Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   17/01/2018

ACTA N º 109

 

Assisteixen a la reunió: Judit Borrell, Enriqueta Duran, Neus Escofet, Erika Fabregat,  Nuria Farrús, Carlos Gomez, Miquel Ibarz, Nuria Lozano, Patrizia Manzo, Carme Martínez, Mª Carmen Montserrat, Manel Navarro, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano i Xan Da Torre. Justifiquen absència: Jaume Botey, Lluc Cahis, Antoni Ferret, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Laura Marino, Joan Miquel Ortiz i Carlos Rodriguez Rodríguez.

Diosdado informa de l'ingrés a l'hospital de Bellvitge del company Jaume Botey per una malaltia que requereix un tractament de diverses setmanes. Per a qui vulgui visitar-es troba a la planta 6, habitació 28.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informacions

2.- Iniciatives i gestions

3.- Recurs d'alçada

4.- Gestió información

 

1.- Informacions

Diosdado informa que el 5 de gener es va registrar la sol·licitud de reunió de la Comissió Promotora amb la Direcció d'economia social amb la finalitat de rebre les respostes pendents al qüestionari lliurat en l'anterior reunió, abordar els nous incidents detectats en aquest període, i conèixer l'estat de la tramitació de les sol·licituds, valoració expedients, resolucions realitzades, comunicacions i pagament d'aquestes.

A continuació, es fa un repàs de les notícies de premsa publicades en els últims dies sobre la situació de la RGC que al·ludeixen a les dificultats creades per a la seva gestió i abonament per l'aplicació de l'art 155, també de les dades facilitades per membres del Departament de Treball, assumptes socials i famílies sobre l'estat de les resolucions dels expedients, etc.

Davant les informacions dels mitjans de comunicació es proposa una reunió d'urgència amb la Direcció d'economia social per obtenir una informació directa i contrastada, i en la mesura del possible evitar la creació d'alarma social o l'ús de la informació per a altres finalitats .

S'aporten diverses informacions sobre la gestió de la tramitació de les sol·licituds, i el testimoni presencial del company Carlos en relació als plans d'inserció social i laboral durant la cita prèvia.

 

2.- Iniciatives i gestions

Davant l'absència de resposta de la Direcció d'economia social de la Generalitat a la sol·licitud de reunió degudament registrada i davant les dificultats per connectar telefònicament per obtenir una data de reunió, es coincideix a proposar les següents actuacions:

- Comunicar a la Direcció d'economia social la urgència de celebrar la reunió amb la Comissió Promotora i entitats socials (Càritas, Col·legi oficial treball social, Ecas, Sindicats i Tercer sector) donant com a termini la setmana del 22 al 26 de gener.

- En cas de no obtenir resposta la representació de la Comissió Promotora i entitats es presentarà el dimarts 30 de gener a les 10 hores del matí a l'oficina de la Direcció d'economia social per fer efectiva la reunió.

- En el cas de constatar una negativa sense fonament ni alternatives de la Direcció d'economia social a reunir-se amb la delegació indicada, es proposarà a la reunió de la comissió promotora del 31 de maig adoptar accions de protesta i convocar una roda de premsa.

 

D'altra banda, es proposa una iniciativa de reunió amb els grups parlamentaris al Parlament per tractar els següents temes:

-  Correcció de l'error en la llei publicada de la RGC en la prestació de la segona persona (el 50% de la prestació econòmica de 564 euros de la primera persona són 282 euros).

- Realitzar les gestions per a l'actualització de l'IRSC.

- Informar de la situació de la tramitació de la RGC i estat de les resolucions.

 

3.- Recurs d'alçada

En previsió que es produeixin resolucions que desestimen la sol·licitud de prestació de la RGC, es proposa treballar un model de formulari per al Recurs d'alçada, que segons la llei ha de presentar en el termini d'un mes després de ser comunicada la resolució denegatòria.

Les companyes Enriqueta Durán i Carmen Martínez s'ofereixen perquè els gabinets jurídics de les seves organitzacions sindicals treballin un model de formulari. En aquest treball també s'ofereix col·laborar Núria Lozano per la seva condició d'advocat.

Es proposa estudiar la posada en marxa d'assessorament jurídic per a les persones que vulguin presentar recursos d'alçada, en l'àmbit de les entitats socials que col·laboren i que formaran part de la Comissió de govern de la llei de la Renda Garantida de ciutadania.

 

4.- Gestió informació

Es valora la necessitat d'estendre la informació sobre la RGC perquè totes les persones susceptibles d'obtenir la prestació puguin sol·licitar-la. Es proposa exigir a l'Administració una política informativa permanent. Es proposa a les entitats socials, cíviques i polítiques que col·laboren amb la comissió promotora intensificar l'esforç informatiu.

 

ACORDS

- Comunicar urgentment a la Direcció d'economia social la necessitat d'una reunió amb la Comissió promotora per abordar els temes assenyalats, entre els dies 22 i 26 de gener, i en absència de resposta procedir al pla indicat en l'apartat 2.

- Realitzar gestions amb els grups parlamentaris

- Elaborar model de formulari de recurs d'alçada

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 31 gener 2018 les 17:00 h. en local de Confavc, carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop estació de metro Barceloneta, Línia IV).

Barcelona, 18 de gener 2018

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

@ILPRendaGC

 

RECORDATORI: Les aportacions per cobrir la despesa de l'edició de les guies cal ingressar-les en el nº de compte següent:

Caixa d'Enginyers ES47-3025-0001-17-1433516817

Indicant: Aportació Guies, i nom de l'entitat o la persona que realitza aportació

Joomla templates by a4joomla