Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   11 i 12/05/2017

ACTA N º 91

SESSIO 11 DE MAIG

Assisteixen a la reunió: Javier Bernad, Judit Borrell, Jaume Botey, Lluc Cahis, Nuria Carrera, David Cordoba, Albert Escofet, Neus Escofet, Laurent Faucheux, Agnés Felis, Pedro Fernandez, Elena Ferrero, Antoni Ferret, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Jesus Gracia, Miguel Ibarz, Patrizia Manzo, Mingo Meseguer, Joan Miquel Ortiz, David Papiol, Joan Paz, Pepe Rodado, Carles Rodriguez, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia, Llorenç Serrano, Diosdado Toledano i Xan da Torre. Justifiquen absència: Rosa Cañadell, Núria Garrido, Cristina Lopez, Pilar Malla, Laura Marino y Miquel Puente.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació reunió de negociació 10 de maig

2.- Informació redactat document possible preacord

3.- D'altres informacions

4.- Valoració i propostes

 

1.- Informació reunió de negociació 10 de maig

S'informa de la reunió de 10 de maig amb la Conselleria de treball, afers socials i famílies. En aquesta reunió van participar per la Conselleria la Sra. Dolors Bassa, i els Srs. Josep Ginesta, Francesc Iglesias i Josep Vidal. Per l'equip negociador de la Comissió Promotora van participar la Sra. Núria Carrera i els Srs. Sixte Garganté i Diosdado Toledano.

A l'inici de la reunió Diosdado presenta la proposta de la Comissió Promotora per superar la diferència amb el govern sobre la compatibilitat de la Renda Garantida amb els contractes de treball a temps parcial amb ingressos inferiors a l'IRSC, proposta que consisteix a flexibilitzar la data final per la generalització de la compatibilitat, introduir una clàusula de salvaguarda i establir una comissió de gestió de caràcter paritari. La consellera Dolors Bassa respon desestimant aquesta proposta reproduint anteriors arguments.

En la recerca d'una fórmula que permetés superar la diferència es proposa un redactat que després d'establir que la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial amb ingressos inferiors a l'IRSC s'iniciarà al setembre de 2017 amb les famílies monoparentals amb fills, i que aquesta compatibilitat culminarà amb la seva generalització. Aquesta fórmula no estableix una data límit, però sí l'objectiu clar en la llei de la seva generalització. Finalment, les dues parts de la taula de negociació donen el vistiplau a aquesta proposta.

Després de la superació d'aquesta diferència, s'entra en precisions sobre les característiques de la comissió paritària i la periodicitat de les reunions. Dins de la composició, Diosdado planteja la incorporació de les associacions municipalistes, qüestió que és desestimada inicialment. Dolors Bassa proposa un funcionament trimestral de la comissió.

S'informa que, sobre la complementarietat amb les prestacions socials estatals, qüestió acordada anteriorment, Sixte Gargante i Josep Ginesta tenen pendent redactar la fórmula concreta i la seva ubicació en el redactat de la proposta de llei en una disposició addicional.

Dolors Bassa proposa incloure dins el possible preacord com a beneficiaris de la Renda Garantida els refugiats polítics quan aquests finalitzin les prestacions estatals a què tenen dret. Qüestió que en principi és acceptada.

Després de l'important consens assolit s'acorda iniciar el redactat del preacord entre Sixte Gargante, Josep Ginesta i Josep Vidal. Amb la voluntat que el redactat de l'esmentat preacord pugui finalitzar-se amb consens per a la seva presentació a la reunió de la Comissió Promotora prevista per al dijous 11 de maig a la tarda, per al seu debat i ratificació.

 

2.- Informació del redactat possible preacord

Sixte informa del procés de redactat del possible preacord, de les diferències plantejades per l'equip de negociació del govern que afecten negativament al col·lectiu de beneficiaris del PIRMI que tinguin contracte a temps parcial amb ingrés inferior a l'IRSC, a les famílies monoparentals amb fills a càrrec que tinguin contracte de treball parcial amb salari inferior a l'IRSC, en ambdós col·lectius proposen penalitzar d'entrada amb la retirada de 150 euros de la prestació; també plantegen la limitació a sis mesos del complement de la Renda Garantida als que surtin d'aquesta prestació després de subscriure un contracte de treball a temps parcial de quantia inferior a l'IRSC, i exigeixen el requisit de 36 mesos d'empadronament a Catalunya per accedir a la prestació . Aquestes diferències han impedit poder presentar un redactat consensuat per a la seva ratificació en la reunió de la Comissió Promotora d'avui.

Sixte s'informa, que després de les diverses gestions realitzades al llarg de dimecres a la tarda i dijous al matí, acaba de rebre poc abans de començar aquesta reunió la comunicació de l'equip negociador del govern on accepta el redactat proposat per l'equip negociador de la Comissió promotora sobre tres dels quatre punts en litigi, però no modifiquen la seva posició de limitar a sis mesos la complementarietat de la prestació per a les persones beneficiàries de la Renda garantida que subscriguin un contracte a temps parcial amb ingressos inferiors a l'IRSC.

En el transcurs de la seva intervenció, Sixte informa que li acaba d'arribar una nova proposta d'equip del govern sobre l'única diferència que resta per tancar el redactat del preacord.

 

3.- D'altres informacions

S'informa de la ronda de consultes realitzades cap a les entitats que donen suport a la Renda Garantida de Ciutadania, a qui s'ha informat de l'estat de la negociació, de la fórmula consensuada per desencallar el tema de la compatibilitat amb els contractes a temps parcial. Les entitats consultades han manifestat el suport a la fórmula consensuada i han expressat el desig d'arribar a un acord satisfactori com més aviat millor.

També es comunica que respecte de la declaració presentada per la Comissió Promotora als grups parlamentaris en la ponència, fins al moment, han expressat de manera explícita el seu suport a través del washapp, els representants de Catalunya si que és pot, Ciutadans i PSC a la ponència.

 

4.- Valoració i propostes

Pren la paraula Núria Carrera per fer una valoració general del treball realitzat per la comissió promotora i el seu equip negociador, del que s'ha aconseguit fins al moment, expressant la necessitat de fer tots els esforços per arribar a un preacord satisfactori. A continuació, s'obre una ronda d'aclariments on prenen la paraula David Cordoba, Miquel Ibarz, Pedro Fernandez i Sixte.

Després els aclariments es realitza una ronda de valoracions i propostes, amb intervencions de: Llorenç, Judit, Lluc, Ramon, David Papiol, David Cordoba, Miquel, Diosdado, Juanjo, Joan Pau, Carles Rodriguez, Sixte, Jaume Botey, Montserrat, Patrizia i Joan Miquel.

La gran majoria d'intervencions valoren positivament el consens assolit i els avenços en el redactat del preacord. En relació a la qüestió que resta en litigi es fan diverses propostes per trobar una solució raonable, ampliar el període de sis mesos, establir el seu caràcter indefinidament fins que se subscrigui un contracte a temps complet, derivar la solució de la qüestió a la comissió de gestió paritària, etc. També s'expressa en les intervencions la importància d'arribar a un preacord per fer possible l'aprovació de la llei pel Parlament abans de l'agost.

Després de la ronda d'intervencions es proposa, validar la fórmula consensuada amb el govern sobre la generalització de la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial, prosseguir la negociació en el matí del divendres 12 de maig per arribar a una solució sobre l'únic punt que hi ha diferència, tancar el redactat del preacord, i prosseguir la reunió de la comissió promotora el divendres 12 a la tarda, per poder ratificar el text del preacord.

 

ACORDS

- Validar el consens assolit amb el govern sobre la fórmula de culminar la generalització de la compatibilitat amb els contractes a temps parcial inferiors a l'IRSC. Continuar la negociació el divendres al matí amb l'objectiu de finalitzar el redactat del possible preacord.

- Continuar la reunió de la Comissió Promotora matí, divendres 12 de maig a la tarda, per decidir la ratificació del possible preacord que s'arribi en la negociació del matí.

 

SESSIÓ 12 DE MAIG

Assisteixen a la reunió: Javier Bernad, Judit Borrell, Jaume Botey, Lluc Cahis, Nuria Carrera, Mercé Civit, Albert Escofet, Neus Escofet, Laurent Faucheux, Agnés Felis, Elena Ferrero, Antoni Ferret, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Miguel Ibarz, Nuria Lozano, Pilar Malla, Patrizia Manzo, Mingo Meseguer, Joan Miquel Ortiz, Joan Paz, Pepe Rodado, Carles Rodriguez, Camil Ros, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia, Llorenç Serrano i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Luis Blanco, Rosa Cañadell, David Cordoba, Pedro Fernandez, Núria Garrido, Jesus Gracia, Cristina Lopez, Laura Marino, Arcadi Oliveres, David Papiol, Miquel Puente i Xan da Torre.

Proposta d'Ordre del dia

1.- Informació del contingut del preacord

2.- Valoració i proposta de ratificació

 

1.- Informació del contingut del preacord

A l'inici de la reunió es distribueix entre els presents còpia numerada del document del preacord. S'informa que aquest document es recollirà al final de la reunió per evitar la seva filtració abans de la seva possible signatura amb el govern.

Sixte informa dels aspectes essencials del text del preacord, així com de la fórmula consensuada per superar la diferència que quedava pendent, de la qual es va informar en la sessió de la comissió promotora d'ahir 11 de maig.

 

2.- Valoració i proposta de ratificació

S'obre una ronda d'aclariments i prenen la paraula: Llorenç, A. Ferret, Pilar Malla, Camil Ros i Miquel Ibarz.

Després de respondre Sixte a les peticions d'aclariment sobre diversos aspectes del preacord, s'entra a la ronda de valoracions i posicionament davant la proposta de la seva ratificació. Prenen la paraula: Llorenç Serrano, Diosdado, Núria Carrera, Camil Ros i Jaume Botey.

Totes les intervencions valoren positivament el preacord, es felicita la Comissió Promotora per la feina feta, es considera que es un gran dret social que s'aconsegueix a Catalunya des de l'inici de la crisi, es ressalta que el procés de la ILP ha estat molt transversal i unitari que ha possibilitat el bon resultat plasmat en el preacord.

Tancada la ronda d'intervencions, Diosdado posa a votació el text del preacord, tots els presents voten a favor del preacord i queda ratificat per unanimitat.

Després de la seva ratificació s'informa que la signatura de l'acord pels representants de la Comissió Promotora i del Departament de Treball, assumptes socials i famílies del govern de la Generalitat serà el proper dilluns 15 de maig a les 11 hores al local de la Conselleria en Passeig Taulat nº 266, 2ª Planta (prop de Diagonal Mar).

A aquest acte es convida als membres de la Comissió promotora i representants de les entitats que han donat suport a la Renda Garantida de Ciutadania, que hauran d'estar presents en aquest local a les 10:45 hores. Després de la signatura de l'acord està prevista una roda de premsa i una foto per a la memòria de l'acte amb tots els presents.

 

ACORDS

- La Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania ratifica per unanimitat el redactat del preacord.

- Convidar a l'Acte de signatura de l'acord als membres de la Comissió Promotora i representants d'entitats que han donat suport a la Iniciativa Legislativa Popular de la Renda Garantida de Ciutadania.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 18 de maig de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

Barcelona, 12 de maig 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/comunicacions

Facebook: https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

Twitter: https://twitter.com/ILPRendaGC

Joomla templates by a4joomla