Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   20/04/2017

ACTA N º 89

 

Assisteixen a la reunió: : Jaume Botey, Laurent Faucheux, Ramón Franquesa, Cristina Lopez, Patrizia Manzo, Mingo Meseguer, Joan Miquel Ortiz, Joan Paz, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia, Llorenç Serrano i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Manuel Aguila, Javier Bernad, Judit Borrell, Lluc Cahis, Rosa Cañadell, Nuria Carrera Xan de la Torre, Neus Escofet, Pedro Fernandez, Elena Ferrero, Antoni Ferret, Sixto Gargante, Núria Garrido, Miguel Ibarz, Rafael Jimenez, Laura Marino, Pilar Malla, David Papiol, Carles Rodriguez i Miquel Puente.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informacions reunions de negociació de 10 i 20 d'abril

2.- Valoració i perspectives

 

1.- Informacions reunions de negociació de 10 i 20 d'abril

S'informa de les reunions de 10 i 20 d'abril amb la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies. En ambdues reunions van participar per la Conselleria la Sra. Dolors Bassa, i els Srs. Josep Ginesta, Francesc Iglesias i Josep Vidal. Per l'equip negociador de la Comissió Promotora en la reunió de 10 d'abril va participar el Sr. Diosdado Toledano i en la reunió de 20 d'abril la Sra. Núria Carrera i els Srs. Sixte Garganté i Diosdado Toledano.

Reunió 10 abril

En aquesta reunió la Conselleria presenta una proposta basada en l'últim document lliurat per l'equip negociador de la Comissió Promotora, amb una sèrie de modificacions.

En aquesta nova proposta, en relació a la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial, es proposa iniciar la seva implementació en 2017 amb el col·lectiu de famílies monoparentals de dones amb fills, i deixa a la gestió de la comissió de govern l'estudi i possible extensió de la seva implementació a altres col·lectius, sense garantir la seva generalització en 2020. Sobre les quanties de les prestacions proposa per a la primera persona el 85% de l'IRSC en 2017, el 91% el 2018, 97% el 2019 i el 100% en abril 2020, també estableix un límit per a 2010 de 1200 euros per a la suma de prestacions de RGC en la unitat familiar o de convivència que tradueix al 180% de l'IRSC. Sobre la complementarietat amb prestacions estatals (pensions no contributives, RAI, atur, etc.) aquesta no queda garantida en el cas que el govern de l'estat les faci incompatibles. Suprimeix l'article relatiu a la compatibilitat amb prestacions de l'administració local. Incrementa el requisit d'empadronament de 24 a 36 mesos per neutralitzar un possible efecte crida.

En el transcurs de la reunió el govern va acceptar les propostes de l'equip negociador de la Comissió Promotora d'establir la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial amb caràcter general a l'abril 2020, estendre la seva implementació en 2017 a les famílies monoparentals (dones i homes ) amb fills a càrrec, i establir el límit del 182% de l'IRSC a la suma de prestacions de la unitat de convivència / família en 2020.

Sobre la resta de temes en debat es va quedar pendent de la seva discussió, consulta i redacció alternativa de l'equip negociador de la Comissió Promotora. Es va aixecar la reunió fixant la propera pel 20 d'abril.

 

Ronda d'informacions, consultes i petició de reactivació de la ponència

Es procedeix a informar entitats i es gestiona reunió amb els grups parlamentaris presents en la ponència per al dimarts 18 d'abril en seu parlamentària. La representació de la Comissió Promotora es reuneix amb els membres de la ponència de Ciutadans, CUP i PSC. No és possible amb la resta de grups per dificultats de connexió o coincidència amb altres compromisos.

 

Reunió 20 abril

L'equip negociador de la Comissió Promotora fa lliurament a la Conselleria d'una nova proposta que recull els temes que el govern va acceptar en la passada reunió de 10 d'abril sobre compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial i els termes de la seva implementació a partir de 15 de setembre de 2017, sobre dret subjectiu, taula de quanties de les prestacions en 2017, 2018, 2019 i 2020, amb el límit del 182% en aquest any per la suma de prestacions de RGC en la unitat familiar. També s'eliminen o modifiquen aquelles parts del redactat de l'anterior proposta del govern que no són coherents, contradiuen o no garanteixen els temes en què hi ha acord. S'introdueixen redactats alternatius en el punt 8 per garantir la compatibilitat amb altres prestacions o ajudes (de les administracions locals, etc.). Es proposa redactat en el punt 10 per a la complementarietat amb prestacions de caràcter estatal, partint de la legislació vigent a Catalunya (llei prestacions Generalitat 13/2006, art 21), etc. Sobre el requisit de residència a Catalunya, apartat 13, es planteja 24 mesos de residència, i la possibilitat d'ampliar-lo a 36 mesos si la Comissió de Govern que gestioni el desplegament de la llei constata efecte crida superior a un percentatge mínim a establir.

S'explica el contingut de la proposta des del artº1 al artº9, confirmant-se un ampli acord entre l'equip negociador de la Comissió Promotora i la representació del govern, amb lleugeres precisions i aclariments. A partir de l'artº10 s'obre un major debat que no es pot resoldre en finalitzar la reunió a les 15 hores per motius d'agenda, acordant les parts reunir-se novament el divendres 28 d'abril a les 12 hores per abordar la resta de l'articulat de la proposta (del 10è al 16è).

 

2.- Valoració i perspectives

Es valora positivament els avenços en la negociació, particularment sobre la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial. Referent a això, es felicita el treball col·lectiu realitzat a través de les diferents declaracions i iniciatives de l'àmbit sindical, Càritas i entitats afins, Ecas i Tercer sector, entitats feministes, en l'àmbit parlamentari les mocions aprovades en aquest sentit, també de les gestions a el si d'algun partit polític, etc. que ha facilitat la superació del bloqueig de la negociació.

S'aborden la resta de temes pendents de negociació amb el govern, complementarietat amb les prestacions estatals, requisit d'empadronament, explicant les vies, fórmules i condicions per arribar a un acord satisfactori.

A continuació, intervenen per preguntar o fer consideracions i propostes, Jaume Botey, Cristina Lopez, Montserrat Rosaura, Joan Miquel Ortiz, Llorenç Serrano i Ramon Franquesa. Llorenç proposa precisar les mesures contra l'abús patronal en la prestació de la Renda Garantida en el marc de la proposta de llei, i sol·licita disposar del document presentat per l'equip negociador en la reunió del 20 d'abril.

Com a conclusió a les diverses intervencions i consideracions, i malgrat els avenços en la negociació, es planteja tenir previstos tots els escenaris possibles donada la situació de fragilitat i incertesa de la situació política i la possibilitat d'avançament electoral. Amb l'objectiu d'assegurar que la proposta de llei es pugui aprovar satisfactòriament abans d'agost, o tenir capacitat de reacció davant de qualsevol imprevist, es proposa reprendre i accelerar els treballs de la ponència per acabar el redactat de la proposta de llei com més aviat. S'informa, què després de la tramitació de la proposta de llei en la ponència, s'obre un període per a la seva gestió en la Comissió de Treball que ha de preparar la seva presentació per a debat, esmena i votació al ple del Parlament. Tot això requereix un temps.

 

ACORDS

- Reprendre i accelerar els treballs de la ponència per a finalitzar com més aviat millor el redactat de la proposta de llei, amb l'objectiu de la seva aprovació pel ple del Parlament abans de l'agost.

- Enviar al costat de la present acta el document presentat a la reunió de negociació amb el govern.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 4 de maig de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

Barcelona, 21 d’abril 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y #dejunirendagarantida

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/comunicacions

Facebook: https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

Twitter: https://twitter.com/ILPRendaGC

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   06/04/2017

ACTA N º 88

 

Assisteixen a la reunió: Judit Borrell, Jaume Botey, Lluc Cahis, Antoni Ferret, Sixto Gargante, Cristina Lopez, Laura Marino, Pilar Malla, Patrizia Manzo, Mingo Meseguer, Joan Miquel Ortiz, Joan Paz, Carles Rodriguez,  Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia, Llorenç Serrano i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Manuel Aguila, Javier Bernad, Rosa Cañadell, Nuria Carrera Xan de la Torre, Albert Escofet, Neus Escofet, Laurent Faucheux, Pedro Fernandez, Elena Ferrero, Ramón Franquesa, Jesus García, Núria Garrido, Rosa Gomez, Miguel Ibarz, Rafael Jimenez, Ivan Molinos, Manel Navarro, David Papiol i Miquel Puente.

 

Visita de Núria Garrido i la seva filla Binda:

Una hora abans de la reunió vam celebrar la maternitat de Núria Garrido i la seva bella filla Binda amb la qual ens prenem unes postres i a les que fem entrega d'uns detalls plens d'afecte. Posteriorment visita la reunió de la Comissió Promotora i compartim un grat moment.

Fins aviat Núria. Tots i totes agraïm la teva col·laboració com a treballadora social amb la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informacions.

2.- Informació reunió de negociació de 3 d'abril.

3.- Valoració i iniciatives.

 

1.- Informacions.

La declaració de suport de diverses entitats del moviment feminista en defensa de la compatibilitat de les rendes de treball amb la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) s'ha difós amb l'última acta. Montserrat informa que aquesta declaració s'ha actualitzat amb noves adhesions.

Diosdado informa que, en el 11è Congrés de CCOO, al qual va ser convidat com a representant de la Comissió Promotora, tant en el discurs d'obertura realitzat pel secretari general sortint Joan Carles Gallego, com en el de cloenda a càrrec del nou secretari general Javier Pacheco es va destacar repetidament la importància d'aconseguir la RGC i l'exigència de compatibilitat amb les rendes de treball. Aquests discursos van ser realitzats davant el conjunt de persones delegades i convidades, entre les quals, una àmplia representació del Govern de la Generalitat.

2.- Informació reunió de negociació de 3 d'abril.

S'informa de la reunió de 3 d'abril amb la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies. Per la Conselleria van estar presents la Sra. Dolors Bassa, i els Srs. Josep Ginesta, Francesc Iglesias i Josep Vidal. Per l'equip negociador de la Comissió Promotora la Sra. Núria Carrera i els Srs. Sixte Garganté i Diosdado Toledano.

Aquesta reunió se celebra tres setmanes després de la reunió anterior de 13 de març que va ser valorada com un gir positiu en el procés de negociació després del bloqueig en diversos temes, compatibilitat amb les rendes de treball, dret subjectiu, etc. Com hem informat en anteriors reunions un primer ajornament de la negociació va ser justificat per la Conselleria per la seva visita al govern basc per conèixer amb més detall la gestió de la Renda de Garantia d'ingressos en aquesta comunitat, i el següent ajornament a petició del Govern, va ser per altres motius que considerem insuficients (tramitació de una moció parlamentària).

A la reunió s'intercanvien els documents de les parts que havien de recollir la formulació dels possibles acords i propostes verbalitzades en la reunió del 13 de març, particularment sobre la retirada de la incompatibilitat amb les rendes del treball d'anteriors documents del govern, la resposta a la proposta de l'equip negociador de la Comissió Promotora d'iniciar la implementació de la compatibilitat amb les rendes de treball el 2017 al col·lectiu d'unitats familiars o de convivència amb fills menors d'edat, en una transició que s'ha de completar amb caràcter general a l'abril de 2020; la inclusió de la proposta de la conselleria de fixar la quantia de la prestació de la primera persona a 2017 en el 85%; la inclusió de les propostes de prestacions per 2018 i 2019 a fi de garantir el dret subjectiu, etc.

En una primera lectura del document del govern, apartat 2, el redactat sobre la compatibilitat amb les rendes de treball queda limitat "als col·lectius vulnerables i desfavorits per ajudar a la seva inserció laboral". Que la conselleria concreta en persones drogodependents en procés de rehabilitació, i col·lectius en greu exclusió social. L'equip negociador s'observa que aquests col·lectius estan inclosos en l'actual PIRMI, i que la proposta del govern no recull la compatibilitat amb les rendes de treball amb caràcter general.

En l'apartat 6, de la proposta del govern, es manté un redactat que rebutgem en anteriors reunions per no garantir plenament l'aplicació d'aquesta compatibilitat. En aquest mateix apartat, la taula de quanties de les prestacions no recull el 85% de la quantia de la primera persona a 2017, ni l'ampliació a cinc persones de la unitat familiar amb dret a prestació, tampoc la quantia de les prestacions en 2018 i 2019.

Finalment, entre les propostes del govern s'inclou suprimir l'apartat 13 que estableix la compatibilitat de la RGC amb les prestacions i ajudes econòmiques establertes per les administracions locals de Catalunya que tinguin finalitat explicita de suplementar la RGC.

Després del corresponent encreuament d'aclariments, l'equip negociador de la Comissió promotora manifesta el seu desacord amb les propostes del govern, que signifiquen un pas enrere respecte del que s'ha parlat en la reunió de 13 de març.

S'aixeca la reunió fixant la següent pel dilluns 10 d'abril a les 12 hores.

3.- Valoració i iniciatives

Després de la reunió de negociació, s'ha gestionat una reunió per al 18 d'abril amb els grups parlamentaris que formen majoria en la ponència per a informar-los de l'estat de la negociació amb el govern. També s'ha fet la sol·licitud perquè la ponència torni a reunir-se el pròxim 21 d'abril, amb l'objectiu d'evitar més retards i avançar el redactat de l'articulat de la proposta de llei.

A continuació, s'obre una ronda d'intervencions per valorar el resultat de la reunió de negociació de 3 d'abril. Prenen la paraula Juanjo Salbia, Llorenç Serrano, Joan Pau, Sixto Garganté, Lluc Cahis, Laura Marí, Jaume Botey, Diosdado Toledano.

En general les intervencions valoren críticament el canvi de posició de la conselleria respecte del 13 de març, s'observa amb preocupació el retard de la negociació i que això pugui ser deliberat, s'afirma la necessitat de superar aquests retards reprenent el treball de la ponència, i en conseqüència continuar la negociació en els dos plans, amb la conselleria i en la ponència.

També es proposa tenir informades a les entitats que donen suport a la Comissió Promotora de la marxa de la negociació i la tramitació de la proposta de llei.

ACORDS

- Informar les entitats de la marxa de la negociació (després de setmana santa).

- Al mateix temps que segueixen les negociacions amb la conselleria, reprendre i accelerar els treballs en la ponència.

Es finalitza la reunió amb una foto col·lectiva que s'envia als vaguistes de fam a Bilbao que protesten contra les retallades a la Renda de Garantia d'Ingressos en País Basc.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 20 d’abril de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

Barcelona, 7 d’abril 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y #dejunirendagarantida

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/comunicacions

Facebook: https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

Twitter: https://twitter.com/ILPRendaGC

Declarar Eth Conselh Generau D’Aran institución promotora dera Renda Garantida Ciutadazna

 

Declaració del Consell General d’Aran com institució promotora de la Renda Garantida Ciutadana donant suport total a l’aprovació de la ILP presentada al Parlament de Catalunya

 

Les associacions feministes signants donen suport a la Comissió Promotora de la ILP Renda Garantida per a que s'inclogui per llei la compatibilitat amb rendes del treball

Les associacions i grups feministes sotasignants , interpel·lades pels continuats atacs a la sostenibilitat de les vides de la gran majoria de la població que augmenta l’índex de pobresa i les desigualtats socials al nostre país , considerem la iniciativa d’implementar la Renda Garantida de Ciutadania com un pas mínim de política pública imprescindible per a fer front a aquesta situació i instem al Govern de la Generalitat- Conselleria de Treball, Assumptes Socials i Familiars a acordar amb la Comissió Promotora un redactat de la llei que doni resposta a les necessitats més urgents de la població més necessitada en un termini de temps curt.

Volem manifestar les nostres demandes mínimes:

  1. a)  Donat que els indicadors de creixement econòmic, en el nostre territori, són positius, però que el nombre de persones en situació de pobresa no ha parat d’incrementar-se i que l’ Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) és actualment de 664€ , proposem que s’ inclogui com persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania totes les persones que no disposen d’aquest mínim i que viuen a Catalunya , independentment del seu origen i el temps de residència.

  2. b)  Que les persones que disposen d’un treball assalariat a temps parcial però que no disposen d’ ingressos equivalents als 664€ siguin incloses en la RGC. Aquest és un punt molt preocupant per a nosaltres perquè si les persones que treballen a temps parcial no són incloses perjudicaria fonamentalment a les dones , i per extensió als nens i nenes , ja que el treball a temps parcial i en precari té rostre i mans de dones (72% de dones en aquesta categoria , i moltes d’elles sense haver-ho desitjat ,dades EPA, IV trimestre 2016)

  3. c)  Que s’incloguin en el càlcul de la RGC els menors o adults a càrrec de la persona beneficiària per tal de que el conjunt familiar disposi de les condicions d’una vida digna.

  4. d)  Que la Conselleria de Treball supervisi i reguli les condicions de treball que s’estan imposant en determinats sectors, especialment aquells que ocupen molta mà d’obra femenina (serveis, hostaleria, comerç ...) i que penalitzi les empreses que practiquen l’increment de la precarietat en el treball ja sigui amb contractes temporals (de dies, setmanes o mesos), horaris irregulars, temps parcial i la devaluació dels sous per tal d’acabar amb les situacions de “pobresa laboral”.

  5. e)  Que la implantació de la RGC no sigui un projecte de futur, sinó que demanem que el govern de la Generalitat situï entre els seus objectius centrals immediats frenar l’increment de la població vulnerable i donar una resposta satisfactòria i urgent a les situacions de les persones que no disposen d’uns mínims ingressos per viure dignament, i que són majoritàriament dones.

  6. f)  Que s’inclogui a la llei que el muntant del IRSC s’actualitzarà segons l’evolució del IPC.

  7. g)  Finalment volem expressar que ens sumem a totes les associacions i entitats civils que estan treballant per una societat més justa i menys depredadora.

Signen

Ca la Dona , Dones x Dones , Fúria Feminista del Fort Pienc , Marxa Mundial de Dones , TAMAIA viure sense violència , Vaga de Totes , Vocalia de Dones de l’Associació de Veïnes i Veïns de lEsquerra de lEixample , Feminismes-Entrepobles

Barcelona 27 de març 2017 

Video Campanya

Xarxes Socials

També podeu seguir-nos a:

Textos Legals

Projecte de llei

Memòria Justificativa

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com
Test