Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   27/09/2017

ACTA N º 105

Assisteixen a la reunió: Jaume Botey, Enriqueta Duran, Neus Escofet, Antoni Ferret, Miquel Ibarz, Laura Marino, Carles Rodriguez, Eduard Romo, Diosdado Toledano i Xan Da Torre. Justifiquen absència: Judit Borrell, Javier Bernad, Lluc Cahis, Nuria Farrús, Ramón Franquesa, Pedro Fernandez, Sixte Gargante, Mingo Meseguer, Joan Miquel Ortiz, Pepe Rodado i Juanjo Salbia

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació gestió sol·licituds i propostes sobre la comissió de govern

2.- Informació gestions i actes amb ajuntaments

3.- Distribució de les Guies i aportacions per cobrir despeses

4.- Actes informatius RGC i agenda pròximes setmanes

5.- Acte de celebració intern de la Comissió Promotora i criteris lliurament certificat reconeixement.

 

1.- Informació gestió sol·licituds i propostes sobre la comissió de govern

S'informa que en algunes localitats de Catalunya el període comprès entre el 15 de setembre i el 14 de novembre està saturat de cites prèvies. Segons els responsables de la Conselleria les cites sol·licitades abans del 14 de novembre que es fixin amb posterioritat a aquesta data en cas d'obtenir una resolució positiva de percebre la prestació des del 15 de setembre. Referent a això es proposa que la Conselleria subscrigui un document perquè hi hagi constància.

Enriqueta d'UGT informa que en una reunió on participaven responsables de la Conselleria d'ocupació, afers socials i famílies, es va comunicar que no es podria pagar la RGC a causa de la intervenció del ministre Montoro.

Sobre els efectes denunciats per diversos membres del govern de la Generalitat en relació al possible impagament de la RGC com a conseqüència de la intervenció del ministre Montoro, s'informa del comunicat aclaridor subscrit pels representants de la Comissió Promotora, així com de les gestions realitzades davant els grups parlamentaris perquè es facin tots els esforços per al pagament de la RGC. La posició de la Comissió Promotora és exigir el compliment de la llei i el pagament de les prestacions corresponents.

Altres intervencions denuncien les dificultats observades en la tramitació de la RGC, deficiències en la preparació del personal que atén les sol·licituds. Denegació de sol·licituds de cita prèvia de manera arbitrària i sense constància documental per poder reclamar, etc.

També es detecta un greu dèficit de coordinació amb els ajuntaments en la gestió de la RGC, particularment amb els serveis socials.

Amb l'objectiu de superar tots aquests problemes i deficiències Enriqueta proposa accelerar la posada en marxa de la Comissió paritària de govern de la RGC. Aquesta comissió es composa en un 50% per personal del govern i l'altre 50% per representacions dels sindicats més representatius, entitats municipalistes, entitats del tercer sector i entitats socials. La proposta que la Comissió Promotora faci una gestió cap a la Conselleria per a formalitzar la constitució de la Comissió de govern, i reunir-se amb caràcter d'urgència per abordar els problemes detectats, s'accepta per unanimitat.

En relació a la composició de les entitats socials en aquesta Comissió de gestió es proposa que la Comissió Promotora de la RGC sol·liciti formalment per escrit a la Conselleria que el Col·legi oficial de treballadors socials de Catalunya, el Col·legi d'educadors socials, ECAS i Càritas, per la seva gran experiència i implicació en la defensa de la RGC formin part de la Comissió de govern. Aquesta proposta és acordada per unanimitat.

2.- Informació gestions i actes amb ajuntaments

S'informa de les gestions cap a la Federació de municipis per tenir una reunió informativa sobre la tramitació de la RGC i les propostes de col·laboració que es desprenguin. Després de la resposta positiva de Lluïsa Moret s'està a l'espera de fixar la data de reunió.

També s'organitzarà un acte públic amb la Federació, on es troben molts dels ajuntaments que van aprovar mocions de suport a la RGC, per fer entrega dels corresponents certificats de reconeixement i compromisos.

S'informa que l'Ajuntament de Barcelona tenia previst realitzar un Ple el divendres 29 de setembre per aprovar els compromisos amb la RGC, però per problemes d'agenda es desplaça aquest acte al divendres 6 d'octubre.

L'ajuntament convida a membres de la Comissió Promotora per estar presents en el Ple de l'ajuntament quan es debati i s'aprovi aquest punt (espai de convidats), per a això cal notificar nom, cognoms i dni a efectes de gestionar l'entrada.

Quan a principis de la setmana vinent es confirmi dit ple es faran les gestions per fer la llista de convidats.

3.- Distribució de les Guies i aportacions per cobrir despeses

S'informa que la Coordinadora d'assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya efectuarà distribució en oficines del SOC d'un full informatiu sobre els complements de la RGC per a les persones en atur que perceben prestacions i ajudes socials de l'estat (veure arxiu annex a l'acta).

S'informa de la distribució fins a la data de les guies completes en català i castellà i la necessitat de realitzar aportacions per cobrir la despesa. Fins al moment l'Assemblea de treballadors/es en atur de Barcelona ha realitzat una aportació de 300 euros a canvi de 100+100 exemplars de les guies. En l'acte del 15 de setembre es van recollir 67,5 euros en aportacions. Enriqueta proposa enviar el nº de compte de la RGC perquè les entitats facin aportacions.

A la reunió es fa una distribució de guies en català i castellà:

CONFAVC 20 + 20, APE per mitjà de Neus es porta 15 en castellà i 5 en català. Miquel Ibarz es porta 5 + 5. ADICAE 10 +10. Laura marí 20 en català. Xan da Torre 5 + 5 (aporta 10 euros en efectiu).

UGT demana 100 guies en català i 100 en castellà. Aquest lliurament es realitzarà a través de Juanjo.

4.- Actes informatius RGC i agenda pròximes setmanes

S'informa de la realització el passat 21 de setembre del acte informatiu de la RGC a la sala a de la biblioteca de Zona Franca -La Marina. En aquest barri es va fer el primer acte de presentació i recollida de signatures de la ILP. Se'ls va fer entrega del Certificat de reconeixement i compromís

Estan previst actes el 6 d'octubre a Torredembarra i Sant Andreu de la Barca, el 10 d'octubre al local de Càritas a Girona, el 28 de desembre a Barcelona. Hi ha la previsió d'un acte a Guinardó, pendent fixar data.

S'informa també que els actes ajornats a Cubelles i Magòria estan pendents de realitzar.

5.- Acte de celebració intern de la Comissió Promotora i criteris lliurament certificat reconeixement

Diosdado informa que l'acte de celebració de caràcter intern de la Comissió Promotora s'efectuarà en l'establiment on treballa el company Paco Cabezas (al carrer Aribau). Es proposa realitzar aquest acte, amb pica pica, en la segona quinzena d'octubre. En aquest acte es distribuirà el certificat de reconeixement i compromís a totes les persones que han participat en els treballs de la Comissió Promotora. Es responsabilitza Diosdado de connectar amb Paco per fixar data i horari d'aquesta celebració.

Es proposa lliurar certificat a totes les persones fedatàries de la RGC.

 

ACORDS

- Sol·licitar com a Comissió Promotora a la Conselleria accelerar la constitució de la Comissió de govern de la RGC per abordar els problemes detectats. Sol·licitar-li per escrit que en aquesta Comissió, en el grup d'entitats socials, participin el Col·legi Oficial de Treball social de Catalunya, el Col·legi d'educadors, ECAS i Càritas.

- Prosseguir les gestions de la reunió amb la federació de municipis. Participar com a convidats en el Ple de l'ajuntament de Barcelona de 6 d'octubre.

- Sol·licitar a les entitats i persones que donen suport a la Comissió Promotora de la RGC la realització d'Aportacions econòmiques per finançar la despesa d'edició de les guies.

Aquestes aportacions cal ingressar-les en el nº de compte següent:

Caixa d'Enginyers ES47-3025-0001-17-1433516817

Indicant: Aportació Guies, i nom de l'entitat o la persona que realitza aportació.

- Lliurar el certificat de reconeixement i compromís a les persones que han participat en la Comissió Promotora en l'acte previst.

- Lliurar el certificat de reconeixement i compromís a les persones fedatàries (pendent establir la modalitat de lliurament).

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 18 d’octubre 2017 les 17:00 h. en local de Confavc, carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop estació de metro Barceloneta, Línia IV).

 

Barcelona, 28 de setembre 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

 

Joomla templates by a4joomla