Assisteixen a la reunió: Marta Afuera, Francesc Arnau, Judit Borrell, Enriqueta Duran, Neus Escofet, Erika Fabregat, Antoni Ferret, Carlos Gómez, Miquel Ibarz, Nuria Lozano, Patrizia Manzo, Laura Marino, Marcos Martin, Carme Martínez, Manel Navarro, Carlos Rodriguez, Montserrat Rosaura, Tamara Ruiz, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Jaume Botey, Lluc Cahis, Nuria Farrús, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Mª Carmen Montserrat, Joan Miquel Ortiz i Xan Da Torre.

Diosdado informa de l'estat de salut de Jaume Botey després de la seva visita a l'hospital de Bellvitge. Es troba en procés de recuperació després de superar el moment crític de la malaltia.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació ronda amb grups parlamentaris

2.- Informació gestió sol·licitud de reunió amb la Direcció d'economia social i proposta de nota

3.- Segon qüestionari per presentar en reunió 2 de desembre amb el Departament de Treball

4.- Informació agenda d'actes

5.- Altres qüestions

 

1.- Informació ronda amb grups parlamentaris

Diosdado informa de la ronda de reunions amb representants dels grups parlamentaris de PSC, Catalunya en Comu-Podem, CUP i Ciutadans. S'està gestionant trobades amb la resta de grups un cop es coneguin les persones responsabilitzades de l'àmbit de seguiment de la RGC.

En aquesta ronda s'ha informat de la situació de la gestió administrativa de la RGC, dels problemes detectats, així com de les dificultats per obtenir una informació directa i contrastada de la Direcció d'economia social sobre la situació dels expedients de la RGC.

També s'ha abordat els temes pendents de solució com la correcció de l'error de la prestació econòmica de la segona persona, l'actualització de l'IRSC, la generalització de la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial, la defensa de la llei davant d'una gestió administrativa restrictiva i errònia, i sobre la posada en marxa de la Comissió de Govern de la llei de la RGC així com la definició de la seva composició.

Representants d'aquests grups parlamentaris faciliten informació d'interès que confirma l'abonament de prestacions de la RGC (Document s'adjunta a l'acta) i expressen la seva disposició a col·laborar en la solució dels problemes plantejats situant les diverses alternatives existents per corregir la quantia econòmica de la prestació de la segona persona, nova gestió davant els lletrats o proposta de modificació de llei limitada a corregir aquest error i de caràcter unànime; marc del proper debat pressupostari per introduir l'actualització de l'IRSC; possibles iniciatives parlamentàries per posar data a la generalització de la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial en cas de bloqueig d'aquest objectiu a la Comissió de govern una vegada aquest decretada i en funcionament; proposta d'iniciatives legals en cas d'incompliment de la llei de la RGC, etc.

No obstant això, fins que no es formi el govern de la Generalitat, la capacitat d'actuació dels grups parlamentaris és limitada. S'acorda seguir en contacte.

 

2.- Informació gestió sol·licitud de reunió amb la Direcció d'economia social i proposta de nota

S'informa de les diverses gestions realitzades per concretar la reunió amb la Direcció d'economia social després de registrar-la sol·licitud el passat 5 de gener. Aquesta reunió estava compromesa en la reunió del 29 de novembre de 2017 amb la Direcció d'economia social, pendent de data.

Diverses entitats socials que van participar en la reunió de 29 de novembre ens informen que la Secretaria del Departament de Treball ha convocat reunió el proper 2 de febrer a una part de les entitats que formaran part de la futura Comissió de govern de la llei. En aquesta convocatòria exclouen els representants de la Comissió Promotora de la RGC.

Després fer-nos arribar la majoria d'entitats socials el seu malestar per aquesta exclusió, es presenta a la reunió un esborrany de Nota per dirigir amb caràcter urgent a la Secretaria del Departament de Treball on se sol·licita la participació dels representants de la Comissió Promotora en la reunió del 2 de febrer.

Després de diverses intervencions i consideracions de suport s'acorda enviar la Nota excloent l'últim paràgraf (s'adjunta amb l'Acta).

Es proposa, en funció del tipus d'informació que es doni en aquesta reunió, elaborar una comunicació.

 

3.- Segon qüestionari per presentar en reunió 2 de desembre amb el Departament de Treball

Diosdado dóna lectura a l'esborrany d'un segon qüestionari de consideracions i preguntes per presentar a la reunió amb el Departament de Treball, Afers Socials i Families el 2 de febrer.

En aquest qüestionari s'actualitzen preguntes anteriors i s'incorporen noves qüestions resultants dels incidents observats en la gestió administrativa.

Després de diverses intervencions de dóna el vistiplau al segon qüestionari (s'adjunta amb l'acta)

 

4.- Informació agenda d'actes

S'informa que el 16 de febrer a les 11 hores es farà entrega a l'Alcaldia de Sant Boi de Llobregat del certificat de reconeixement i compromís (a l'acte assistiran Diosdado i Enriqueta Duran).

El mateix dia 16 a les 19:30 hores acte informatiu sobre la RGC al Casal Prosperitat de Nou Barris organitzat per Pastoral Obrera.

Febrer 23 acte informatiu sobre la RGC a la ciutat de Tarragona (pendent local)

Febrer 26 xerrada a la RGC organitzat per la Taula Social de Sants (pendent hora i local)

Març 17 acte informatiu al matí al Carmel, Horta-Guinardó (pendent hora i local).

 

5.- Altres qüestions

S'aborda l'objectiu de disposar d'un formulari per als recursos d'alçada en cas de denegació de la sol·licitud de prestació de la RGC. S'analitzen els riscos d'un model únic donada la varietat de possibles causes de denegació. Enriqueta Duran informa que ha trobat un model de recurs sobre una prestació similar d'Extremadura que ens farà arribar. Es proposa estudiar com organitzar millor la col·laboració d'entitats per atendre o orientar la presentació de possibles recursos.

Francesc Arnau de Viladecans informa de les gestions realitzades amb entitats veïnals i socials de la localitat per a assessorament de les persones sol·licitants de la RGC. Proposa una reunió informativa / formativa a Viladecans.

En relació a les tasques informatives s'insisteix en exigir a l'Administració de la Generalitat que faci una política informativa de caràcter permanent.

Sobre la presentació de la documentació per les persones sol·licitants de la RGC en la cita prèvia, Laura Marí informa que l'administració té un termini de quinze dies per requerir la documentació que pogués faltar.

Enriqueta Duran passa extracte bancari de l'aportació de 200 euros efectuada per UGT per les guies informatives.

Finalment, en la pròxima reunió de la Comissió Promotora, en funció de la informació que el Departament Treball faciliti sobre el moment de la gestió de la RGC, i sobre el volum de sol·licituds atorgades o denegades de RGC, es valoraran els possibles escenaris i iniciatives a emprendre.

 

 

ACORDS

- Enviar Nota a la secretaria del Departament de Treball, Afers socials i famílies de la Generalitat, sol·licitant la participació dels representants de la Comissió Promotora de la RGC en la reunió convocada per al divendres 2 de febrer.

- Presentar segon qüestionari en la reunió amb el Departament el 2 de febrer

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 7 febrer 2018 les 17:00 h. en local de Confavc, carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop estació de metro Barceloneta, Línia IV).

 

Barcelona, 1 febrer 2018

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

RECORDATORI: Les aportacions per cobrir la despesa de l'edició de les guies cal ingressar-les en el nº de compte següent:

Caixa d'Enginyers ES47-3025-0001-17-1433516817

Indicant: Aportació Guies, i nom de l'entitat o la persona que realitza aportació

Donades les consultes sobre el calendari de tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania i els dubtes que hi ha sobre aquest tema, ens agradaria aclarir el següent: 

  • En la primera fase, dates del 15 de setembre al 15 de novembre de 2017, la Generalitat té un termini de 5 mesos, a comptar de la presentació de cada sol·licitud, per donar la resposta administrativa; és a dir que cada sol·licitud presentada entre aquestes dates ha de ser resposta als 5 mesos de la seva presentació, i en cas de resposta afirmativa el pagament serà amb caràcter retroactiu des del 15 de setembre. Si la Generalitat no respon als 5 mesos de la sol·licitud es considerarà que es té dret a la RGC, i es cobrarà amb efectes del 15 de setembre. 
  • Si la petició ha estat feta a partir del 16 de novembre de 2017 La Generalitat té un termini de 4 mesos, des de la presentació de cada sol·licitud, per respondre, i en cas de ser resposta afirmativa el pagament és amb caràcter retroactiu des de la data de petició de cita prèvia. Si la Generalitat no respon als 4 mesos de la sol·licitud es considerés que es té dret a la RGC, i es cobrarà amb efectes de la data en què es va fer la sol·licitud de cita prèvia.

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   17/01/2018

ACTA N º 109

 

Assisteixen a la reunió: Judit Borrell, Enriqueta Duran, Neus Escofet, Erika Fabregat,  Nuria Farrús, Carlos Gomez, Miquel Ibarz, Nuria Lozano, Patrizia Manzo, Carme Martínez, Mª Carmen Montserrat, Manel Navarro, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano i Xan Da Torre. Justifiquen absència: Jaume Botey, Lluc Cahis, Antoni Ferret, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Laura Marino, Joan Miquel Ortiz i Carlos Rodriguez Rodríguez.

Diosdado informa de l'ingrés a l'hospital de Bellvitge del company Jaume Botey per una malaltia que requereix un tractament de diverses setmanes. Per a qui vulgui visitar-es troba a la planta 6, habitació 28.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informacions

2.- Iniciatives i gestions

3.- Recurs d'alçada

4.- Gestió información

 

1.- Informacions

Diosdado informa que el 5 de gener es va registrar la sol·licitud de reunió de la Comissió Promotora amb la Direcció d'economia social amb la finalitat de rebre les respostes pendents al qüestionari lliurat en l'anterior reunió, abordar els nous incidents detectats en aquest període, i conèixer l'estat de la tramitació de les sol·licituds, valoració expedients, resolucions realitzades, comunicacions i pagament d'aquestes.

A continuació, es fa un repàs de les notícies de premsa publicades en els últims dies sobre la situació de la RGC que al·ludeixen a les dificultats creades per a la seva gestió i abonament per l'aplicació de l'art 155, també de les dades facilitades per membres del Departament de Treball, assumptes socials i famílies sobre l'estat de les resolucions dels expedients, etc.

Davant les informacions dels mitjans de comunicació es proposa una reunió d'urgència amb la Direcció d'economia social per obtenir una informació directa i contrastada, i en la mesura del possible evitar la creació d'alarma social o l'ús de la informació per a altres finalitats .

S'aporten diverses informacions sobre la gestió de la tramitació de les sol·licituds, i el testimoni presencial del company Carlos en relació als plans d'inserció social i laboral durant la cita prèvia.

 

2.- Iniciatives i gestions

Davant l'absència de resposta de la Direcció d'economia social de la Generalitat a la sol·licitud de reunió degudament registrada i davant les dificultats per connectar telefònicament per obtenir una data de reunió, es coincideix a proposar les següents actuacions:

- Comunicar a la Direcció d'economia social la urgència de celebrar la reunió amb la Comissió Promotora i entitats socials (Càritas, Col·legi oficial treball social, Ecas, Sindicats i Tercer sector) donant com a termini la setmana del 22 al 26 de gener.

- En cas de no obtenir resposta la representació de la Comissió Promotora i entitats es presentarà el dimarts 30 de gener a les 10 hores del matí a l'oficina de la Direcció d'economia social per fer efectiva la reunió.

- En el cas de constatar una negativa sense fonament ni alternatives de la Direcció d'economia social a reunir-se amb la delegació indicada, es proposarà a la reunió de la comissió promotora del 31 de maig adoptar accions de protesta i convocar una roda de premsa.

 

D'altra banda, es proposa una iniciativa de reunió amb els grups parlamentaris al Parlament per tractar els següents temes:

-  Correcció de l'error en la llei publicada de la RGC en la prestació de la segona persona (el 50% de la prestació econòmica de 564 euros de la primera persona són 282 euros).

- Realitzar les gestions per a l'actualització de l'IRSC.

- Informar de la situació de la tramitació de la RGC i estat de les resolucions.

 

3.- Recurs d'alçada

En previsió que es produeixin resolucions que desestimen la sol·licitud de prestació de la RGC, es proposa treballar un model de formulari per al Recurs d'alçada, que segons la llei ha de presentar en el termini d'un mes després de ser comunicada la resolució denegatòria.

Les companyes Enriqueta Durán i Carmen Martínez s'ofereixen perquè els gabinets jurídics de les seves organitzacions sindicals treballin un model de formulari. En aquest treball també s'ofereix col·laborar Núria Lozano per la seva condició d'advocat.

Es proposa estudiar la posada en marxa d'assessorament jurídic per a les persones que vulguin presentar recursos d'alçada, en l'àmbit de les entitats socials que col·laboren i que formaran part de la Comissió de govern de la llei de la Renda Garantida de ciutadania.

 

4.- Gestió informació

Es valora la necessitat d'estendre la informació sobre la RGC perquè totes les persones susceptibles d'obtenir la prestació puguin sol·licitar-la. Es proposa exigir a l'Administració una política informativa permanent. Es proposa a les entitats socials, cíviques i polítiques que col·laboren amb la comissió promotora intensificar l'esforç informatiu.

 

ACORDS

- Comunicar urgentment a la Direcció d'economia social la necessitat d'una reunió amb la Comissió promotora per abordar els temes assenyalats, entre els dies 22 i 26 de gener, i en absència de resposta procedir al pla indicat en l'apartat 2.

- Realitzar gestions amb els grups parlamentaris

- Elaborar model de formulari de recurs d'alçada

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 31 gener 2018 les 17:00 h. en local de Confavc, carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop estació de metro Barceloneta, Línia IV).

Barcelona, 18 de gener 2018

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

@ILPRendaGC

 

RECORDATORI: Les aportacions per cobrir la despesa de l'edició de les guies cal ingressar-les en el nº de compte següent:

Caixa d'Enginyers ES47-3025-0001-17-1433516817

Indicant: Aportació Guies, i nom de l'entitat o la persona que realitza aportació

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   13/12/2017

ACTA N º 108

 

Assisteixen a la reunió: Jaume Botey, Enriqueta Duran, Erika Fabregat, Miquel Ibarz, Patrizia Manzo, Carlos Rodriguez Rodríguez, Motserrat Rosaura, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Javier Bernad, Judit Borrell, Lluc Cahis, Neus Escofet, Nuria Farrús, Antoni Ferret, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Nuria Lozano, Laura Marino, Joan Miquel Ortiz i Xan Da Torre.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació reunió amb Direcció General Economia social

2.- Nous problemes detectats en la gestió tramitació sol·licituds RGC

3.- Proposta Carta pública a les candidatures eleccions 21 D Parlament Generalitat

4.- Agenda actes informatius RGC

 

1.- Informació reunió amb Direcció General Economia social 

Diosdado i Enriqueta informen de la reunió del 29 de novembre amb la Direcció General d'Economia social. Aquesta informació està recollida en el comunicat emès posteriorment i en el document qüestionari lliurat en la pròpia reunió.

Davant el missatge de normalitat en el pagament de les prestacions i en la tramitació de sol·licituds que van transmetre les persones responsables de la Direcció General, i el seu compromís de respondre amb més detall al qüestionari lliurat en una propera reunió, les persones representants de la Comissió Promotora i entitats socials presents, van valorar al final de la reunió estar atents a l'evolució de la gestió i solució de problemes detectats, i en cas de produir-se en les pròximes setmanes un fet greu, com l'impagament de les prestacions o l'incompliment flagrant del contingut de la llei, es convocaria una reunió extraordinària de la Comissió Promotora i entitats socials per estudiar les mesures de resposta i posar-les en pràctica.

Enriqueta fa lliurament a la Comissió Promotora d'un document informatiu lliurat el 5 d'octubre per la Generalitat de Catalunya a les entitats del Tercer Sector sobre la Renda Garantida de Ciutadania. S'adjunta a l'acta per a coneixement general.

 

2.- Nous problemes detectats en la gestió tramitació sol·licituds RGC

A la reunió s'aborden diversos problemes detectat en la tramitació de la RGC:

- Testimoni de Carles Rodriguez sol·licitant de la RGC i persona sense ingressos i sostre: Informa que l'empleada pública que el va atendre a la cita prèvia li va notificar que a conseqüència del seu perfil no podia fer plans d'inserció social i laboral i en conseqüència havia de renunciar a la quantia de 150 euros/mes del complement d’inserció. Carlos va expressar la seva voluntat de realitzar els plans i no va signar cap renúncia, tot i amenaces i advertències. Carlos Rodriguez va sortir amb lògiques dubtes i preocupacions pel que havia passat.

Sobre el mateix assumpte Montserrat Rosaura informa que s'estan detectant renúncies de persones sol·licitants al complement de 150 euros de la inserció social i laboral.

En el supòsit que s'estigui aplicant una norma no escrita en la llei per pressionar a les persones a que desisteixin d'aquest complement ens trobaríem amb un seriós problema. A les persones cal informar-los que per cobrar aquest complement des de l'inici del pagament del conjunt de la prestació han de subscriure aquests plans, i que en el cas que incomplissin el subscrit perdrien aquest complement.

- Juanjo Salbia informa que a persones amb pensionistes no contributives se'ls obliga a renunciar als 150 euros del complement d'inserció.

Se sol·licita a Juanjo informació detallada al respecte, persones afectades, oficina on s'ha tramitat, expedient, etc. En la llei de la RGC no es pot restar del complement dels pensionistes per arribar al llindar de la RGC els 150 euros de complement per la inserció. Això va ser motiu d'un seriós conflicte en la negociació i redacció de la proposta de la llei amb el govern, i finalment va quedar resolt a favor de les persones pensionistes que no pot restar els 150 euros dels plans d'inserció.

Nota: Una altra incidència han estat comunicada via email a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.:

- Laura Maríno comunica els casos de persones que perceben una pensió no contributiva i viuen amb ells altres persones sense ingressos, a aquestes persones no se'ls abona les prestacions que els correspondrien de la RGC, amb la justificació que ja abonen el complement a un els membres.

Es proposa relacionar aquestes incidències, buscant la documentació precisa, per gestionar una propera reunió amb la Direcció General i abordar aquestes incidències i comprovar si són fets puntuals de mala gestió, o bé obeeixen a un pla o directiva de la Direcció general que transgredeix o malinterpreta la llei amb l'objectiu d'estalviar-se la despesa social a la RGC.

 

3.- Proposta Carta pública a les candidatures eleccions 21 D Parlament Generalitat

Diosdado proposa enviar una carta pública a les diverses candidatures que es presenten a les eleccions al Parlament de Catalunya el proper 21 de desembre.

Es dóna lectura a la proposta de Carta on es recorda i cita a aquestes candidatures a mantenir els compromisos subscrits amb anterioritat, o bé assumir-si no haguessin estat subscrits, per implementar plenament la RGC, actualitzar l'IRSC, informar la ciutadania i defensar la Llei davant de qualsevol amenaça de retallada o incompliment.

Es dóna el vistiplau per unanimitat i se sol·licita seu enviament urgent.

 

4.- Agenda actes informatius RGC

S'informa de l'acte previst el dijous 14 de desembre a Sant Boi de Llobregat a les 19 hores a la Parròquia Mare de Déu de Montserrat.

 

ACORDS

- S'aprova la Carta pública dirigida a les candidatures electorals que es presenten el 21 D.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 17 gener 2018 les 17:00 h. en local de Confavc, carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop estació de metro Barceloneta, Línia IV).

 

Barcelona, 17 de desembre 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

RECORDATORI: Les aportacions per cobrir la despesa de l'edició de les guies cal ingressar-les en el nº de compte següent:

Caixa d'Enginyers ES47-3025-0001-17-1433516817

Indicant: Aportació Guies, i nom de l'entitat o la persona que realitza aportació

 

CAPCELERA ILP RGC

 

ELECCIONS 21 D AL PARLAMENT DE CATALUNYA:

PER LA PLENA IMPLEMENTACIÓ DE LA LLEI DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

 

Davant la convocatòria electoral del proper 21 de desembre i amb l'objectiu de promoure el debat i el compromís de les diverses candidatures davant la ciutadania sobre el ple compliment de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania, la Comissió Promotora envia a les candidatures electorals les demandes que figuren al final d'aquesta comunicació.

La gran majoria de grups parlamentaris, presents en l'última legislatura, ja van subscriure els compromisos sobre aquestes demandes, al costat de nombroses entitats socials, cíviques, polítiques i municipals.

Però, amb l'objectiu d'assegurar la plena implementació de la llei, creiem oportú la renovació del compromís davant la ciutadania.

Fem una crida a la ciutadania a mantenir-se atenta i mobilitzada en defensa de tots els drets bàsics i a exigir la plena aplicació de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania i fer efectives les prestacions socials en el termini més breu.

Recordem els compromisos:

1.- Implementació de la totalitat de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania, i en conseqüència, la generalització de la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial amb ingressos inferiors a l'IRSC.

2.- Promoure l'actualització en el termini més breu possible de l'IRSC, el qual està congelat des de 2010.

3.- Informar la ciutadania perquè totes les persones i famílies que tenen dret a la Renda Garantida de Ciutadania puguin sol·licitar-la.

4.- Defensar la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania davant de qualsevol amenaça o retallada en el futur.

 

Desembre 2017

 

Comissió promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

https://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

TEL CONTACTE  661390670

Joomla templates by a4joomla