Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   07/06/2017

ACTA N º 95

Assisteixen a la reunió: Javier Bernad, Luis Blanco, Jaume Botey,Neus Escofet, Pedro Fernandez, Antoni Ferret, Miguel Ibarz, Nuria Lozano, Pilar Malla, Patrizia Manzo, Mingo Meseguer, Manel Navarro, Arcadi Oliveres, Joan Miquel Ortiz, Pepe Rodado, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia, Llorenç Serrano, Diosdado Toledano i Xan da Torre. Justifiquen absència: Judit Borrell,Lluc Cahis, Nuria Carrera, David Cordoba, Albert Escofet, Erika Fabregat, Laurent Faucheux, Agnés Felis, Elena Ferrero, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Laura Marino, David Papiol, Joan Paz, Marta Pocino, Carles Rodriguez i Eduard Romo.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació sobre gestions i reunió ponència juny 2

2.- Perspectives treball de la ponència i calendari

3.- Ronda de paraules i propostes

 

1.- Informació sobre gestions i reunió ponència 2 de juny

Davant els importants desacords amb el govern sobre el redactat del projecte de llei s'informa de les gestions realitzades per diverses entitats i els preparatius d'una acció simbòlica de vaga de fam en el cas de mantenir-se l'incompliment de l'acord signat.

Com a resultat d'aquestes gestions la consellera Sra. Dolors Bassa es va posar en contacte amb el representant de la Comissió promotora Sr. Sixte Garganté, després dels oportuns aclariments, va manifestar l'acord del govern amb la posició de la Comissió promotora i va autoritzar a informar-ne en la reunió de la ponència.

A la ponència de 2 de juny, van participar els Srs. Josep Ginesta i Josep Vidal pel Departament de treball, afers socials i famílies. Després de la intervenció del relator sobre la situació dels punts de desacord, va prendre la paraula Sixte Garganté per Informar de l'acord manifestat per la Sra. Dolors Bassa amb la posició defensada pels representants de la Comissió Promotora en els dos punts de litigi, art 25 sobre la resolució administrativa de les sol·licituds de RGC i sobre la disposició addicional tercera, apartat 2 i 3, que estableix i regula la complementarietat amb les prestacions socials de l'estat.

Després de manifestar els representants dels grups parlamentaris en la ponència, Catalunya sí que és Pot, Ciutadans, CUP i PSC (absència de representant del PP) el seu acord global amb la posició dels representants de la Comissió Promotora de considerar el silenci administratiu positiu, termini normal de resolució de les sol·licituds de 4 mesos (excepcional de cinc mesos en l'inici de la implementació), i mantenir la complementarietat amb les prestacions socials de l'estat sense reduir els 150 euros/mes, el representant de Junts pel Si va manifestar que el seu grup s'abstenia en les dues qüestions, i per tant en el dictamen de la ponència quedarien els dos punts aprovats per majoria.

A la pregunta si això significava que no presentarien esmenes sobre aquests dos punts en el Ple del Parlament quan es voti la proposta de llei, el representant de Junts pel Sí va confirmar que el seu grup no presentarà esmenes al respecte.

Després de adoptar la ponència per majoria la posició de la Comissió promotora en els punts assenyalats es va continuar el treball de la ponència sobre el redactat del projecte de llei. El representant del PSC va presentar dues esmenes, i els membres del Departament van exposar dues noves propostes, una disposició transitòria sobre les sol·licituds pendents de resolució del PIRMI en la data d'entrada en vigor de la RGC i una altra que afecta a l'artº 6 sobre Unitat familiar i llar independent. D'altra banda, el redactat sobre Plans d'inserció laboral i social quedava pendent d'un redactat de síntesi entre els representants del PSC i Junts pel si. Per raons d'horari, la reunió es va aixecar deixant per a la propera reunió de la ponència de 9 de juny la resolució de la resta de qüestions plantejades.

Diosdado valora positivament el canvi produït en la ponència, reconeix l'esforç realitzat per totes les entitats que donen suport a la Comissió Promotora sobre aquest últim obstacle, i informa que després de posar-se en contacte l'ajuntament sobre els preparatius de l'acció simbòlica, els ha comunicat que aquesta acció queda en suspens, a l'espera de l'evolució del treball en la ponència.

 

2.- Perspectives treball de la ponència i calendari

En la propera reunió de la ponència de 9 de juny, de consolidar-positivament la solució acordada en relació als dos punts en litigi, pot avançar gran part dels temes que queden pendents, i en aquest cas, podria mantener-se la previsió d'un Ple del Parlament a finals de juny per aprovar la llei.

 

3.- Ronda de paraules i propostes

A continuació, prenen la paraula Miguel Ibarz, Antoni Ferret, Luis Blanco, Montserrat Rosaura, Jaume Botey, Diosdado i Arcadi Oliveres.

Miguel expressa la seva preocupació sobre la qüestió del nombre de famílies amb dret a la RGC en un mateix habitatge. Luis Blanco expressa las seves inquietuds sobre la preparació del SOC, quantitat de personal, espais per atendre sol·licituds de RGC a partir del 15 de setembre. Montserrat Rosaura planteja la tasca d'informar a les famílies monoparentals que puguin sol·licitar la RGC, que han de regularitzar la seva situació i obtenir el corresponent carnet davant les oficines de la Generalitat. Arcadi crida l'atenció sobre l'elaboració del Reglament. Luis Blanco informa de la conversa que va tenir amb la consellera Sra. Dolors Bassa, a la qual va sol·licitar la participació del sindicat IAC a la comissió de gestió de la RGC, com a resposta la consellera va expressar que no tenia inconvenient si estava d'acord la Comissió Promotora .

Sobre aquesta qüestió totes les intervencions en la reunió de la Comissió Promotora es van manifestar favorables a sol·licitar la inclusió del sindicat IAC a la Comissió de gestió.

Finalment, en el cas que el Parlament aprovi satisfactòriament la llei de la RGC, Diosdado va proposar mantenir el funcionament de la Comissió Promotora per supervisar la implementació satisfactòria de la llei al llarg del termini de transitorietat, amb una periodicitat adequada (cada dos o tres mesos), on els membres de les entitats que participaran en la Comissió de Gestió informin dels acords i incidències, i amb l'objectiu d'organitzar les accions de sensibilització i pressió en defensa de la llei que fossin necessàries.

 

ACORDS

- Proposar al Col·legi Oficial de Treball Social elaborar nota informativa per a la tramitació del carnet de famílies monoparentals que puguin tenir dret a la RGC.

- Proposar incorporar el sindicat IAC pel seu caràcter representatiu al SOC i la seva notable aportació a la recollida de signatures a la ILP de la RGC, en la comissió de gestió al costat de CCOO i UGT.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 15 de juny de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Barcelona, 8 de juny 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

 

Joomla templates by a4joomla