COMUNICAT

Reunida la Comissió de treball del Parlament de Catalunya avui, dimecres 28 de juny a les 9 hores, per tractar el Dictamen de la proposta de llei de la Renda Garantida de Ciutadania, i després de constatar que no s'ha presentat cap esmena pels grups parlamentaris, es sotmet a votació amb el següent resultat: tots els membres de la Comissió, amb presència de diputats/es de Junts pel si, Ciutadans, Psc, Catalunya si que és pot, Pp, Cup, voten a favor de Dictamen, aprobandose per unanimitat.

La proposta de llei amb el Dictamen per unanimitat es presentàra per a la seva votació en el Ple del Parlament previst per al dimecres 12 de juliol.

Després de finalitzar la votació s'ha felicitat el treball realitzat per la Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular.

Adjuntem algunes fotos de la reunió de la Comissió de treball.

En nom de la Comissió Promotora us envio una felicitació a totes les persones i entitats que han col·laborat en aconseguir aquesta fita històric: un dret social que empara a tota la ciutadania de Catalunya i garanteix els mínims d'una vida digna.

Una abraçada fraternal. 

Diosdado Toledano, representant de la Comissió Promotora convidat a la reunió de la Comissió de Treball

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   21/06/2017

ACTA N º 97

Assisteixen a la reunió: Neus Escofet, Erika Fabregat, Antoni Ferrer, Ramón Franquesa, Miguel Ibarz, Patrizia Manzo, Manel Navarro, Joan Miquel Ortiz, Abel Rodríguez, Carles Rodriguezi Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Javier Bernad, Luis Blanco, Judit Borrell,Jaume Botey, Lluc Cahis, Rosa Cañadell, David Cordoba, Nuria Carrera, Laurent Faucheux,Agnés Felis, Pedro Fernandez, Elena Ferrero, Sixte Gargante,Nuria Lozano, Pilar Malla, Mingo Meseguer, Arcadi Oliveres, David Papiol, Montserrat Rosaura, Pepe Rodado, Eduard Romo,  Juanjo Salbia i Xan da Torre.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació última reunió de ponència de 20 de juny

2.- Previsió Ple del Parlament aprovació proposta de llei de la RGC. Invitacions.

3.- Preparació acte de celebració i compromís. Proposta de Document i gestió.

4.- Política informativa

 

1.- Informació última reunió de ponència de 20 de juny

Diosdado informa de l'última reunió de la ponència celebrada el dimarts 20 de juny amb la participació de les persones ponents de tots els grups parlamentaris. En l'últim repàs del redactat del projecte de llei es corregeix l'artº5, apartat 4, es substitueix la frase "Una llar, entès com habitatge" per "una unitat familiar", i s'afegeix una nova disposició final per regular per reglament els casos en què convisquin en un mateix habitatge diverses unitats familiars. Partint del criteri que cadascuna d'elles podria accedir a la RGC.

S'accepta per unanimitat l'esmena transaccional presentada pel ponent del PSC Sr. Raul Moreno que substitueix el bloc d'esmenes relacionats amb els acords d'inclusió social i laboral.

L'esmena presentada pel ponent de Catalunya si que és Pot Sr. Joan Coscubiela sobre l'art 22 sobre l'òrgan de seguiment de la RGC obté majoria en la ponència amb el suport de Ciutadans, PSC i Catalunya sí que és pot, l'abstenció de Junts pel Si, i el vot en contra de CUP i PP.

Altres propostes presentades per diversos ponents s'acorden per consens.

La ponència finalitza el redactat de la proposta de llei amb la posició favorable de tots els grups parlamentaris i l'abstenció de Junts pel Si, en l'artº 25 sobre resolució administrativa de les sol·licituds i sobre la disposició addicional tercera apartats 2 i 3. En comptar aquests dos punts amb el suport majoritari de la resta de grups parlamentaris en la ponència queden inclosos en el redactat de la proposta de llei.

S'aixeca la sessió de la ponència entre felicitacions de tots els presents. Es preveu disposar del pre-dictamen el dijous 22 de juny. El relator Sr. Chakir el Homrani informa que el dimecres 28 de juny està prevista la reunió extraordinària de la Comissió de treball on es votarà el dictamen de la proposta de llei, i on es coneixerà si els grups parlamentaris presenten alguna esmena.

 

2.- Previsió Ple del Parlament aprovació proposta de llei de la RGC. Invitacions

El relator de la ponència Sr. Chakir el Homrani, informa que la data del ple del Parlament on es votarà l'aprovació de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania, serà possiblement el dimecres 12 de juliol a la tarda. La seva confirmació s'efectuarà en els propers dies.

A la reunió de la Comissió Promotora es proposa una primera relació de persones, entitats i representacions municipals a convidar al Ple del Parlament: Les persones membres de la Comissió Promotora, tant les que figuren en l'Acta de la seva constitució, com les que han participat i col·laborat al llarg d'aquest procés, persones que van col·laborar com fedatàries o voluntàries en la recollida de signatures, representants de les entitats cíviques, socials i polítiques que han donat suport a la RGC, representants dels 52 ajuntaments que van aprovar mocions de suport a la RGC,etc.

Quant es tingui la confirmació de la data del Ple, i un cop es conegui la disponibilitat d'espai per a estar presents en aquest Ple, es cursaran les invitacions donant un termini per enviar el nom i cognoms, DNI, de la persona o representant que assistirà, a efectes de gestionar la seva entrada al Parlament.

 

3.- Preparació acte de celebració i compromís. Proposta de Document i gestió.

Diosdado proposa unificar, en funció de les dates disponibles, els actes de celebració i compromís en un sol acte, el divendres 14 de juliol a la tarda a la sala d'actes de l'Espai Cívic al c /. Calàbria 66.

Es distribueix l'esborrany de document de reconeixement i compromís a les persones i entitats que, confirmin la seva adhesió als compromisos, i que es faria lliurament en el mateix acte.

Després d'incorporar dues petites modificacions es valida el text pendent de la seva repàs jurídic per Sixte.

Dit text amb els logos de la ilp RCG i el lema "Rescatem les persones" es lliura a Patrizia perquè realitzi diversos dissenys en format horitzontal en mides Dina 4 i Dina 3. També es valoren les opcions que apareguin els noms de les persones, entitats, i ajuntaments en el propi Document (el que afegeix una dificultat tècnica per a la seva impressió personalitzada), o s'entrega després de la seva signatura en un llibre específic.

D'altra banda, es valora que, si bé les persones i entitats tenen més facilitat per adquirir el compromís amb els termes del Document abans del 14 de juliol, els ajuntaments que van recolzar la RGC estan obligats per les seves normes de funcionament democràtiques a acordar-ho en el corresponent ple. Es proposa per als ajuntaments enviar-los el contingut del document, i després de la seva aprovació en els seus plens fer-los entrega el document de reconeixement i compromís en un acte específic en els mesos de setembre octubre.

Es proposa prendre les últimes decisions sobre això en la propera reunió de la Comissió Promotora.

 

4.- Política informativa

Es posa l'accent en les intervencions en l'objectiu de preparar una guia informativa de contingut senzill de comprendre per a la seva distribució entre la ciutadania i les entitats que donen suport a la RGC. També es proposa iniciatives d'assessorament a aquelles entitats que ho sol·licitin, particularment aquelles que tenen una relació directa amb les persones en situació de vulnerabilitat.

 

ACORDS

- Procedir a les gestions per conèixer la disponibilitat d'espais per a les invitacions al Ple del Parlament. Un cop es confirma la data del Ple cursar les invitacions donant un termini per a la resposta i poder gestionar les entrades al Parlament.

- Realitzar, de moment, un sol acte de celebració i compromís. Organitzar el lliurament del Document de reconeixement a persones i entitats en aquest acte. Preparar el seu lliurament posterior als ajuntaments que aprovin el contingut i compromisos del document.

 

- Redactar la guia informativa.

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 29 de juny de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Barcelona, 23 de juny 2017

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   15/06/2017

ACTA N º 96

Assisteixen a la reunió: Javier Bernad, Judit Borrell,Jaume Botey, Lluc Cahis, Rosa Cañadell, David Cordoba,Neus Escofet, Erika Fabregat, Elena Ferrero, Ramón Franquesa, Miguel Ibarz, Patrizia Manzo, Manel Navarro, Joan Miquel Ortiz, Eduard Romo, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano i Xan da Torre. Justifiquen absència: Luis Blanco, Nuria Carrera, Albert Escofet, Laurent Faucheux, Agnés Felis, Pedro Fernandez, Antoni Ferret, Sixte Gargante, Nuria Lozano, Pilar Malla, Laura Marino, Mingo Meseguer, Arcadi Oliveres, David Papiol, Joan Paz, Marta Pocino, Pepe Rodado i Carles Rodriguez.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació sobre la reunió de ponència de 13 de juny

2.- Ple parlamentari sobre balanç resolucions emergència social de 14 de juny

3.- Proposta de no dissoldre la Comissió Promotora fins a la plena implementació de la Llei de RGC

4.- Preparació actes de celebració i Compromís

 

1.- Informació sobre la reunió de ponència de 13 de juny

Diosdado informa que a la reunió de la ponència del 13 de juny es va finalitzar la revisió general del redactat del projecte de llei, incloent les propostes de la Comissió Promotora sobre els dos punts que hi va haver conflicte en comptar amb el suport dels membres de la ponència de Catalunya si que és pot, Ciutadans, Cup i PSC, i l'abstenció de Junts pel si (la representant del PP no va estar en la reunió). Algunes esmenes dels diferents grups i de la mateixa Comissió Promotora van ser presentades en la reunió, però per raons d'horari es van ajornar a la propera reunió de la ponència. Aquestes esmenes són: la transaccional que presenta Ciutadans sobre l'article 11, punt 2, lletra F relativa a ampliar el termini d'absència a la residència habitual en casos excepcionals de malaltia greu o mort de familiars; les esmenes transaccionals del PSC sobre els acords d'inclusió social i laboral, art 22 ter, art 22 quart, art 22 cinquè, art 22 sisè, art 22 bis, i les esmenes 139 i 140; l'esmena transaccional de Catalunya si que és olla a l'artº 22 sobre l'òrgan de gestió de la RGC, dels representants de la Comissió Promotora sobre l'art 6, apartat 4 sobre Unitat familiar, nucli de convivència i llar independent, etc.

Es va fixar la propera reunió de la ponència per al divendres 16 de juny amb l'objectiu de resoldre les esmenes assenyalades, resoldre dos temes menors de caràcter tècnic, i si fos possible, finalitzar amb el Dictamen.

 

2.- Ple parlamentari sobre balanç resolucions emergència social de 14 de juny

Diosdado informa del desenvolupament del punt 3 del plenari del Parlament de 14 de juny que va abordar el balanç dels compliments del govern de la Generalitat a les resolucions aprovades en el ple monogràfic celebrat al març de l'any passat sobre mesures d'emergència social.

En el Ple de 14 de juny el president de la Generalitat MH Sr. Carles Puigdemont es va referir positivament l'acord signat pel govern i els representants de la Comissió Promotora el 15 de maig, i va anunciar la proximitat de l'aprovació de la proposta de llei un cop la ponència hagi finalitzat la seva feina. La consellera Sra. Dolors Bassa va informar amb més detall sobre el contingut del projecte de llei de la RGC que va valorar com una de les lleis més avançades de l'entorn en la lluita contra la pobresa i la cohesió social.

 

3.- Proposta de no dissoldre la Comissió Promotora fins a la plena implementació de la Llei de RGC

Diosdado informa sobre l'estructura i composició de la Comissió de gestió que farà el seguiment de la implementació de la RGC, caràcter paritari entre govern i entitats socials i econòmiques, amb vot de qualitat del president de la comissió nomenat pel govern. A la meitat de la Comissió formada per entitats socials i econòmiques seran presents les dues associacions municipalistes, la patronal, i les entitats socials. Les entitats socials que tenen vincles o participen en la Comissió Promotora, són minoria en el conjunt de la Comissió.

En previsió dels possibles conflictes que puguin desenvolupar-se en la implementació de la llei, Diosdado proposa mantenir en funcionament la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania fins a la plena implementació de la proposta de llei, incloent la generalització de la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial amb ingressos inferiors a l'IRSC.

El caràcter unitari de la Comissió Promotora, el respecte aconseguit en la construcció d'una àmplia xarxa de suports i complicitats que han permès assolir els resultats coneguts, pot ser molt útil a l'hora de fer gestions o mobilitzar socialment davant la possibilitat de bloquejos i incompliments, o per impulsar l'actualització de l'IRSC.

Un cop s'hagi aprovat la llei pel Parlament i s'hagin gestionat les tasques informatives sobre aquesta, proposa una periodicitat de reunions més dilatada, al voltant de les dates de reunió de la Comissió de govern (aproximadament cada trimestre), o bé aquelles que puguin convocar-se amb caràcter extraordinari. En aquest funcionament es posa l'accent en la participació d'aquelles entitats socials que formen part de la Comissió de gestió.

A continuació, intervenen Manel Navarro, Ramon Franquesa, Rosa Cañadell, Neus Escofet, Joan Miquel, David Cordoba, Lluc Cahis, Patrizia Manzo, etc. La proposta de mantenir en funcionament la Comissió Promotora en els termes plantejats concita el suport general. També s'insisteix sobre la necessitat d'impulsar una política informativa i assessorament sobre la llei un cop s'hagi aprovada, perquè ningú es quedi sense sol·licitar-la per falta d'informació. També es fan observacions sobre l'ús del Twitter proposant que no s'enviïn informacions alienes a la RGC

 

4.- Preparació actes de celebració i Compromís

S'informa de la sol·licitud per al 14 de juliol de la Sala d'actes en l'espai Calàbria 66 per a l'acte de celebració i compromís amb els ajuntaments que van donar suport amb mocions la RGC. També s'estan fent gestions per fixar data i espai per a l'acte amb les persones i entitats que han col·laborat amb la RGC.

Diosdado es compromet a portar a pròxima reunió un esborrany sobre el text i objectius del compromís que es proposaria signar a persones, entitats i ajuntaments.

També s'ha de comunicar, un cop es conegui la data del Ple del Parlament en què s'aprovarà la llei, les invitacions als membres de la Comissió Promotora, representants d'entitats que han donat suport, i persones col·laboradores, per fer les oportunes gestions per a la seva entrada al Parlament i seguir el ple.

 

ACORDS

- Després de l'aprovació de la llei de la RGC es mantindrà en funcionament la Comissió Promotora fins a la plena implementació de la llei, en els termes proposats en el punt 3 d'aquesta acta.

- Impulsar les tasques informatives sobre la llei. Guia informativa, assessorament, etc.

- Cursar les invitacions al Ple del Parlament que aprovi la llei al conjunt de persones i entitats indicades en el punt 4 de l'Acta.

- Assegurar l'ús del Twitter per informar exclusivament sobre la RGC.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 21 de juny de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Barcelona, 16 de juny 2017

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   07/06/2017

ACTA N º 95

Assisteixen a la reunió: Javier Bernad, Luis Blanco, Jaume Botey,Neus Escofet, Pedro Fernandez, Antoni Ferret, Miguel Ibarz, Nuria Lozano, Pilar Malla, Patrizia Manzo, Mingo Meseguer, Manel Navarro, Arcadi Oliveres, Joan Miquel Ortiz, Pepe Rodado, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia, Llorenç Serrano, Diosdado Toledano i Xan da Torre. Justifiquen absència: Judit Borrell,Lluc Cahis, Nuria Carrera, David Cordoba, Albert Escofet, Erika Fabregat, Laurent Faucheux, Agnés Felis, Elena Ferrero, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Laura Marino, David Papiol, Joan Paz, Marta Pocino, Carles Rodriguez i Eduard Romo.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació sobre gestions i reunió ponència juny 2

2.- Perspectives treball de la ponència i calendari

3.- Ronda de paraules i propostes

 

1.- Informació sobre gestions i reunió ponència 2 de juny

Davant els importants desacords amb el govern sobre el redactat del projecte de llei s'informa de les gestions realitzades per diverses entitats i els preparatius d'una acció simbòlica de vaga de fam en el cas de mantenir-se l'incompliment de l'acord signat.

Com a resultat d'aquestes gestions la consellera Sra. Dolors Bassa es va posar en contacte amb el representant de la Comissió promotora Sr. Sixte Garganté, després dels oportuns aclariments, va manifestar l'acord del govern amb la posició de la Comissió promotora i va autoritzar a informar-ne en la reunió de la ponència.

A la ponència de 2 de juny, van participar els Srs. Josep Ginesta i Josep Vidal pel Departament de treball, afers socials i famílies. Després de la intervenció del relator sobre la situació dels punts de desacord, va prendre la paraula Sixte Garganté per Informar de l'acord manifestat per la Sra. Dolors Bassa amb la posició defensada pels representants de la Comissió Promotora en els dos punts de litigi, art 25 sobre la resolució administrativa de les sol·licituds de RGC i sobre la disposició addicional tercera, apartat 2 i 3, que estableix i regula la complementarietat amb les prestacions socials de l'estat.

Després de manifestar els representants dels grups parlamentaris en la ponència, Catalunya sí que és Pot, Ciutadans, CUP i PSC (absència de representant del PP) el seu acord global amb la posició dels representants de la Comissió Promotora de considerar el silenci administratiu positiu, termini normal de resolució de les sol·licituds de 4 mesos (excepcional de cinc mesos en l'inici de la implementació), i mantenir la complementarietat amb les prestacions socials de l'estat sense reduir els 150 euros/mes, el representant de Junts pel Si va manifestar que el seu grup s'abstenia en les dues qüestions, i per tant en el dictamen de la ponència quedarien els dos punts aprovats per majoria.

A la pregunta si això significava que no presentarien esmenes sobre aquests dos punts en el Ple del Parlament quan es voti la proposta de llei, el representant de Junts pel Sí va confirmar que el seu grup no presentarà esmenes al respecte.

Després de adoptar la ponència per majoria la posició de la Comissió promotora en els punts assenyalats es va continuar el treball de la ponència sobre el redactat del projecte de llei. El representant del PSC va presentar dues esmenes, i els membres del Departament van exposar dues noves propostes, una disposició transitòria sobre les sol·licituds pendents de resolució del PIRMI en la data d'entrada en vigor de la RGC i una altra que afecta a l'artº 6 sobre Unitat familiar i llar independent. D'altra banda, el redactat sobre Plans d'inserció laboral i social quedava pendent d'un redactat de síntesi entre els representants del PSC i Junts pel si. Per raons d'horari, la reunió es va aixecar deixant per a la propera reunió de la ponència de 9 de juny la resolució de la resta de qüestions plantejades.

Diosdado valora positivament el canvi produït en la ponència, reconeix l'esforç realitzat per totes les entitats que donen suport a la Comissió Promotora sobre aquest últim obstacle, i informa que després de posar-se en contacte l'ajuntament sobre els preparatius de l'acció simbòlica, els ha comunicat que aquesta acció queda en suspens, a l'espera de l'evolució del treball en la ponència.

 

2.- Perspectives treball de la ponència i calendari

En la propera reunió de la ponència de 9 de juny, de consolidar-positivament la solució acordada en relació als dos punts en litigi, pot avançar gran part dels temes que queden pendents, i en aquest cas, podria mantener-se la previsió d'un Ple del Parlament a finals de juny per aprovar la llei.

 

3.- Ronda de paraules i propostes

A continuació, prenen la paraula Miguel Ibarz, Antoni Ferret, Luis Blanco, Montserrat Rosaura, Jaume Botey, Diosdado i Arcadi Oliveres.

Miguel expressa la seva preocupació sobre la qüestió del nombre de famílies amb dret a la RGC en un mateix habitatge. Luis Blanco expressa las seves inquietuds sobre la preparació del SOC, quantitat de personal, espais per atendre sol·licituds de RGC a partir del 15 de setembre. Montserrat Rosaura planteja la tasca d'informar a les famílies monoparentals que puguin sol·licitar la RGC, que han de regularitzar la seva situació i obtenir el corresponent carnet davant les oficines de la Generalitat. Arcadi crida l'atenció sobre l'elaboració del Reglament. Luis Blanco informa de la conversa que va tenir amb la consellera Sra. Dolors Bassa, a la qual va sol·licitar la participació del sindicat IAC a la comissió de gestió de la RGC, com a resposta la consellera va expressar que no tenia inconvenient si estava d'acord la Comissió Promotora .

Sobre aquesta qüestió totes les intervencions en la reunió de la Comissió Promotora es van manifestar favorables a sol·licitar la inclusió del sindicat IAC a la Comissió de gestió.

Finalment, en el cas que el Parlament aprovi satisfactòriament la llei de la RGC, Diosdado va proposar mantenir el funcionament de la Comissió Promotora per supervisar la implementació satisfactòria de la llei al llarg del termini de transitorietat, amb una periodicitat adequada (cada dos o tres mesos), on els membres de les entitats que participaran en la Comissió de Gestió informin dels acords i incidències, i amb l'objectiu d'organitzar les accions de sensibilització i pressió en defensa de la llei que fossin necessàries.

 

ACORDS

- Proposar al Col·legi Oficial de Treball Social elaborar nota informativa per a la tramitació del carnet de famílies monoparentals que puguin tenir dret a la RGC.

- Proposar incorporar el sindicat IAC pel seu caràcter representatiu al SOC i la seva notable aportació a la recollida de signatures a la ILP de la RGC, en la comissió de gestió al costat de CCOO i UGT.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 15 de juny de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Barcelona, 8 de juny 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   31/05/2017

ACTA N º 94

Assisteixen a la reunió: Jaume Botey,Laurent Faucheux, Antoni Ferret, Sixte Gargante, Nuria Lozano, Patrizia Manzo, Laura Marino, Mingo Meseguer, Joan Miquel Ortiz, Marta Pocino, Pepe Rodado, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia, Llorenç Serrano, Diosdado Toledano i Xan da Torre. Justifiquen absència: Lluc Cahis, Javier Bernad, Neus Escofet, Erika Fabregat, Agnés Felis, Pedro Fernandez, Judit Borrell, Nuria Carrera, David Cordoba, Albert Escofet, Elena Ferrero, Ramón Franquesa, Miguel Ibarz, Pilar Malla, David Papiol, Joan Paz, Carles Rodriguez i Eduard Romo.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació redacció projecte de llei i diferències amb el govern

2.- Tramitació i calendari

3.- Ronda de paraules i propostes

 

1.- Informació redacció projecte de llei i diferències amb el govern

Sixte explica el procés d'elaboració del redactat del projecte de llei entre govern i representació de la Comissió Promotora després de la signatura de l'acord el 15 de maig. En la metodologia de la redacció es partia del redactat ja consensuat en la ponència i s'incloïa els termes de l'acord.

Lògicament, aquells aspectes del redactat que havia unanimitat en la ponència no van ser inclosos en l'acord de 15 de maig.

Pel que fa al desacord sobre l'art 25, explica els moviments de negociació en la ponència fins arribar a un consens unànime: 4 mesos de termini a l'administració per a dictar la resolució a la corresponent sol·licitud, silenci administratiu positiu, i abonament de la prestació des del dia de la sol·licitud.

La representació del govern planteja doblar el termini de resolució fins a 8 mesos, silenci administratiu negatiu, i retardar un mes l'abonament de la prestació sobre la data de sol·licitud. En definitiva, subordina el dret de les persones a la RGC a la gestió administrativa.

Davant la diferència amb la Comissió Promotora la representació del govern planteja que sigui la Ponència qui decideixi sobre aquesta qüestió.

Sobre el segon desacord, que afecta la disposició addicional tercera, apartats 2 i 3 sobre la complementarietat amb les prestacions socials de l'estat, els representants del govern incompleixen l'acord, tant l'art 1, com el 10è, traient-se de la màniga la reducció de 150 euros mensuals. Aquesta reducció de 150 hores per als col·lectius de pensions no contributives d'invalidesa o jubilació, com de les ajudes i prestacions per a persones desocupades, RAI, Prepara, o de viduïtat, etc. el govern mai va plantejar per a aquests col·lectius aquesta reducció que deixa sense efecte gran part d'aquesta complementarietat.

Sixte presenta les xifres estimatives de persones d'aquests col·lectius beneficiàries de la RGC, particularment aquelles que viuen soles o en famílies els ingressos no arriben al llindar de l'IRSC.

També explica la reunió informativa i aclaridora sobre el redactat de llei que va tenir lloc el dimarts dia 30 al Parlament, així com els posicionaments de cada un dels grups. Els representants de Catalunya si que espot, Ciutadans, CUP i PSC es van posicionar al costat de la Comissió Promotora, i la representant del PP va manifestar que no era el seu model.

També en aquest desacord la representació del govern planteja que decideixi la ponència.

 

2.- Tramitació i calendari

Està convocada una propera reunió de ponència per al divendres 2 de juny a les 11 hores, i una següent reunió de ponència el dimarts 6 de juny. En cas d'haver-hi acord per unanimitat o majoria sobre el redactat del projecte de llei en alguna de les dates assenyalades, el dictamen de la ponència passaria a la reunió de la Comissió de treball que iniciaria la tramitació per presentar a debat i votació el projecte de llei en sessió parlamentària dins de la segona quinzena de juny.

 

3.- Ronda de paraules i propostes

Sobre la informació presentada es fa una ronda d'intervencions aclaridores, de posicionament o proposta. Prenen la paraula Laura Marino, Llorenç Serrano, Montserrat Rosaura, Xan da Torre, Jaume Botey, Juanjo Salbia, Patrizia Manzo, Diosdado, Joan Miquel i Sixte.

Totes les intervencions rebutgen les posicions del govern i manifesten la importància dels desacords i la necessitat de redoblar gestions, i preparar accions de mobilització de caràcter convocant.

Es proposa realitzar un comunicat de la Comissió Promotora informant a l'opinió pública i entitats que donen suport a la RGC de l'incompliment pel govern de l'acord signat, de la seva falta de respecte a l'acord unànime de la ponència sobre la resolució administrativa de les sol·licituds, i un crida a les entitats socials, polítiques i cíviques perquè multipliquin les seves gestions perquè el govern modifiqui la seva posició, etc.

També es proposa organitzar una trobada entre una delegació àmplia de la Comissió Promotora amb els grups parlamentaris al més aviat possible, amb la finalitat de proposar-los que donin suport i subscriguin la proposta de la Comissió Promotora en relació als punts de desacord, i després de la reunió realitzar una roda de premsa si pot ser dins del Parlament.

Com a mesura d'acció, en cas que fracassessin les anteriors gestions, es proposa realitzar una vaga de fam indefinida amb caràcter convocant als moviments socials en suport de la Renda garantida de Ciutadania.

També es plantegen altres mesures en el cas que el projecte de llei quedi desnaturalitzat, i no respecti l'art 24.3 de l'Estatut d'Autonomia.

 

ACORDS

- Realitzar Comunicat en els termes indicats i distribuir l'1 de juny.

- Gestionar trobada per a la setmana que ve amb els grups parlamentaris de la ponència i una delegació àmplia de la Comissió Promotora i de persones reconegudes en la lluita contra la pobresa, amb l'objectiu que subscriguin les propostes de la Comissió Promotora en els dos punts de desacord amb el govern.

- Estudiar i preparar mesures d'acció per sensibilitzar i mobilitzar l'opinió pública si les anteriors gestions no donen resultat.

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 7 de juny de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Barcelona, 1 de juny 2017

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Joomla templates by a4joomla