proposta del govern perquè no garanteix el dret subjectiu des de l'inici en establir que durant el "període transitori es vehicularà mitjançant la llei de pressupostos anual i solucionar possibles elements de distorsió imprevistos ". En la seva resposta els membres de la Conselleria confirmen la nostra valoració en admetre que en la proposta del govern el dret subjectiu només s'assolirà al final de la transitorietat. S'expressa amb rotunditat que per Comissió Promotora no hi haurà acord si no queda garantit el dret subjectiu des de l'inici de la implementació de la RGC en 2017. La Sra. Dolors Bassa després de mostrar la seva disposició a retirar el paràgraf rebutjat es compromet a donar-nos resposta en la propera reunió.

Diosdado també exposa el punt 5 relatiu a l'entrada en vigor i efectivitat de la RGC, i en particular al fet que en l'inici de la seva aplicació el 2017 no pot limitar-se als beneficiaris de la RMI, tal com es pot interpretar en la proposta del govern, sinó que des que entri en vigor tenen dret totes les persones que compleixin els requisits establerts legalment. En la seva resposta la Sra. Dolors Bassa comparteix la proposta expressada per la Comissió Promotora.

Sixto exposa els aspectes de la proposta relatius a l'increment de la quantia de la primera persona a 2017, l'ampliació del nombre de persones beneficiàries en la unitat familiar de convivència de quatre persones (proposta govern) a cinc persones, o tercer fill (família nombrosa ), final de transitorietat en 2019, actualització IRSC (congelat des de 2010), modulació de la renda complementària, complementarietat amb les rendes de treball a temps parcial, explicant l'intens debat que es va produir sobre aquesta última qüestió.

Sobre la petició d'actualitzar l'IRSC la Sra. Dolors Bassa va mostrar la seva predisposició, però va expressar que aquesta qüestió havia de tramitar fora del marc de la tramitació de la RGC, ja que aquest indicador afecta altres prestacions i normes. Va plantejar que aquesta qüestió es tractarà amb el conjunt de grups parlamentaris i es negociarà directament amb sindicats i entitats.

Sobre la resta de temes, la Conselleria va respondre que es pensaran les propostes presentades, i que ens respondran a la propera reunió. L'esmentada reunió es fixa per al dilluns 6 de febrer.

2.- Valoració i propostes

A la ronda d'intervencions per valorar la informació sobre la reunió prenen la paraula Patrizia Manzo, Luis Blanco, Llorenç Serrano, Ramon Franquesa, Rosa Cañadell, Elena Ferrero, Juanjo Salbia, Juan Miguel Ortiz, Miguel Ibarz, Sixto Garganté i Diosdado Toledano.

Sobre la valoració del resultat de la reunió es coincideix en la defensa del dret subjectiu de la RGC des de l'inici de la seva implementació, ampliar el nombre de persones beneficiàries de la unitat familiar o de convivència a cinc persones, en el suport a la complementarietat amb les rendes de treball a temps parcial, etc.

En relació a la petició de Llorenç Serrano d'incorporar un membre de la seva organització a l'equip negociador i participar en la propera reunió, argumentant l'ampliació que es va fer anteriorment, la resta d'intervinents expressen el seu suport a l'actual equip negociador, i consideren que no és necessària cap ampliació.

Diosdado, en la seva intervenció de resum, a més de recollir les principals qüestions expressades (exigència dret subjectiu, etc.), de realitzar una sèrie de consideracions sobre el moment actual de la tramitació de la RGC i els intents de divisió de la Conselleria, que finalment no van prosperar pel suport   de les entitats i organitzacions a que sigui la Comissió Promotora qui gestioni la negociació amb el govern sobre la RGC, i després de constatar en la resta d'intervencions la no conveniència d'ampliar l'equip negociador, sol·licita a Llorenç Serrano que reconsideri la seva petició.

Finalment, es conclou aquest punt, amb la desestimació de la petició de Llorenç Serrano d'incorporació a l'equip negociador.

3.- Informació esmena transaccional

La Comissió promotora va enviar el 9 de gener una proposta redactada d'esmena transaccional als grups parlamentaris perquè la presentessin a votació en la tramitació dels pressupostos.

Finalment, els grups parlamentaris Catalunya si que és pot, Ciutadans, PP i PSC van acordar i van presentar una esmena transaccional diferent, en la reunió de la Comissió d'economia celebrada el passat dimecres 1 de febrer, amb el següent redactat: " El govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per a l’any 2017, inclourà una partida per a la Renda Garantida de Ciutadania, oberta, ampliable i dotada amb els recursos suficients per atendre la totalitat dels beneficiaris. Fins a la posada en marxa de la Renda Garantida, el Govern garantirà els recursos necessaris per a la cobertura del cent per cent de les sol.licituds de Renda Mínima d’Inserció de les persones que hi tenem dret a rebre-la."

Per la informació rebuda, pendent de conèixer els detalls i valoracions dels grups parlamentaris que la van presentar, aquesta esmena transaccional va ser votada per majoria amb l'única oposició de Junts pel Si.

4.- Informació d'iniciatives i accions

S'informa que la convocatòria de vaga del sector educatiu per al 9 de febrer ha estat desconvocada, la previsió de participar amb la pancarta de la Renda Garantida de Ciutadania en aquesta mobilització queda lògicament anul·lada.

Es planteja la necessitat d'estar alerta i preparats per impulsar iniciatives de sensibilització i pressió social, en el cas que la negociació amb la Conselleria es bloquegés.

S'informa de les següents accions i iniciatives:

- Concentració de la Marea pensionista el 8 de febrer a les 10:30 hores a l'Arc de Triomf per anar després al Parlament de Catalunya, en defensa de les pensions públiques.

- Assemblea AGO de la CNJC dissabte 11 de febrer (carrer València 302). En aquesta reunió es presentarà per a la seva aprovació una resolució de suport a la Renda Garantida de Ciutadania. Es proposa fer arribar aquesta resolució a la Comissió Promotora, grups parlamentaris i al Govern de la Generalitat.

ACORD

- Mantenir sense canvis nous l'equip negociador de la Comissió Promotora format per Nuria Carrera, Sixto Garganté i Diosdado Toledano.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 9 de febrer de 2017 a les 17 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Barcelona, 3 de febrer 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y #dejunirendagarantida

http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

https://twitter.com/ILPRendaGC

COMUNICAT REUNIÓ AMB LA CONSELLERIA DE TREBALL, ASSUMPTES SOCIALS I FAMÍLIES DE 30 DE GENER 2017

Ahir dilluns 30 de gener va tenir lloc la segona reunió entre la Conselleria de Treball, assumptes socials i famílies del govern de la Generalitat de Catalunya, i la representació de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania.

Per la Conselleria van estar presents la Sra. Dolors Bassa i els Srs. Francesc Iglesias, Josep Ginesta i Josep Vidal.

Per la representació de la Comissió Promotora van participar la Sra. Núria Carrera i els Srs. Sixto Garganté i Diosdado Toledano.

En aquesta reunió la Comissió Promotora va distribuir entre la representació de la Conselleria una nova proposta en contestació al document que ens va lliurar la representació del govern en la reunió del 23 de gener.

Després de l'intercanvi d'aclariments i arguments sobre els diferents aspectes del contingut de la proposta, la conselleria es va comprometre a donar resposta a la propera reunió fixada per al 6 de febrer.

Els detalls més significatius de la reunió seran informats i valorats en la propera reunió de la Comissió Promotora que tindrà lloc el 2 de febrer a l'hora i local de costum.

S'adjunta en el missatge el document amb la nova proposta de la Comissió Promotora.

Barcelona 31 gener 2017

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

#catsensepobresa y #dejunirendagarantida

http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

https://twitter.com/ILPRendaGC

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía 26/01/2017 ACTA N o 79 

Assisteixen a la reunió: Javier Bernad, Judit Borrell, Jaume Botey, Lluc Cahis, Albert Escofet, Laurent Faucheux, Pedro Fernandez, Antoni Ferret, Sixto Gargante, Rosa Gomez, Patrizia Manzo, Mingo Meseguer, Manel Navarro, Miquel Puente, Carles Rodriguez, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Rosa Cañadell, Neus Escofet, Elena Ferrero, Ramón Franquesa, Núria Garrido, Cristina Lopez, Ivan Molinos, Joan Miquel Ortiz, David Papiol i Llorenç Serrano. 

Proposta d'Ordre del dia: 

1.- Informació reunió amb la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies 2.- Informació a grups i entitats. Gestió esmena transaccional.
3.- Avaluació proposta de la Conselleria i propostes
4.- Presentació esborrany Comunicat 

1.- Informació reunió amb la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies 

Diosdado informa que a la reunió amb la Conselleria celebrat el passat dilluns 23 de gener van estar presents la consellera Sra. Dolors Bassa i els directius del departament Srs. José Vidal i José Ginesta. Per la Comissió Promotora estar els seus representants Srs. Sixto Gargante i Diosdado Toledano. A la reunió se'ns presenta un document on es reconeix la interlocució de la Comissió Promotora amb el Departament (TASF) del govern de la Generalitat. 

A continuació, després de distribuir un quadre comparatiu entre les diferents propostes, inicial de Junt pel Si, ponència, govern, etc., Sixto detalla el contingut de la nova oferta i situa les diferències i aproximacions: 

- No complementarietat amb les rendes de treball a temps parcial 

- Transitorietat en la seva implementació fins a l'any 2020. 

- Quantia prestacions en 2017: el 82% IRSC a la primera persona, 41% IRSC a la segona persona, 11% tercera persona i 12% quarta persona. No estableix quanties per a la 5a i 6a persones. La sumi de totes aquestes prestacions és de 967 euro/mes o 146% de l'IRSC. 

El 2020 la primera persona arriba al 100% de l'IRSC, la segona el 50%, la tercera 100 euros/mes, la quarta 100 euro/mes. Tampoc estableix quanties per a la 5a i 6a persones. La família de quatre persones sense ingressos obtindria una prestació global de 1.196 euros/mes o el 180% de l'IRSC. 

- Sobre la Renda complementària s'està disposat a considerar la proposta de la Comissió promotora que tingui també un caràcter d'incentivació al trobar feina. 

- L'inici de la implementació és octubre de 2017, amb el traspàs dels beneficiaris de la RMI a la Renda Garantida de Ciutadania, en el redactat no queda clar que la resta de persones potencialment beneficiàries entrin en aquesta mateixa data. 

- Tampoc s'estableix amb claredat el caràcter de dret subjectiu i per tant no condicionat als pressupostos anuals de la Generalitat. 

Sixto i Diosdado valoren que es tracta d'una oferta amb avenços significatius pel que fa a la prestació econòmica, especialment a la 2 persones de la unitat familiar o de convivència, però que al seu torn conté importants insuficiències pel que fa a la transitorietat, quantia prestacions, límit de persones amb dret a la prestació en la unitat familiar, no complementarietat amb el contracte a temps parcial, necessitat d'una modulació progressiva i proporcional de la renda complementària, no està assegurat que totes les persones potencialment beneficiàries percebin la prestació des 2017, tampoc està garantit el dret subjectiu en la seva relació amb els pressupostos, etc. 

2.- Informació a grups i entitats. Gestió esmena transaccional. 

Diosdado informa que s'ha desenvolupat una ronda de reunions presencials per informar verbalment del contingut de la nova oferta i recollir les seves opinions amb els grups parlamentaris "Catalunya si que és pot", Ciutadans, CUP i PSC, fins al moment no ha estat possible parlar amb la representant del PP, i amb una representació de la Taula del Tercer Sector formada per Sonia Fuertes i Roger Civit, i telefònicament amb Teresa crespo d'ECAS i Núria Carreras del Col·legi Oficial de Treball Social, etc. 

Pel que fa a la gestió de l'esmena transaccional als pressupostos entre els diferents grups parlamentaris per presentar a la Comissió d'Economia de 1 de febrer, amb l'objectiu de dotar de suficients recursos per implementar la Renda Garantida de Ciutadania, s'informa que hi ha una voluntat d'acord entre la majoria dels grups, però que a última hora la CUP proposa una altra modalitat de mutu suport entre algunes de les esmenes, que de moment no té el consens de la resta de grups. 

3.- Avaluació proposta de la Conselleria i propostes 

Diosdado i Sixto valoren que amb aquesta nova oferta hi ha bases per negociar i avançar cap a un possible acord sobre bases dignes i de suficiència. Proposen fer una contraproposta que permeti corregir les insuficiències constatades en la nova oferta. Informen que la propera reunió amb la conselleria serà el dilluns 30 de gener. 

Després de les informacions s'obre una ronda de preguntes, aclariments i propostes. En aquesta ronda es coincideix en la valoració i propostes realitzades. Patrizia proposa l'actualització de l'IRSC congelat des de 2010. Miquel Puente informa que CCOO enviarà una relació de propostes per a la negociació, que els 100 euros/mes s'expressin en percentatge del IRSC, millorar la prestació de la primera persona, complementar les rendes de treball a temps parcial, actualitzar IRSC, concretar renda complementària en el seu vessant d'incentivació per al treball, etc. Carlos Rodriguez expressa el seu acord amb la contraproposta sobre prestacions econòmiques que plantegen Sixto i Diosdado. Pere Fernandez insisteix assegurar el seu caràcter de dret subjectiu i que no pugui es limitat pels pressupostos anuals, etc. 

4.- Presentació esborrany Comunicat 

Diosdado informa que diversos mitjans s'han posat en contacte per obtenir informació de la nova proposta i conèixer l'opinió de la Comissió Promotora reunida en el dia d'avui. Per facilitar la tasca informativa es presenta un esborrany de comunicat. Després de recollir les diferents propostes i opinions es dóna lectura als paràgrafs del comunicat que fan consens. Després del vist-i-plau a un comunicat més curt, es responsabilitza Sixto i Diosdado perquè donin els últims retocs. 

Nota: Aquest comunicat es va distribuir en la nit de dijous 26 a les diverses llistes de correu de la Comissió Promotora i els mitjans de comunicació. 

ACORDS 

- Presentar contraproposta de la Comissió Promotora en la reunió de dilluns 30 de gener amb la Conselleria. - Aprovar Comunicat de la Comissió Promotora en els termes indicats. 

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 2 de febrer de 2017 a les 17 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguadé no 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV) 

Barcelona, 27 de gener 2017 Redacta Acta: Diosdado Toledano 

#catsensepobresa y #dejunirendagarantida

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/ 

https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

https://twitter.com/ILPRendaGC

 

COMUNICAT SOBRE LA NOVA PROPOSTA DEL GOVERN DE LA GENERALITAT SOBRE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA I LA NECESSITAT DE NOUS AVENÇOS PER A ACONSEGUIR UN ACORD SATISFACTORI

 

Dilluns passat 23 de gener es va reunir la Consellería de Treball, assumptes socials i famílies de la Generalitat de Catalunya amb els representants de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania Srs. Sixto Gargante i Diosdado Toledano, als que va lliurar el redactat d'una nova proposta.

La Comissió Promotora després d'avaluar la nova proposta de la Consellería i reconèixer els significatius avenços en el seu contingut, però també les importants insuficiències i aspectes que necessiten aclariment i modificació, acorda presentar una nova proposta a la Consellería de Treball, assumptes socials i famílies a la propera reunió prevista per al dilluns 30 de gener, amb l'objectiu de buscar un acord global en matèries de transitorietat, quanties de les prestacions econòmiques, nombre de persones beneficiàries en la unitat familiar i de convivència, modulació de les característiques de la Renda Complementària d'inserció social i laboral, complementarietat amb les rendes del treball a temps parcial, implementació a totes les persones beneficiàries des 2017 i garantia del dret subjectiu que estableix la llei en el seu finançament.

La Comissió Promotora expressa la seva voluntat d'arribar a un acord satisfactori, i espera del govern de la Generalitat la generositat i amplitud de mires per fer realitat, després de tants retards, el dret a la Renda Garantida de Ciutadania.

Barcelona, 26 de gener 2016

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

Tel contacte: 661390670

BTV Noticies_El grup promotor de la ILP de la RG demana una partida específica als pressupostos.

 

Ajuntaments solidaris amb la Renda Garantida de Ciutadanía.

 

El Govern té la possibilitat de redireccionar recursos..necessita voluntat política"

 

Taula rodona Què proposen els grups parlamentaris perquè s'aprovi la proposta de llei de la RGC?

Video Campanya

Xarxes Socials

També podeu seguir-nos a:

Textos Legals

Projecte de llei

Memòria Justificativa

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com