Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

 

2022-09-16 Reunió amb els Grups Parlamentaris per l'actualizació de l'IRSC

CONTUNUA LA

CAMPANYA DE SOLIDARITAT ABONAMENT COSTES SENTÈNCIA REGLAMENT LLEI RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

COMUNICAT:

Apel·lem a la vostra solidaritat per contribuir a abonar aquestes costes. Aquestes aportacions s' han d' efectuar al Nº de Compte de la Comissió Promotora RGC:

ES47 3025 0001 1714 3351 6817

Indicant finalitat "aportació" i el nom de l'entitat o persona solidària.

Gràcies per la vostra solidaritat. Seguirem actius més que mai en la defensa dels drets de la ciutadania, especialment de les persones més vulnerables.

Barcelona, juliol 2022

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

2022-08-07 RELACIÓ APORTACIONS SOLIDÀRIES COSTES SENTÈNCIA RECURS AL REGLAMENT LLEI RGC

Gràcies a la solidaritat de 27 persones i organitzacions cíviques i socials, des del 24 de juliol fins a finals d'agost, s'ha recollit 1.650 euros, és a dir, el 55% de les costes. Rellançem a partir d'avui la campanya per assolir els 3.000 euros de les costes.

2022-03-31 Registre Recordatori PARLAMENT actualitzacio urgent IRSC i sol.licitud reunio

 

Recurs al TSJC sobre el reglament de la lley RGC

 

2021-05-21 IMPORTANTE SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 28 DE BARCELONA FAVORABLE A LA DEMANDA DE DANIEL CEDRUN

Solidaritat!. Video Marea TV

 
Sol·licitud d’ofici de l’Ingrés mínim vital per als perceptors de la Renda garantida de ciutadania

 

 

Assisteixen a la reunió: Francesc Arnau, Enriqueta Duran, Erika Fabregat, Nuria Farrús, Antoni Ferret, Ramón Franquesa, Carlos Gómez, Miquel Ibarz, Mª Carmen Montserrat, Joan Miquel Ortiz, Carlos Rodriguez, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Marta Afuera, Jaume Botey, Judit Borrell, Lluc Cahis, Neus Escofet, Sixte Gargante, Nuria Lozano, Patrizia Manzo, Laura Marino, Marcos Martin, Carme Martínez, Manel Navarro, Tamara Ruiz i Xan Da Torre.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació reunió amb Departament de Treball, Afers socials i families

2.- Recursos davant sol·licituds denegades

3.- Proposta d'assessorament i informació

4.- Informació salutació Futur Lleida

 

1.- Informació reunió amb Departament de Treball, Afers socials i families

Diosdado informa que després de l'enviament de la nota al Departament sol·licitant estar presents com a Comissió Promotora en la reunió del 2 de febrer (en la qual no es va permetre finalment la seva presència), es va rebre una resposta del Departament citant la Comissió Promotora per al 7 de febrer a les 12 hores al local de carrer Sepúlveda.

A aquesta reunió van assistir per la Comissió Promotora Sixte Garganté, Montserrat Rosaura, Eva Pino i Diosdado Toledano. Pel Departament va estar present el director d'Economia Social Sr. Josep Vidal que excuso l'absència del Sr. Josep Ginesta.

Per la delegació de la Comissió Promotora es van plantejar les següents preguntes:

Pregunta:Quantes de les més de 1.500 sol·licituds de PIRMI s, que va informar el Departament en la reunió de 29 de novembre estaven pendent de resolució, s'han resolt positivament?

Resposta de Sr. Josep Vidal: No té informació precisa, i remet a l'estadística precedent on resultaven aproximadament el 50% positives i el 50% denegades.

Pregunta: Davant la informació que algunes persones perceptores del PIRMI se li han descomptat els 150 euros de la prestació complementària relatius als plans d'inserció social o laboral, com està actuant l'administració?

Resposta de Sr. Josep Vidal: L'administració a l'hora de passar els antics PIRMI 'sa la prestació de la RGC ho fa abonant el complement de 150 euros mensuals. Si no s'han cobrat seria per un error. En aquest cas s'ha de reclamar la quantitat del complement de 150 euros als serveis socials o oficines del SOC.

Pregunta: La informació sobre la distribució territorial dels expedients que tenim no quadra, 70% Barcelona, ​​12% Girona, 5% Tarragona i 4% Lleida. Quina és la distribució territorial exacta?

Resposta de Sr. Josep Vidal: 70% província de Barcelona, ​​el 12% Girona, 9% Tarragona, 4% Terres de l'Ebre i 5% Lleida.

Pregunta: Quin és el desglossament de les prestacions per complements a: Pensions no contributives de jubilació, invalidesa, prestacions atur, subsidi atur, RAI, PAE, etc.?

Resposta de Sr. Josep Vidal: No tenen les dades.

Pregunta: Sobre el requirimiento de documentació que falta al 36% dels 4.000 expedients el termini límit de resolució finalitza el 15 de febrer. Per què han trigat tant de temps a l'efecte de fer els requeriments, gairebé esgotant, el termini de cinc mesos?

Resposta de Sr. Josep Vidal: No s'ofereix una resposta convincent i tot seguit informa que s'està enviant els requeriments a les sol·licituds que després de la cita prèvia s'ha detectat la falta documentació. El termini per presentar aquesta documentació és de 15 dies hàbils. En el cas de no haver resposta s'arxiva l'expedient. En el cas, que la persona sol·licitant no rebi el requirimiento de documentació per errors administratius, la resolució de l'expedient al sobrepassar el termini de cinc mesos té caràcter de silenci positiu.

Pregunta: Quan s'abonaran les prestacions atorgades de la RGC d'aquests 4.000 primers expedients? Quants expedients han estat resolts positivament i quants denegats? Ha tingut efectes l'aplicació de l'art 155 sobre el retard en la gestió de la RGC?

Resposta de Sr. Josep Vidal: A partir del 9 de febrer s'enviaran les primeres resolucions que, en cas d'atorgar la prestació, s'abonaran al mes de febrer. No tenen dades sobre el percentatge d'expedients atorgats i denegats, i en tot cas no poden informar ni valorar de moment, en ser una xifra reduïda respecte del conjunt d'expedients pendents de resolució. Nega que l'art 155 hagi tingut efectes negatius sobre la gestió o resolució dels expedients.

Pregunta: Tenim informació de sol·licitants de la RGC que denuncien que a la cita prèvia se'ls ha orientat a no subscriure l'acord sobre plans d'inserció social i laboral. La llei de la RGC estableix que subscriure aquests acords és un dret de la persona sol·licitant. En conseqüència, si per error administratiu en la gestió de la cita prèvia, o per canvi d'opinió de la persona sol·licitant, s'ha de facilitar la correcció de l'esmentat error. Com ha de procedir la persona sol·licitant que no ha subscrit l'acord per error?

Resposta de Sr. Josep Vidal: A través de les oficines del SOC la persona sol·licitant de la RGC pot sol·licitar la corresponent rectificació i subscriure els plans d'inserció social o laboral.

Pregunta: Per què a Lleida, amb un 5% de sol·licituds de RGC, s'estan donant cites prèvies per a finals del mes de maig?

Resposta de Sr. Josep Vidal: No pot contestar la pregunta.

Pregunta: Quan ens podran donar les dades sol·licitades en anteriors preguntes i particularment sobre els percentatges d'expedients resolts positivament, els denegats, i sobre les causes de la denegació?

Resposta de Sr. Josep Vidal: La informació la facilitarem a les entitats convocades a la reunió del 2 de febrer.

Abans de finalitzar la reunió, la delegació de la Comissió Promotora insisteix davant el Sr. Josep Vidal, que en nom d'una gestió transparent, sol·licita rebre directament aquesta informació. Per la qual cosa, comunica que es registraran les sol·licituds de reunió que fossin necessàries amb el Departament.

--------------------

Després de la informació de la reunió del 7 de febrer, un company que assisteix a la reunió i que va sol·licitar el 15 de setembre la RGC, informa que el 6 de febrer va rebre una notificació per missatger on se li requeria presentar la documentació indicada. La dita documentació ja va ser presentada a la cita prèvia. En la seva opinió, davant tal error, cal considerar que s'hagi repetit en més casos. Informa també que el 7 de febrer ha presentat la documentació sol·licitada.

 S'obre una ronda d'intervencions de valoració. Entre aquestes s'assenyala el "desgavell" en la gestió, altres intervencions fan referència a mala fe, i que després de la denúncia del company cal estar alerta i verificar el que està succeint.

La companya Mª Carmen al·ludeix a la problemàtica de les persones sense sostre o sense llar, als efectes de poder rebre les resolucions o notificacions de l'administració en la tramitació de la RGC. Es proposa fer gestions davant l'ajuntament de Barcelona.

 

2.- Recursos davant sol·licituds denegades

S'obre una pluja d'idees sobre l'assessorament a les persones que hagin rebut una resolució denegatòria a la sol·licitud de la prestació de la RGC.

Es pregunta sobre la disponibilitat dels sindicats, entitats socials, associacions de veïns, serveis socials dels ajuntaments per orientar o redactar els recursos a través dels seus serveis jurídics, advocats/des, graduats/ es, persones voluntàries amb preparació específica.

Francesc Arnau informa que des de les associacions de veïns de Viladecans faran una proposta al Consell de Serveis socials de la seva localitat.

Enriqueta proposa fer una consulta sobre la qüestió a l'ajuntament de Barcelona.

Joan Miquel informa de la possibilitat per a les persones que volen fer recurs de fer-ho pel torn d'ofici del col·legi d'advocats.

Es proposa sol·licitar a totes les entitats col·laboradores de la comissió promotora seva implicació, en la mesura de les seves possibilitats, per atendre les peticions de recursos.

També es planteja connectar amb equips d'advocats/des per atendre els recursos. El company Francesc informa que ha entrat en contacte amb el col·lectiu Ronda per tractar d'aquesta qüestió.

 

3.- Proposta d'assessorament i informació

Juanjo proposa crear un equip per assessorar i informar sobre la Renda Garantida de Ciutadania. Amb disponibilitat per anar a altres localitats.

Es posa en consideració obrir permanències per assessorar en un local, en dies i horaris a determinar.

Diosdado proposa parlar específicament amb FAVB i CONFAVC per explorar les seves possibilitats de compromís.

Enriqueta proposa seguir exigint a l'administració que informi regularment sobre el dret a la RGC.

 

4.- Informació salutació Futur Lleida

S'informa que l'entitat Futur Lleida representativa del col·lectiu gitano de la ciutat ha enviat una salutació fraternal a la Comissió Promotora i expressat el seu desig de col·laborar, així com organitzar una trobada a la seva ciutat per informar i assessorar.

 

ACORDS

- Sol·licitar a totes les entitats que col·laboren amb la Comissió promotora seva disponibilitat per assessorar les persones que han tingut una resposta denegatòria a la sol·licitud de RGC per a redactar el corresponent recurs d'alçada.

- Fer gestió davant l'ajuntament de Barcelona sobre el problema de comunicació administrativa amb les persones sense sostre.

- Connectar amb equips d'advocats per atendre peticions de recursos.

- Concretar la possibilitat de crear un equip de la Comissió Promotora per a assessorament sobre la RGC.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 21 febrer 2018 les 17:00 h. en local de Confavc, carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop estació de metro Barceloneta, Línia IV).

 

Barcelona, 7 febrer 2018

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa

Web: https://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/

Facebook: https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

Twitter: https://twitter.com/ILPRendaGC

 

RECORDATORI: Les aportacions per cobrir la despesa de l'edició de les guies cal ingressar-les en el nº de compte següent:

Caixa d'Enginyers ES47-3025-0001-17-1433516817

Indicant: Aportació Guies, i nom de l'entitat o la persona que realitza aportació

Joomla templates by a4joomla