El 28 de febrer passat vam registrar una petició de reunió amb el Departament de Treball.

Les declaracions d'algun/a representant polític/a en el dia d'avui davant els mitjans de comunicació sobre un bloqueig del pagament i implementació de la RGC fa més urgent que aquesta reunió tingui lloc i el Departament informe amb transparència i respongui a les nostres observacions i preguntes sobre la implementació i abonament de la RGC

 

Assisteixen a la reunió: Carmen Aguirre, Ana Mª Bajo, Assumpta Barbens, Enriqueta Duran, Nuria Farrús, Antoni Ferret, Carlos Gómez, Miquel Ibarz, Nuria Lozano, Patrizia Manzo, Mª Carmen Montserrat, Manel Navarro, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Marta Afuera, Francesc Arnau, Judit Borrell, Lluc Cahis, Neus Escofet, Erika Fabregat, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Laura Marino, Marcos Martin, Carme Martínez, Joan Miquel Ortiz, Carlos Rodriguez, Montserrat Rosaura, Tamara Ruiz i Xan Da Torre.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Comiat a Jaume Botey i Vallès

2.- Reconeixement de la Comissió Promotora com a Grup d'interès

3.- Informacions i gestió acords anterior reunió Comissió Promotora

4.- Informació sobre queixes sobre la gestió de l'administració, denegacions de sol·licituds, etc., rebudes per la Comissió Promotora de la RGC.

5.- Agenda d'actes

 

1.- Comiat a Jaume Botey i Vallès

Es recorda a Jaume Botey. La cerimònia religiosa de comiat es va celebrar el dilluns 19 de febrer a l'Hospitalet de Llobregat.

Diosdado informa de la conversa amb la seva companya Pilar sobre la possibilitat d'organitzar un acte sobre la trajectòria social de Jaume i la seva aportació a diverses causes, pau, drets persones immigrants, solidaritat amb lluites obreres, i la Renda Garantida de Ciutadania. Es faran les gestions per realitzar aquest acte.

 

2.- Reconeixement de la Comissió Promotora com a Grup d'interès

S'informa que el passat dijous 8 de febrer es va rebre la notificació del Parlament que comunicava l'aprovació de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania com a Grup d'interès dins de la categoria III d'organitzacions no governamentals, fundacions i associacions, plataformes i xarxes , coalicions ad hoc, estructures temporals i altres formes d'activitat col·lectiva sense ànim de lucre.

Aquest reconeixement facilita una relació més àgil i transparent amb els diversos grups parlamentaris i l'activitat parlamentària sobre els objectius i iniciatives que gestioni la Comissió Promotora.

 

3.- Informacions, gestió acords anterior reunió Comissió Promotora

S'agraeix la documentació facilitada per diverses entitats que van participar en la "Reunió informativa" sobre la Renda Garantida de Ciutadania celebrada el 2 de febrer de 2018 amb el Departament de Treball, Afers socials i Famílies. Aquest document s'adjuntarà amb la present acta per al seu coneixement.

S'informa que els grups parlamentaris PSC i Catalunya en Comú-Podem han presentat sengles iniciatives les notes informatives s'adjunten en la present acta. El PSC ha expressat davant en Síndic de Greuges seva preocupació sobre la lentitud de la gestió administrativa en la RGC i sol·liciten que controli la implementació d'aquest dret. Catalunya en Comu-Podem "denuncia la manca de recursos suficients que està deixant durant mesos sense rebre la RGC a gent que té dret".

Enriqueta informa que després de realitzar gestions davant el Departament de Treball aquest ha anunciat que a mitjans del mes de març organitzaran una reunió amb les entitats que van participar el passat 2 de febrer per informar sobre la resolució dels expedients de sol·licitud de la RGC.

S'informa de les gestions realitzades davant l'ajuntament de Barcelona sobre la possibilitat d'assessorament per a la presentació de recursos d'alçada davant les resolucions denegatòries, sobre les vies per a comunicacions administratives a les persones sense sostre que realitzin sol·licituds, i sobre la disponibilitat de locals per que la Comissió Promotora s'ubiqui un punt d'assessorament regular. Sobre la primera qüestió l'ajuntament informa que a les oficines de prestacions en Carrer Aragó 344 que ja realitzaven assessoraments per a les sol·licituds, també es disposarà del corresponent assessorament per a les persones que vulguin presentar recursos davant resolucions denegatòries. També indiquen la institució per dirigir-se a les persones sense sostre, i expressen que intentaran esbrinar la disponibilitat d'algun local per a la tasca d'assessorament sol·licitada. Es proposa tenir una reunió oficial entre la Comissió Promotora i l'equip tècnic corresponent de l'ajuntament per oficialitzar aquests compromisos, per part de la Comissió participarien Juanjo, Carlos, Carme i Diosdado.

La representant d'USOC Núria Farrús informa que el seu sindicat organitzarà una permanència d'assessorament sobre la RGC i quan el tinguin disposat donaran les dades d'horari i lloc.

S'informa que el dijous 1 de març tindrà lloc una consulta al Col·lectiu Ronda d'advocats sobre l'assessorament llegar davant recursos, etc.

Assumpta de IAC informa del caos en la gestió de les oficines del SOC sobre la gestió de la RGC, que es donen cites prèvies molt llunyanes, també mostra la seva disposició a organitzar trobades informatives entre el personal de les oficines del SOC i la Comissió Promotora per intercanviar consultes.

Juanjo informa de les gestions per organitzar un equip d'assessorament amb persones voluntàries de la Comissió Promotora, entre elles estaria Carlos Gómez, Miquel Ibarz, etc.

Diosdado proposa obrir un correu electrònic de la Comissió Promotora només per assessorament per a les persones que han sol·licitat la RGC.

Patrizia proposa buscar una solució al requeriment administratiu de comptes bancaris per percebre la prestació de la RGC, en tenir aquests comptes comissions. Miquel informa que hi ha entitats bancàries que no cobren. Es proposa comprovar que entitats no cobren per informar les persones sol·licitants.

 

 4.- Informació sobre queixes sobre la gestió de l'administració, denegacions de sol·licituds, etc., rebudes per la Comissió Promotora de la RGC.

S'informa que fins a la data s'han rebut l'email de la RGC diversos missatges de persones que han sol·licitat la RGC, que poden classificar-se de la següent manera:

- 4 missatges expressant queixes sobre la gestió de l'administració en la tramitació de la sol·licitud.

- 7 missatges que informen de resolucions denegatòries o rebuig de la prestació, algunes d'elles documentades amb la còpia de la resolució. En aquests missatges es denuncia els termes de la denegació.

- 2 missatges que informen sobre mala informació al SOC a les persones sol·licitants de la RGC en el sentit que si no subscriuen els acords sobre plans d'inserció no afecta la RGC, o que si subscriuen els cursets els costaria diners ...

- 1 missatge amb comunicació d'extinció de la prestació per "no facilitar la tasca de les persones que valoren, proporcionar dades necessàries i respondre als requeriments".

- 3 missatges que denuncien requeriment de documentació que faltava quan informen que la van lliurar degudament en la seva totalitat ...

Davant l'acumulació de queixes i denúncies es proposa fer un document que reculli textualment les queixes i documentació, respectant l'anonimat de les persones, incorporant la data de l'email, que serveixi per fonamentar les gestions de denúncia sobre la gestió administrativa, i proposar solucions i alternatives.

També es faran gestions directament davant l'administració sobre els casos més greus.

Es proposa fer nova sol·licitud de reunió amb el Departament de Treball per a presentar les noves incidències observades i sol·licitar informació actualitzada implementació RGC. També es proposa organitzar nova ronda d'informació i consultes amb els grups parlamentaris sobre la implementació de la llei.

 

5.- Agenda d'actes

S'informa dels diversos actes realitzats sobre la RGC el 16 de febrer lliurament certificat de reconeixement i compromís a l'alcaldessa de Sant Boi Lluïsa Moret, acte informatiu el mateix dia a Nou Barris.

S'informa de propers actes informatius el 24 de febrer amb Avalots d'UGT a Cabrera de Mar, 9 de març a Tarragona ciutat, 15 de març a Cornellà, 17 de març a Carmel de Barcelona, ​​21 de març a Can Riera de l'Hospitalet, abril 14 nou acte a l'Hospitalet, 16 o 17 d'abril a Ripollet, 24 d'abril a Girona.

 

ACORDS

- Fer gestions per acte d'homenatge sobre la trajectòria social de jaume Botey

- Sol·licitar reunió amb equip tècnic de l'ajuntament de Barcelona per oficialitzar resultat gestions realitzades

- Gestionar posada en marxa equip d'assessorament de la Comissió Promotora i email específic d'assessorament.

- Organitzar trobada informativa / consultiu amb personal del SOC

- Fer document resum amb queixes i denúncies

- Demana una reunió de la Comissió Promotora i entitats que col·laboren amb el Departament de Treball

- Gestionar nova ronda amb grups parlamentaris amb delegació Comissió Promotora

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 7 març 2018 a les 17:00 h. en local de UGT, Rambla del Raval nº 39, 6ª Planta (sala de premsa).

Barcelona, 26 febrer 2018

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

RECORDATORI: Les aportacions per cobrir la despesa de l'edició de les guies cal ingressar-les en el nº de compte següent:

Caixa d'Enginyers ES47-3025-0001-17-1433516817

Indicant: Aportació Guies, i nom de l'entitat o la persona que realitza aportació

El nostre amic i company Jaume Botey, membre de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania des de la seva constitució el 2012, va morir aquest passat divendres com a conseqüència d'una greu malaltia. Enviem el nostre condol a la seva companya Pilar Massana, família i amistats. Recordarem sempre a Jaume per la seva fraternitat, esperit de col·laboració i exemple.

Sempre va estar al nostre costat en els moments més importants en la lluita per la Renda Garantida de Ciutadania, i va participar en les vagues de fam de setembre 2013 i desembre 2016 en el seu suport.

Sempre estarà en la nostra memòria.

 

Assisteixen a la reunió: Francesc Arnau, Enriqueta Duran, Erika Fabregat, Nuria Farrús, Antoni Ferret, Ramón Franquesa, Carlos Gómez, Miquel Ibarz, Mª Carmen Montserrat, Joan Miquel Ortiz, Carlos Rodriguez, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Marta Afuera, Jaume Botey, Judit Borrell, Lluc Cahis, Neus Escofet, Sixte Gargante, Nuria Lozano, Patrizia Manzo, Laura Marino, Marcos Martin, Carme Martínez, Manel Navarro, Tamara Ruiz i Xan Da Torre.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació reunió amb Departament de Treball, Afers socials i families

2.- Recursos davant sol·licituds denegades

3.- Proposta d'assessorament i informació

4.- Informació salutació Futur Lleida

 

1.- Informació reunió amb Departament de Treball, Afers socials i families

Diosdado informa que després de l'enviament de la nota al Departament sol·licitant estar presents com a Comissió Promotora en la reunió del 2 de febrer (en la qual no es va permetre finalment la seva presència), es va rebre una resposta del Departament citant la Comissió Promotora per al 7 de febrer a les 12 hores al local de carrer Sepúlveda.

A aquesta reunió van assistir per la Comissió Promotora Sixte Garganté, Montserrat Rosaura, Eva Pino i Diosdado Toledano. Pel Departament va estar present el director d'Economia Social Sr. Josep Vidal que excuso l'absència del Sr. Josep Ginesta.

Per la delegació de la Comissió Promotora es van plantejar les següents preguntes:

Pregunta:Quantes de les més de 1.500 sol·licituds de PIRMI s, que va informar el Departament en la reunió de 29 de novembre estaven pendent de resolució, s'han resolt positivament?

Resposta de Sr. Josep Vidal: No té informació precisa, i remet a l'estadística precedent on resultaven aproximadament el 50% positives i el 50% denegades.

Pregunta: Davant la informació que algunes persones perceptores del PIRMI se li han descomptat els 150 euros de la prestació complementària relatius als plans d'inserció social o laboral, com està actuant l'administració?

Resposta de Sr. Josep Vidal: L'administració a l'hora de passar els antics PIRMI 'sa la prestació de la RGC ho fa abonant el complement de 150 euros mensuals. Si no s'han cobrat seria per un error. En aquest cas s'ha de reclamar la quantitat del complement de 150 euros als serveis socials o oficines del SOC.

Pregunta: La informació sobre la distribució territorial dels expedients que tenim no quadra, 70% Barcelona, ​​12% Girona, 5% Tarragona i 4% Lleida. Quina és la distribució territorial exacta?

Resposta de Sr. Josep Vidal: 70% província de Barcelona, ​​el 12% Girona, 9% Tarragona, 4% Terres de l'Ebre i 5% Lleida.

Pregunta: Quin és el desglossament de les prestacions per complements a: Pensions no contributives de jubilació, invalidesa, prestacions atur, subsidi atur, RAI, PAE, etc.?

Resposta de Sr. Josep Vidal: No tenen les dades.

Pregunta: Sobre el requirimiento de documentació que falta al 36% dels 4.000 expedients el termini límit de resolució finalitza el 15 de febrer. Per què han trigat tant de temps a l'efecte de fer els requeriments, gairebé esgotant, el termini de cinc mesos?

Resposta de Sr. Josep Vidal: No s'ofereix una resposta convincent i tot seguit informa que s'està enviant els requeriments a les sol·licituds que després de la cita prèvia s'ha detectat la falta documentació. El termini per presentar aquesta documentació és de 15 dies hàbils. En el cas de no haver resposta s'arxiva l'expedient. En el cas, que la persona sol·licitant no rebi el requirimiento de documentació per errors administratius, la resolució de l'expedient al sobrepassar el termini de cinc mesos té caràcter de silenci positiu.

Pregunta: Quan s'abonaran les prestacions atorgades de la RGC d'aquests 4.000 primers expedients? Quants expedients han estat resolts positivament i quants denegats? Ha tingut efectes l'aplicació de l'art 155 sobre el retard en la gestió de la RGC?

Resposta de Sr. Josep Vidal: A partir del 9 de febrer s'enviaran les primeres resolucions que, en cas d'atorgar la prestació, s'abonaran al mes de febrer. No tenen dades sobre el percentatge d'expedients atorgats i denegats, i en tot cas no poden informar ni valorar de moment, en ser una xifra reduïda respecte del conjunt d'expedients pendents de resolució. Nega que l'art 155 hagi tingut efectes negatius sobre la gestió o resolució dels expedients.

Pregunta: Tenim informació de sol·licitants de la RGC que denuncien que a la cita prèvia se'ls ha orientat a no subscriure l'acord sobre plans d'inserció social i laboral. La llei de la RGC estableix que subscriure aquests acords és un dret de la persona sol·licitant. En conseqüència, si per error administratiu en la gestió de la cita prèvia, o per canvi d'opinió de la persona sol·licitant, s'ha de facilitar la correcció de l'esmentat error. Com ha de procedir la persona sol·licitant que no ha subscrit l'acord per error?

Resposta de Sr. Josep Vidal: A través de les oficines del SOC la persona sol·licitant de la RGC pot sol·licitar la corresponent rectificació i subscriure els plans d'inserció social o laboral.

Pregunta: Per què a Lleida, amb un 5% de sol·licituds de RGC, s'estan donant cites prèvies per a finals del mes de maig?

Resposta de Sr. Josep Vidal: No pot contestar la pregunta.

Pregunta: Quan ens podran donar les dades sol·licitades en anteriors preguntes i particularment sobre els percentatges d'expedients resolts positivament, els denegats, i sobre les causes de la denegació?

Resposta de Sr. Josep Vidal: La informació la facilitarem a les entitats convocades a la reunió del 2 de febrer.

Abans de finalitzar la reunió, la delegació de la Comissió Promotora insisteix davant el Sr. Josep Vidal, que en nom d'una gestió transparent, sol·licita rebre directament aquesta informació. Per la qual cosa, comunica que es registraran les sol·licituds de reunió que fossin necessàries amb el Departament.

--------------------

Després de la informació de la reunió del 7 de febrer, un company que assisteix a la reunió i que va sol·licitar el 15 de setembre la RGC, informa que el 6 de febrer va rebre una notificació per missatger on se li requeria presentar la documentació indicada. La dita documentació ja va ser presentada a la cita prèvia. En la seva opinió, davant tal error, cal considerar que s'hagi repetit en més casos. Informa també que el 7 de febrer ha presentat la documentació sol·licitada.

 S'obre una ronda d'intervencions de valoració. Entre aquestes s'assenyala el "desgavell" en la gestió, altres intervencions fan referència a mala fe, i que després de la denúncia del company cal estar alerta i verificar el que està succeint.

La companya Mª Carmen al·ludeix a la problemàtica de les persones sense sostre o sense llar, als efectes de poder rebre les resolucions o notificacions de l'administració en la tramitació de la RGC. Es proposa fer gestions davant l'ajuntament de Barcelona.

 

2.- Recursos davant sol·licituds denegades

S'obre una pluja d'idees sobre l'assessorament a les persones que hagin rebut una resolució denegatòria a la sol·licitud de la prestació de la RGC.

Es pregunta sobre la disponibilitat dels sindicats, entitats socials, associacions de veïns, serveis socials dels ajuntaments per orientar o redactar els recursos a través dels seus serveis jurídics, advocats/des, graduats/ es, persones voluntàries amb preparació específica.

Francesc Arnau informa que des de les associacions de veïns de Viladecans faran una proposta al Consell de Serveis socials de la seva localitat.

Enriqueta proposa fer una consulta sobre la qüestió a l'ajuntament de Barcelona.

Joan Miquel informa de la possibilitat per a les persones que volen fer recurs de fer-ho pel torn d'ofici del col·legi d'advocats.

Es proposa sol·licitar a totes les entitats col·laboradores de la comissió promotora seva implicació, en la mesura de les seves possibilitats, per atendre les peticions de recursos.

També es planteja connectar amb equips d'advocats/des per atendre els recursos. El company Francesc informa que ha entrat en contacte amb el col·lectiu Ronda per tractar d'aquesta qüestió.

 

3.- Proposta d'assessorament i informació

Juanjo proposa crear un equip per assessorar i informar sobre la Renda Garantida de Ciutadania. Amb disponibilitat per anar a altres localitats.

Es posa en consideració obrir permanències per assessorar en un local, en dies i horaris a determinar.

Diosdado proposa parlar específicament amb FAVB i CONFAVC per explorar les seves possibilitats de compromís.

Enriqueta proposa seguir exigint a l'administració que informi regularment sobre el dret a la RGC.

 

4.- Informació salutació Futur Lleida

S'informa que l'entitat Futur Lleida representativa del col·lectiu gitano de la ciutat ha enviat una salutació fraternal a la Comissió Promotora i expressat el seu desig de col·laborar, així com organitzar una trobada a la seva ciutat per informar i assessorar.

 

ACORDS

- Sol·licitar a totes les entitats que col·laboren amb la Comissió promotora seva disponibilitat per assessorar les persones que han tingut una resposta denegatòria a la sol·licitud de RGC per a redactar el corresponent recurs d'alçada.

- Fer gestió davant l'ajuntament de Barcelona sobre el problema de comunicació administrativa amb les persones sense sostre.

- Connectar amb equips d'advocats per atendre peticions de recursos.

- Concretar la possibilitat de crear un equip de la Comissió Promotora per a assessorament sobre la RGC.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 21 febrer 2018 les 17:00 h. en local de Confavc, carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop estació de metro Barceloneta, Línia IV).

 

Barcelona, 7 febrer 2018

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa

Web: https://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/

Facebook: https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

Twitter: https://twitter.com/ILPRendaGC

 

RECORDATORI: Les aportacions per cobrir la despesa de l'edició de les guies cal ingressar-les en el nº de compte següent:

Caixa d'Enginyers ES47-3025-0001-17-1433516817

Indicant: Aportació Guies, i nom de l'entitat o la persona que realitza aportació

En aquesta reunió representants d'entitats socials que al seu torn formen part de la comissió Promotora de la RGC han expressat la seva preocupació per no haver-se convocat a la representació de la Comissió Promotora. La Secretaria ha contestat que aquesta era una reunió amb les entitats que formen part potencial de la futura Comissió de govern de la llei de la RGC i que han convocat a la Comissió Promotora a una propera reunió el dimecres 7 de febrer a les 12 hores.

De la informació extreta del document power point projectat podem resumir:

Visites a la web per sol·licitar la RGC 245.000. Trucades telefòniques: 102.000

- Cites prèvies concedides fins 25 gener 2018: 76.372

- Cites prèvies realitzades fins 25 gener 2018: 55.038

- Cites prèvies pendents de realitzar a 25 de gener 2018: 21.334

Expedients oberts després de la cita prèvia: 36.000, entre expedients de RGC i de complements a pensions o prestacions atur

Distribució territorial: 70% província Barcelona, ​​el 12% a Girona, 5% Tarragona, 4% Lleida

Distribució per gènere: el 58% dones, 42% homes

En aquests expedients el 84% ha subscrit la seva disposició a realitzar plans d'inserció social o laboral i per tant a percebre el tram de 150 euros / mes del conjunt de la prestació. Un 16% no ha subscrit aquests plans, que equivalen a més de 5.000 expedients que sol·liciten la RGC.

En l'actualitat hi ha 4.000 expedients que el seu termini límit de resolució finalitza el 15 de febrer de 2018, dels quals un 36% se'ls ha requerit documentació que falta.

Oficines activades per atendre sol·licituds de RGC 125

Personal contractat per a aquesta gestió 460

La Secretaria del Departament de Treball, Afers social i families ha expressat el seu compromís de facilitar les dades sobre els expedients tant amb resolució positiva com denegatòria abans del 15 de febrer.

Donem les gràcies a Mercè, Carme i Enriqueta per la informació facilitada

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

Joomla templates by a4joomla