NOTA DE PREMSA

La Comissió promotora de la Renda Garantida de Ciutadania reunida avui divendres 12 de maig a les 17 hores, al local del Col·legi oficial de Treball Social de Catalunya, després de conèixer la redacció final del preacord assolit entre la Conselleria de Treball, afers socials i famílies i l'equip negociador de la Comissió Promotora, valora positivament el preacord, i acorda la seva ratificació per unanimitat.

La signatura del document d'acord, s'efectuarà en l'acte convocat el dilluns 15 de maig a les 11 hores al local del Departament de Treball, afers socials i famílies en Passeig Taulat nº 266, 2a planta.

La Comissió Promotora acorda realitzar les gestions necessàries perquè aquest acord es traslladi a la redacció de la proposta de llei, i agilitzar la seva tramitació, perquè la proposta de llei sigui aprovada en el termini més breu possible en el Ple del Parlament.


Barcelona 12 maig 2017

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

DECLARACIÓ D’ACORD AMB LA PROPOSTA DE LA COMISSIO PROMOTORA I PER ACCELERAR LA TRAMITACIÓ I APROBACIO PEL PARLAMENT DE LA LLEI DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

 

Els representants dels grups parlamentaris Catalunya sí que és pot, Ciutadans, CUP, Junts pel Si, PP i PSC, que participen en els treballs de la ponència sobre la proposta de llei de la Renda Garantida de Ciutadania, després de conèixer l'última proposta presentada per la Comissió Promotora en la reunió de negociació amb la Conselleria de treball, afers socials i famílies el passat 28 d'abril, acorden:

1.- Subscriure la proposta de la Comissió Promotora presentada en aquesta reunió i que s’adjunta en aquest acord, i incorporar-la al redactat de la proposta de llei.

2.- Expressar el nostre compromís de accelerar els treballs de la ponència perquè en el termini més breu possible estigui redactada i acordada en ponència la proposta de llei.

3.- Fer les gestions necessàries perquè la Comissió de treball agilitzi el tràmit per poder presentar per al seu debat i aprovació la proposta de llei de Renda Garantida de Ciutadania en el Ple parlamentari que tingui lloc al mes de juny, amb l'objectiu que aquesta llei pugui ser implementada en els terminis previstos en la mateixa proposta.

 

Barcelona    maig 2017

 

Signen els representants parlamentaris en la ponència de:

 

Catalunya si que es pot                Ciutadans                            CUP

Junts pel Si                                      PP                                           PSC

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   04/05/2017

ACTA N º 90

 

Assisteixen a la reunió: : Jaume Botey, Neus Escofet, Elena Ferrero, Antoni Ferret, Ramón Franquesa, Sixto Gargante, Miguel Ibarz, Pilar Malla, Mingo Meseguer, Joan Miquel Ortiz, David Papiol, Joan Paz, Carles Rodriguez, Juanjo Salbia, Llorenç Serrano i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Javier Bernad, Judit Borrell, Lluc Cahis, Rosa Cañadell, Nuria Carrera, Xan de la Torre, Laurent Faucheux, Pedro Fernandez, Núria Garrido, Cristina Lopez, Patrizia Manzo, Laura Marino, Montserrat Rosaura y Miquel Puente.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació reunió de negociació 28 d’abril

2.- Informació reunió amb grups parlamentaris 2 de maig

3.- Informació reunió amb consellera Dolors Bassa

4.- Valoració i propostes

 

1.- Informació reunió de negociació 28 d’abril

S'informa de la reunió de 28 d'abril amb la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies. A la reunió, van participar, per la Conselleria la Sra. Dolors Bassa, i els Srs. Josep Ginesta, Francesc Iglesias i Josep Vidal. Per l'equip negociador de la Comissió Promotora van participar els Srs. Sixte Garganté i Diosdado Toledano.

En aquesta reunió els representants de la Comissió Promotora van lliurar el nou document de proposta, que precisa i completa els articles 7, 9 i 10 del document anterior (veure fitxer adjunt). Sixte explica la fórmula consensuada amb Josep Ginesta per a la complementarietat amb les prestacions socials estatals. Aquesta fórmula es concreta en afegir a la proposta de llei una disposició addicional que estableix la via per a la seva aplicació a través de la llei 13/2006 art 21. Després del consens assolit sobre aquest punt, la consellera Dolors Bassa reobre la qüestió de la compatibilitat amb les rendes del treball a temps parcial i proposa iniciar la seva implementació amb les famílies monoparentals amb fills a càrrec, però sense fixar una data per a la seva generalització.

Aquesta proposta modifica el consens assolit a la reunió anterior i és rebutjada pels representants de la Comissió Promotora. Finalment, la consellera reformula la seva proposta afegint que la seva implementació s'efectuarà progressivament, però sense fixar una data per a la seva generalització. La reunió finalitza sense acord sobre aquesta qüestió i amb el compromís explícit dels representants de la Comissió promotora de sotmetre a consulta aquesta proposta. No es fixa propera reunió de negociació.

 

2.- Informació reunió amb grups parlamentaris 2 de maig

Diosdado informa de la reunió amb els representants dels grups parlamentaris a la ponència, reunions habituals després de les negociacions, per informar dels resultats d'aquesta, respondre a les peticions d'aclariment i recollir les seves aportacions. A la reunió del 2 de maig van assistir els representants de Catalunya si que és pot, Ciutadans, CUP i PSC. La representant del PP va justificar la seva absència.

Els representants de la Comissió Promotora després de la informació de la reunió, proposen un esborrany de declaració de tres punts (veure fitxer adjunt) que subscriu la proposta presentada per la Comissió Promotora en la reunió de negociació de 28 d'abril, es compromet a accelerar els treballs de la ponència per a finalitzar la redacció de la proposta de llei, fer les gestions necessàries per  aprovar-la en un ple parlamentari del mes de juny i assegurar el compliment dels terminis previstos per implementar la llei.

Els representants de Catalunya Sí que és pot i Ciutadans donen suport a la proposta de declaració, i els representants del PSC i CUP manifesten la seva posició personal favorable, però deixen pendent la posició definitiva a la consulta a les seves respectives organitzacions.

 

 

3.- Informació reunió amb consellera Dolors Bassa el 4 de maig

Després d'una gestió de mediació de Núria Carrera s'organitza una trobada amb la Consellera Dolors Bassa el dijous 4 de maig a les 14 hores. En aquesta reunió hi participen al costat de la consellera un membre del seu Departament i l'equip negociador format per Núria Carrera, Sixte Garganté i Diosdado Toledano.

A la reunió s'exploren diverses propostes per superar les diferències en relació a la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial, Diosdado proposa flexibilitzar la data de la generalització amb les rendes de treball mitjançant una clàusula de salvaguarda que estaria sota la gestió de la Comissió de seguiment de la llei, comissió de composició paritària entre govern i entitats socials. Aquesta proposta exploratòria és rebutjada per la Consellera. A continuació, com a fórmula exploratòria "in extremis" Sixte Garganté proposa un redactat que sense precisar una data final, estableix l'objectiu de la generalització de la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial. La Consellera accepta estudiar aquesta fórmula i finalitza la trobada assenyalant una nova reunió de negociació el proper dimecres 10 de maig.

 

4.- Valoració i propostes

S'obre una ronda d'intervencions per valorar la situació, la proposta del govern, així com les propostes exploratòries realitzades per Diosdado i Sixte. Prenen la paraula Carles Rodriguez, Miquel Ibarz, Antoni Ferret, Llorenç Serrano, David Papiol, Juanjo Salbia, Jaume Botey, Joan Pau, Pilar Malla, Joan Miquel i Ramon Franquesa. Intervenen per aclarir i efectuar resum de conclusions Sixte Gargante i Diosdado Toledano.

La totalitat d'intervencions rebutja la proposta del govern de 28 d'abril per no establir una data per a la generalització de la compatibilitat amb les rendes de treball i no donar prou garanties per a la seva generalització.

Es planteja i acorda que la Comissió Promotora efectuï nova proposta al govern en els termes de flexibilitzar la data final, establir clàusula de salvaguarda, i una comissió de gestió paritària.

També es proposa i s'accepta que, si les gestions de les diverses entitats en suport de la nova proposta no obtenen un resultat positiu, es valorarà en la propera reunió de la Comissió Promotora la proposta exploratòria "in extremis" de no precisar la data, però si, l'objectiu de la generalització de la implementació de la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial.

També es proposa i acorda realitzar ronda de consulta amb les entitats que donen suport a la Renda Garantida de Ciutadania.

 

ACORDS

- Realitzar ronda de consultes amb entitats que donen suport a la Renda Garantida de Ciutadania.

- Publicar Nota de premsa que expressi la nova proposta de la Comissió Promotora sobre compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial, flexibilitzant data final, clàusula de salvaguarda i comissió paritària.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 11 de maig de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Barcelona, 5 de maig 2017

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y #dejunirendagarantida

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/comunicacions

Facebook: https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

Twitter: https://twitter.com/ILPRendaGC

NOTA DE PREMSA

La negociació entre la Conselleria de treball, afers socials i famílies de la Generalitat i la Comissió Promotora sobre la proposta de llei de la Renda Garantida de Ciutadania, després dels avenços produïts en les últimes reunions, es troba en un moment decisiu, pendent de trobar una solució satisfactòria a la implementació de la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial.

La comissió promotora, reunida el dijous 4 de maig, va acordar presentar a la propera reunió amb la Conselleria prevista per al dimecres 10 de maig, una nova proposta que flexibilitza la data de la generalització de la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial, estableix una clàusula de salvaguarda per atendre situacions imprevistes, la gestió serà realitzada per una comissió de seguiment de composició paritària entre govern i entitats socials.

La Comissió Promotora ha obert una ronda de consultes amb les entitats que donen suport a la Renda Garantida de Ciutadania.

Amb l'objectiu d'aconseguir l'aprovació de la proposta de llei en sessió plenària del Parlament, abans del període de vacances, hem sol·licitat als grups parlamentaris que participen en la ponència accelerar els treballs amb l'objectiu de finalitzar la redacció de la proposta de llei ho més aviat possible, sol·licitud que ha tingut una resposta positiva.

La posada en marxa de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania és un pas molt important en la lluita contra la pobresa a Catalunya. És un dret que empara a tota la ciutadania i permet avançar en la cohesió social. Tots estem emplaçats a aconseguir el millor acord posible, i la Comissió Promotora esta en disposició de fer tots els esforços per aconseguir-ho.

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

¡SOLIDARITAT PER DEFENSAR ELS NOSTRES DRETS!

Davant l'ofensiva creixent del sistema capitalista, de la Banca, les transnacionals, la patronal, la "troica" i els governs d'Espanya i Catalunya, contra els drets laborals i socials de la classe treballadora, les organitzacions sindicals, col·lectius en lluita, moviments socials i cívics sotasignats fem una crida a constituir la Coordinadora de sindicats i col·lectius amb la finalitat d'organitzar i estendre la solidaritat amb les lluites de la classe treballadora i les mobilitzacions en defensa dels drets socials i cívics.

Com demostren las lluitas de la clase treballadora és possible derrotar els plans per explotar el treball mitjançant l'aplicació de lleis que desregulen i busquen generalitzar la precarietat laboral, disminuir els salaris, imposar les seves polítiques d'ajust i austeritat en benefici de grans corporacions i fons financers internacionals que escapen al control democràtic de la ciutadania.

Amb organització, unitat i solidaritat la classe treballadora pot afrontar en millors condicions la defensa de les seves condicions de treball i els drets socials bàsics.

Organitzant i estenent la solidaritat i el suport mutu, avançarem cap a l'objectiu de recuperar els drets que ens han estat amputats o arrabassats, donarem passos ferms per distribuir la riquesa i el treball que ens permeti treballar tots i totes amb major qualitat de vida, superarem un sistema injust que ens explota i empobreix, i construirem una nova societat sobre bases participatives democràtiques, justes, igualitàries i solidàries.

Fem una crida als col·lectius en lluita, a les organitzacions i moviments socials a incorporar-se i construir junts aquest instrument de la solidaritat, que funcionarà sobre bases participatives i democràtiques.

Ens comprometem a lluitar pels següents objectius:
Estendre la solidaritat amb les lluites de la classe treballadora i dels moviments socials.

Pel dret al treball estable i digne. Per un treball autònom amb garanties. Derogació de les reformes laborals i la precarització del treball. No a les imposicions patronals. Defensa del dret de vaga.

Per un salari mínim digne. Cap al salari mínim mitjà dels països avançats de la Unió Europea.

Per una Renda Garantida de Ciutadania que asseguri els mínims d'una vida digna.

Per la plena ocupació. Reducció del temps de treball sense disminuir el salari.

Per la derogació de les reformes de les pensions. Actualització del poder adquisitiu de les pensions amb l'IPC.

En defensa dels drets a la salut, l'educació, a l'habitatge, als serveis bàsics d'aigua, gas i electricitat, i la protecció social. Reversió de les retallades socials i privatitzacions dels serveis socials bàsics, a través de la seva nacionalització i municipalització..

Per la Derogació de la Llei Mordassa. Ni un pas enrere en el compliment de la "Declaració Universal de Drets Humans". Per una societat ecològica i sostenible.

No als Tractats, Directives i polítiques d'austeritat de la Unió Europea que retallen drets socials i laborals. Derogació de la Lleis que implementen aquestes polítiques a l'estat espanyol.

¡Units i unides vencerem!

Barcelona, març 2017

Entitats adherides a "Coordinadora de Sindicats i col·lectius per les lluites obreres":

Agrupación Sindical de Transportistas Autónomos de Catalunya (ASTAC CATALUNYA), Asociación profesional Elite taxi Barcelona, ATC Agrupació Taxi Companys, Camareros del Aeropuerto del Lote22, CO.BAS, IAC, OEPB, Plataforma del Transporte en Ruta Todos a Una, Sindicat Ferroviari-Intersindical, Solidaritat Obrera Metro BCN; Assemblea Diversitat Funcional Barcelona, Coordinadora de Assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya, Front Cívic de Catalunya, Marea Blanca, MediCuba-Amigos del CHEPlataforma sortir de leuro, Sindicat d'Estudiants (SE), Vamos Vatalunya. 

Joomla templates by a4joomla