Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   25/05/2017

ACTA N º 93

Assisteixen a la reunió: Javier Bernad, Neus Escofet, Erika Fabregat, Antoni Ferret, Nuria Lozano, Patrizia Manzo, Mingo Meseguer, Joan Miquel Ortiz, Pepe Rodado, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia, Llorenç Serrano i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Jaume Botey, Lluc Cahis, Agnés Felis, Pedro Fernandez, Judit Borrell, Nuria Carrera, David Cordoba, Albert Escofet, Laurent Faucheux, Elena Ferrero, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Miguel Ibarz, Pilar Malla, Laura Marino, David Papiol, Joan Paz, Carles Rodriguez i Eduard Romo.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació redacció projecte de llei i tramitació

2.- Informació Mitjans de Comunicació i proposta

3.- Perspectives i propostes

 

1.- Informació redacció projecte de llei i tramitació

A continuació de la signatura de l'acord, i amb l'objectiu d'accelerar la tramitació del projecte de llei, un equip format per membres del Departament de treball, afers socials i famílies del Govern de la Generalitat i de la Comissió Promotora, han treballat per traslladar el contingut de l'acord signat al redactat del projecte de llei elaborat per la ponència i intentar el seu tancament. El criteri defensat pels representants de la Comissió Promotora ha estat el de respectar el redactat de la ponència fruit d'un ampli consens. En aquest redactat queda pendent incloure l'article que desenvolupa els plans d'inserció i laboral i que la ponència va encarregar la seva redacció als diputats Raul Moreno i Chakir el Homrani.

El projecte de llei un cop redactat es pensava distribuir els dies 22 o 23 de maig, prèvia revisió del lletrat de la ponència Sr. Xavier Muro, als membres de la ponència amb temps suficient per a la seva discussió en la reunió de la ponència inicialment prevista per al divendres 26 de maig.

Les diferències amb els representants del Departament a l'hora de traslladar el contingut de l'acord signat al redactat del projecte de llei, així com la posició del Departament de no respectar aspectes importants del redactat consensuat per unanimitat en la ponència, han impedit complir els terminis de finalització i lliurament del redactat del projecte de llei als membres dels grups parlamentaris en la ponència, i en conseqüència s'ha ajornat la reunió de ponència del 26 de maig.

En l'actualitat, les diferències que manté l'equip del Departament amb la Comissió Promotora, afecten al compliment dels termes de l'acord en el punt 10 sobre la complementarietat amb les prestacions i ajudes socials de l'estat, i sobre l'art 25 del projecte de llei relatiu a la resolució administrativa de les sol·licituds de Renda Garantida de Ciutadania, i que el Departament modifica anul·lant el silenci administratiu positiu i allargant en excés el termini de resolució administrativa i de l'efecte econòmic.

Les negociacions continuen, però en el cas que finalitzin amb desacord en aquests dos temes, s'obre una seriosa crisi en la tramitació del projecte de llei, que ens obliga a considerar diversos escenaris i actuacions per desbloquejar positivament aquesta dificultat provocada pel Departament de treball , assumptes socials i famílies.

 

2.- Informació Mitjans de Comunicació i proposta

Es fa un repàs a la informació publicada pels mitjans de comunicació al voltant a l'Acord signat. En general els mitjans de comunicació han cobert la informació amb bona voluntat, però s'han detectat diversos errors que afecten la denominació de la Renda Garantida de Ciutadania, a la quantia de la prestació, i a diverses imprecisions sobre el contingut de l'Acord.

També s'ha observat, particularment a TV3, una diferència de tracte cap a les parts que van negociar l'acord, que s'expressa en l'absència d'entrevista directa amb l'equip negociador de la Comissió Promotora. Aquesta absència explica algunes interpretacions errònies sobre la Renda Garantida de Ciutadania, que de vegades es confon amb altres projectes diferents.

També s'han observat en els últims temps la utilització del Washapp de la Renda Garantida de Ciutadania per enviar informacions alienes o que generen confusió.

En la situació que es troba la tramitació del projecte de llei un cop signat l'acord, per evitar distraccions i confusions, i una vegada que el marc de debat i decisions són les reunions presencials de la Comissió Promotora, s'ha substituït els canals anteriors en Washapp i Telegram per altres merament informatius.

En relació als mitjans de comunicació es proposa enviar un missatge de reconeixement pel seu treball informatiu sobre la Renda Garantida de Ciutadania, i enviar-la indicació de la disponibilitat de la Comissió Promotora, els seus representants i equip negociador, per aclarir directament les seves preguntes i dubtes sobre el contingut de l'acord i tramitació, i evitar així la confusió amb altres projectes diferents.

 

3.- Perspectives i propostes

S'obre una ronda d'intervencions i prenen la paraula, Antoni Ferret, Llorenç Serrano, Juanjo Salbia, Patrizia, Javier Bernad i Diosdado.

Després de les corresponents aclariments sobre l'actualització de l'IRSC, la redacció dels plans d'inserció social i laboral, la preocupació davant les diferències sorgides que incompleixen l'acord signat o que no respecten el consens assolit en la ponència, es plantegen les següents actuacions:

Connectar amb els grups parlamentaris en la ponència el divendres 26 de maig per tractar del redactat del projecte de llei i veure com agilitar la seva tramitació.

Informar les persones representants de les entitats que donen suport a la Renda Garantida de Ciutadania sobre els problemes sorgits amb el Departament en el redactat del projecte de llei, perquè realitzin les gestions que facilitin la seva superació.

En previsió que hi hagi reunió de ponència a principis de la setmana (29 o 30 de maig) i davant la possibilitat que el Departament mantingui en el redactat l'incompliment sobre la complementarietat amb les prestacions socials de l'estat i no respecti l'acordat per la ponència sobre la Resolució administrativa, el que obligaria a estudiar i posar en marxa les accions corresponents, es planteja avançar la reunió de la Comissió Promotora del dijous 1 de juny al dimecres 31 de maig.

 

ACORDS

- Realitzar una ronda de contactes davant les entitats que donen suport a la Renda Garantida de Ciutadania perquè facin gestions davant la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies, i el govern de la Generalitat, perquè es respecti la integritat de la complementarietat amb les prestacions socials de l'estat i el redactat de la ponència sobre la Resolució administrativa.

- Realitzar ronda informativa el divendres 26 de maig amb les persones dels grups parlamentaris que estan a la ponència.

- Enviar comunicat als Mitjans d'informació agraint el seu treball i indicant les vies per posar-se en contacte amb la Comissió Promotora i evitar confusions, errors o manipulacions interessades.

- Avançar al dimecres 31 de maig la reunió de la Comissió Promotora.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 31 de maig de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aigüader nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Barcelona, 27 de maig 2017

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/comunicacions

Facebook: https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

Twitter: https://twitter.com/ILPRendaGC

Joomla templates by a4joomla