Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   16/03/2017

ACTA N º 86

 

Assisteixen a la reunió: Manuel Aguila,  Jaume Botey, Lluc Cahis, Neus Escofet, Laurent Faucheux, Pedro Fernandez, Antoni Ferret, Miguel Ibarz, Cristina Lopez, Patrizia Manzo, Mingo Meseguer, Joan Miquel Ortiz, Joan Paz, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Luis Blanco, Javier Bernad, Judit Borrell, Rosa Cañadell, Nuria Carrera, Albert Escofet, Xan de la Torre, Elena Ferrero, Ramón Franquesa, Jesús García, Sixto Gargante, Núria Garrido, Rosa Gómez, Rafael Jiménez, Laura Marino, Ivan Molinos, Manel Navarro, David Papiol, Miquel Puente, Carles Rodríguez i Llorenç Serrano.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.-Informacions

2.- Informació reunió amb el govern de 13 de març

 

1.- Informacions

Els pressupostos de la Generalitat es votaran en el ple del Parlament la setmana que ve.

S'informa que ECAS que agrupa 98 entitats ha efectuat una declaració defensant la compatibilitat de la Renda Garantida de Ciutadania amb les Rendes del treball.

Montserrat informa de les gestions amb Ca la Dona per efectuar una declaració específica en suport d'aquesta compatibilitat.

 

2.- Informació reunió amb la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies de 13 de març

Diosdado informa de la reunió de 13 de març amb la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies. Per la Conselleria van estar presents la Sra. Dolors Bassa, i els Srs. Josep Ginesta, Francesc Iglesias i Josep Vidal. Per l'equip negociador de la Comissió Promotora la Sra. Núria Carrera i els Srs. Sixte Gargante i Diosdado Toledano.

La delegació del govern va iniciar la reunió amb una proposta de treball que consisteix en prendre els últims documents del govern i de la Comissió Promotora i abordar un a un els diversos temes.

Els temes que es van tractar en la reunió van ser: La quantia de la prestació de la primera persona a 2017, la incorporació d'un cinquè membre a la unitat de convivència o família amb el seu corresponent prestació en 2017 però amb un topall al final de la transició, la transitorietat amb propostes d'acostar les posicions respectives a una data intermèdia, el caràcter subjectiu de la Renda garantida de Ciutadania quantificant les prestacions en 2018 i 2019, sobre la compatibilitat amb les rendes de treball i la seva implementació al llarg de la transició començant des 2017 amb el col·lectiu més vulnerable (unitats de convivència amb fills menors d'edat), la complementarietat amb altres prestacions.

La reunió va transcórrer en un clima positiu. Es va acordar que en la pròxima reunió de 27 de març les parts portin per escrit les seves propostes. Van quedar pendents de tractar altres temes com ara la compactació, etc.

Després de la informació intervenen Jaume Botey, Cristina López, Antoni Ferret, Miquel Ibarz, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia, Pedro Fernandez, per aclarir o fer consideracions d'interès.

Es proposa prosseguir les iniciatives acordades sobre comunicats o declaracions d'entitats i mantenir la resta de gestions a l'espera del resultat de la reunió de 27 de març.

També es proposa ajornar la reunió de la Comissió Promotora al dimecres 29 de març.

 

 

 

ACORDS

 

- Continuar la gestió de noves declaracions amb economistes, el moviment feminista, institucions, persones representatives en l'àmbit social, polític, cultural i intel·lectual, entitats veïnals, etc.

- Seguir amb la preparació de noves accions de caràcter simbòlic i convocant per sensibilitzar i mobilitzar la ciutadania.

- Ajornar la propera reunió al dimecres 29 de març a les 17 hores al local de CONFAVC.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 29 de març de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Barcelona, 17 de març 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y #dejunirendagarantida

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/comunicacions

Facebook: https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

Twitter: https://twitter.com/ILPRendaGC

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   09/03/2017

ACTA N º 85

Assisteixen a la reunió:  Javier Bernad, Judit Borrell, Lluc Cahis, Laurent Faucheux, Patrizia Manzo, Joan Miquel Ortiz, Carles Rodríguez, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Luis Blanco, Jaume Botey, Rosa Cañadell, Nuria Carrera, Albert Escofet, Xan de la Torre, Neus Escofet, Pedro Fernandez, Elena Ferrero, Antoni Ferret, Ramón Franquesa, Jesús García, Sixto Gargante, Núria Garrido, Rosa Gomez, Miguel Ibarz, Rafael Jiménez, Cristina Lopez, Laura Marino, Mingo Meseguer, Ivan Molinos, Manel Navarro, David Papiol, Joan Paz, Miquel Puente, Montserrat Rosaura i Llorenç Serrano.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informacions

2.- Seguiment gestions

 

1.- Informacions

S'informa que la data prevista per a la votació definitiva dels pressupostos s'efectuarà com més aviat a finals de març, un cop es compleixi el termini per presentar propostes després del dictamen del Consell de Garanties a la llei de mesures fiscals que acompanya els pressupostos. Es valora la possible incidència en l'aprovació dels pressupostos de les modificacions resultants d'incorporar aquests dictàmens, així com els efectes polítics de les denúncies de corrupció que afecten CDC. Les incerteses del context polític poden afectar l'agenda de la tramitació de la proposta de llei.

S'informa d'una moció o resolució que es presentarà pròximament al Parlament en suport de la Renda Garantida de Ciutadania.

Intervenen per dir la seva Juanjo Salbia i Juan Miguel Ortiz.

Un cop es produeixi la resposta de la Conselleria de Treball, assumptes socials i famílies en la reunió prevista de 13 de març a l'última proposta de la Comissió Promotora, i de la valoració col·lectiva corresponent, es gestionaran els passos a fer a continuació.

 

2.- Seguiment gestions

Es fa un repàs de les gestions acordades en la reunió anterior.

En relació a les entitats que lluiten contra la pobresa infantil, i després de les gestions realitzades per Jaume Botey, s'està a l'espera dels acords que adoptin els seus organismes gestors o directius.

Sobre la gestió de Lluc Cahis de la JERC s'informa del diàleg amb un membre d'ERC que participa en la negociació. La posició col·lectiva com JERC es tractarà en la seva pròxima reunió.

Diosdado distribueix un nou esborrany per recollir signatures d'economistes i professors. L'esmentada proposta s'enviarà a Jaume Botey perquè la gestioni costat de Arcadi Oliveres. Un cop es tingui el redactat definitiu es gestionarà l'adhesió de diverses persones conegudes del món acadèmic. S'esmenta a Vicenç Serrano, Ramon Franquesa, Albert Recio, Josep Manel Busqueta, Teresa Forcades, etc.

S'informa de les gestions realitzades cap a altres entitats.

Pel que fa a la preparació de noves accions en cas de trobar-nos amb escenaris que facin necessària la mobilització, i en particular la realització d'una vaga de fam, s'informa dels preus de lloguer de la Roulotte, de la capacitat del fons econòmic de la Comissió Promotora per atendre aquesta despesa, i de la tasca de trobar un conductor o conductora per a la caravana.

Intervenen per dir la seva i fer propostes Carles Rodriguez, Patrizia Manzo, Judit Borrell, Javier Bernad i Laurent Faucheux.

 

ACORDS

- Continuar la gestió de les noves declaracions amb entitats que lluiten contra la pobresa infantil, economistes, moviment feminista, institucions, persones representatives en l'àmbit social, polític, cultural i intel·lectual, entitats veïnals, etc.

- Seguir amb la preparació de noves accions de caràcter simbòlic i convocant per sensibilitzar i mobilitzar la ciutadania.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 16 de març de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Barcelona, 9 de març 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa #dejunirendagarantida 

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/comunicacions

Facebook: https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

Twitter: https://twitter.com/ILPRendaGC

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   02/03/2017

ACTA N º 84

Assisteixen a la reunió:  Jaume Botey, Lluc Cahis, Laurent Faucheux, Pedro Fernandez, Elena Ferrero, Antoni Ferret, Sixto Garganté, Miguel Ibarz, Patrizia Manzo, Laura Marino, Joan Miquel Ortiz, Joan Paz, Miquel Puente, Carles Rodríguez, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Javier Bernad, Luis Blanco, Judit Borrell, Rosa Cañadell, Nuria Carrera, Albert Escofet, Xan de la Torre, Neus Escofet, Ramón Franquesa, Jesús García, Núria Garrido, Rosa Gómez, Rafael Jiménez, Cristina Lopez, Mingo Meseguer, Ivan Molinos, Manel Navarro, David Papiol i Llorenç Serrano.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informacions

2.- Informació reunió amb Conselleria de treball, assumptes socials i famílies

3.- Escenaris, perspectives i propostes

 

1.- Informacions

Després de les declaracions dels sindicats, de Càritas, Mans Unides, Justícia i Pau, Cristianisme i justícia, s'informa d'una nova declaració de l'entitat Cristianisme Segle XXI en termes semblants. Jaume Botey està gestionant noves iniciatives amb entitats referents en la lluita contra la pobresa infantil i Montserrat Rosaura presentarà el tema a una entitat referent del moviment feminista.

 

2.- Informació reunió amb Conselleria de treball, assumptes socials i famílies

Diosdado informa de la reunió de 27 de febrer amb la Conselleria de treball, afers socials i famílies. Per la Conselleria van estar presents la Sra. Dolors Bassa, i els srs. Josep Ginesta, Francesc Iglesias i Josep Vidal. Per l'equip negociador de la Comissió Promotora la Sra. Núria Carrera i els Srs. Sixte Garganté i Diosdado Toledano.

Sixte va lliurar i va explicar l'última proposta de la Comissió Promotora centrant-se en la compatibilitat amb les rendes del treball (temps parcial) i la seva implementació progressiva des 2017 fins a la seva generalització al final de la transitorietat, sobre els criteris per racionalitzar i compactar determinades prestacions socials que administra la Conselleria, excepte aquelles de caràcter finalista, i sobre la necessitat de fixar les quanties de la prestació en tots els anys de la transitorietat per garantir plenament el caràcter de dret subjectiu de la Renda Garantida de Ciutadania.

L'intens diàleg i debat que va tenir lloc a continuació amb la conselleria es va centrar en la compatibilitat amb les rendes de treball i en els criteris i metodologia de compactació de les prestacions.

Finalment, la reunió va concloure amb el compromís de la Conselleria de respondre a la nova proposta en la propera reunió que es va fixar per al dilluns 13 de març.

Sobre aquest punt de l'ordre del dia prenen la paraula Jaume Botey, Juanjo Salbia, Miquel Ibarz i Laura Marino aportant consideracions i informacions d'interès.

 

3.- Escenaris, perspectives i propostes

Diosdado exposa els diferents escenaris que tenim per davant, així com algunes de les alternatives a considerar.

En la seva opinió, després de l'aprovació dels pressupostos de 2017 en els plens previstos per als dies 9 i 10 de març, o com més tard la següent setmana, s'obre de fet un període polític de caràcter preelectoral. En aquest context prosseguirà la tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania.

En el cas, que la Conselleria retiri la incompatibilitat amb les rendes del treball s'obre una possibilitat real d'arribar a un acord amb el govern, però si aquesta bloqueja la negociació en mantenir la incompatibilitat amb les rendes del treball, ens obliga a considerar la recerca de l'acord en el marc de la ponència, especialment amb els grups que van formar majoria sobre les quanties de la prestació de la Renda garantida.

Arribat a aquest punt planteja proposar als grups parlamentaris que formen majoria en la ponència una base d'acord sobre els assumptes pendents i mantenir la resta de l'acord aconseguit en la ponència.

Proposa també acompanyar aquest procés amb iniciatives d'acció de caràcter simbòlic i convocant que permeti sensibilitzar i mobilitzar l'opinió pública, per a la qual cosa cal tenir en compte el calendari fins abans de setmana santa, i entorn del 1r de maig.

A continuació, intervenen Juanjo Salbia que incideix en la necessitat de reforçar la difusió per les xarxes, particularment sobre les declaracions realitzades i preparar una roda de premsa al cas que es doni per finalitzada sense acord la negociació amb la Conselleria. Laura Marino proposa impulsar una declaració de suport amb signatures de personalitats. Joan Miquel proposa fer gestions a l'Institut d'estudis catalans. Joan Paz expressa en nom del PSC el suport a la compatibilitat amb les rendes del treball i la transitorietat en la seva implementació. Sixte proposa que en cas d'haver de tornar a la ponència hem de portar els grups parlamentaris com a base del possible acord l'última proposta que la Comissió Promotora ha presentat a la Conselleria. Patrizia proposa celebrar un debat públic. Montserrat Rosaura planteja la possibilitat d'impulsar un nou pronunciament d'alcaldes i alcaldesses. Jaume Botey proposa dirigir-se a la Confavc perquè expressi el seu suport. Pedro Fernàndez proposa un acte per presentar un text comú. Lluc Cahis expressa la disposició de la JERC a realitzar gestions cap a ERC.

Diosdado proposa rellançar la Declaració d'economistes amb Arcadi Oliveres, etc., i estudiar com a acció simbòlica de caràcter convocant la realització d'una vaga de fam que tindria com a logística una rulot per assegurar la mobilitat per tot Catalunya, els formats d'aquesta acció poden ser diverses: vagues de fam de caràcter progressiu, rotatives en la seva composició, indefinides temporalment, etc. Proposa dos períodes de temps a considerar per les accions després de constatar el bloqueig de la negociació, finals de març i principis d'abril, darrera setmana d'abril per incidir en les mobilitzacions del 1r de maig, posant èmfasi en la lluita contra la pobresa i precarietat laboral.

Finalment es proposa gestionar les propostes presentades, iniciatives de noves declaracions i preparació accions simbòliques en la propera reunió de la Comissió Promotora.

 

ACORDS

- Gestionar noves declaracions amb entitats que lluiten contra la pobresa infantil, economistes, moviment feminista, institucions, persones representatives en l'àmbit social, polític, cultural i intel·lectual, entitats veïnals, etc.

- Reforçar la difusió per les xarxes de les iniciatives en defensa de la Renda Garantida de Ciutadania.

- En cas de finalitzar sense acord la negociació amb el govern, a causa del bloqueig de la incompatibilitat amb les rendes del treball, proposar als grups parlamentaris com a base d'un possible acord de majoria parlamentària l'última proposta presentada per la Comissió Promotora de la Conselleria.

- Preparar noves accions de caràcter simbòlic i convocant per sensibilitzar i mobilitzar la ciutadania.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 9 de març de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Barcelona, 3 de març 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y #dejunirendagarantida

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Facebook: https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

Twitter: https://twitter.com/ILPRendaGC

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   23/02/2017

ACTA N º 83

Assisteixen a la reunió:  Javier Bernad, Luis Blanco, Jaume Botey, Xan de la Torre, Neus Escofet, Laurent Faucheux, Pedro Fernández, Antoni Ferret, Ramón Franquesa, Sixto Garganté, Rosa Gómez, Patrizia Manzo, Mingo Meseguer, Joan Miquel Ortiz, Carles Rodríguez, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia, Llorenç Serrano i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Judit Borrell, Rosa Cañadell, Nuria Carrera, Lluc Cahis, Albert Escofet, Elena Ferrero, Jesús García, Núria Garrido, Miguel Ibarz, Rafael Jiménez, Cristina Lopez, Laura Marino, Ivan Molinos, Manel Navarro, David Papiol i Miquel Puente.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Registre Declaració sindical. Declaració de Càritas Diocesana de Barcelona, ​​Mans Unides, Cristianisme i Justícia i Justícia i Pau

2.- Informació reunió amb grups parlamentaris

3.- Presentació esborrany nova proposta

4.- Perspectives

1.- Registre Declaració sindical. Declaració de Càritas Diocesana de Barcelona, ​​Mans Unides, Cristianisme i Justícia, i Justícia i Pau

El 23 de febrer s'efectua el registre al Parlament de la Declaració sindical "Les persones i famílies treballadores pobres tenen dret a la Renda Garantida de Ciutadania sense exclusió" signada per CCOO de Catalunya, co.bas sindicat, FEMEC-CGT, IAC, UGT de Catalunya, USOC.

S'informa que s'ha publicat la declaració de Càritas Diocesana de Barcelona, ​​Mans Unides, Cristianisme i Justícia, i Justícia i Pau, amb el títol: "Càritas Diocesana de Barcelona, ​​Mans Unides, Cristianisme i Justícia i Justícia i Pau alerten que la actual proposta de Renda garantida de Ciutadania (RGC) exclou les persones amb contractes a temps parcial i amb ingressos inferiors a 664 euros ".

Es proposa distribuir àmpliament per les xarxes i mitjans comunicació.

2.- Informació reunió amb grups parlamentaris

Aquest dijous 23 de febrer ha tingut lloc al Parlament la reunió entre els representants de la Comissió Promotora i els representants en la ponència de Catalunya si que és pot, Ciutadans, CUP, PP i PSC.

En aquesta reunió es va informar de la situació actual de la negociació amb la Conselleria de Treball, afers socials i famílies, tant de les qüestions en què hi ha aproximació, com d'aquelles on hi ha diferències, particularment en el dret subjectiu, compatibilitat amb les rendes del treball, etc.

La reunió es va desenvolupar en un ambient positiu, amb intervencions dels grups que van insistir en la defensa del dret subjectiu i de la compatibilitat amb les rendes de treball, etc. Després de respondre a les preguntes i aclariments es va aixecar la reunió amb el compromís de mantenir la relació d'informació i diàleg.

3.- Presentació esborrany nova proposta

Sixte presenta un esborrany de nova proposta per a presentar a la reunió amb la Conselleria prevista pel proper dilluns 27 de febrer.

En aquesta proposta s'aborda la qüestió de la compactació de les prestacions amb la finalitat d'evitar conseqüències negatives, la transició a la implementació de la compatibilitat amb les rendes del treball, la transitorietat, quanties de la prestació, etc.

Després de l'exposició prenen la paraula Carles Rodríguez, Rosa Gómez, Luis Blanco, Juanjo Salbia, Montserrat Rosaura, Llorenç Serrano, Diosdado Toledano que matisen i aporten diverses consideracions de contingut i tàctica de negociació al conjunt de la proposta.

Com Resum Sixte recull la majoria d'aportacions que inclourà en el redactat de la nova proposta.

4.- Perspectives

Diosdado proposa per a la propera reunió de la Comissió Promotora i després de valorar el resultat de la reunió amb la Conselleria del dilluns 27 de febrer, realitzar una ronda de propostes sobre les iniciatives a impulsar en els diversos escenaris possibles.

ACORDS

- Distribuir àmpliament Declaració sindical i Comunicat de Càritas Diocesana de Barcelona, Mans Unides, Cristianisme i Justícia, i Justícia i Pau.

- Redactar nova proposta recollint les aportacions i consideracions plantejades.

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 2 de març de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

Barcelona, 24 de febrer 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa #dejunirendagarantida 

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/comunicacions

Facebook: https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

Twitter: https://twitter.com/ILPRendaGC

 

Declaració: “Les persones i famílies treballadores pobres tenen dret a la Renda Garantida de Ciutadania sense exclusió ”

En les negociacions  sobre la ILP per la Renda Garantida de Ciutadania entre la representació del govern i la Comissió Promotora, la Conselleria de treball, assumptes socials i familiars va presentar un document de propostes que exclou les rendes del treball, fonamentalment dels contractes a temps parcial, de la prestació de la RGC tant del seu caràcter complementari a la persona que tingui un contracte de treball per sota del llindar de la mateixa Renda garantida de Ciutadania, com dels menors i persones sense ingressos que convisquin en aquesta unitat familiar o de convivència. Malgrat el ferm rebuig de la comissió Promotora a aquesta inacceptable exclusió, la representació del govern continua sense modificar substancialment la seva posició excloent, dificultant la possibilitat d'arribar a un acord digne i suficient, que sigui coherent amb el redactat de l'art 24.3 de l'Estatut d'autonomia.

Aquest comunicat, subscrit per totes les organitzacions sindicals que participem en la comissió Promotora i donem suport actiu a la ILP de RGC  volem fer arribar la nostra exigència al govern d'incloure a les rendes de treball a la Renda Garantida de ciutadania, i per tant defensem el seu caràcter complementari, i no excloent dels drets a la RGC dels membres de la unitat familiar o de convivència.  

Entenem que es puguin apreciar riscs d’abús en plantejar la compatibilitat de la RGC amb les rendes del treball. No són diferents d'altres que afecten al conjunt de la RGC i considerem que aquest tipus objeccions ja s’han superat. Entenent que l'eventual frau que es pugui donar no és un argument per privar a les persones que ho necessiten d’aquesta protecció davant la pobresa i que cal una forta acció inspectora de l'administració que persegueixi el mal ús de la RGC.

Entenem també, que la compatibilitat entre treball remunerat que generi ingressos per sota del llindar de l'IRSC i la RGC pot demanar de consideracions específiques per tal d'evitar que esdevingui un incentiu per a reduir les jornades de treball o fer-les opaques. Creiem que tenim propostes per evitar aquestes possibilitats.    

En tot cas, considerem que en el moment de desenvolupar la RGC com a prestació de protecció davant la pobresa, amb l'objectiu de garantir uns ingressos mínims per la subsistència no podem deixar de protegir l'anomenada "pobresa laboral". 

És un fenomen recent que gent que treballa no tingui un ingressos per subsistir. La gestió que s'ha fet de la crisi, tant en els plànols econòmic com en el dret del treball   ha incrementat la precarietat en el treball i ha devaluat els salaris -sobretot de les persones amb contractes temporal i a temps parcial. El resultat ha estat que la taxa de risc de pobresa en el treball a Catalunya és del 11,2% (2015). És a dir que el 11,2% de les persones que a Catalunya tenen ingressos per treball, tenen un renda disponible per sota del llindar de risc de pobresa. 

Cal oferir a aquestes persones, la mateixa protecció que la ILP de RGC preveu per les persones sense cap ingrés o amb ingressos per sota de l'Indicador de Renda de Suficiència Catalunya (IRSC) , que serà el llindar de la RGC.    

A més, volem fer notar que el 72% dels contractes a temps parcial (EPA 4rt. Trim 2015) corresponen a dones. Protegir als contractes d'aquests tipus que generen ingressos per sota de la RGC implica protegir també a les persones que en depenen i per tant una part molt important dels nens i nenes en risc de pobresa.    

Altrament, atès que les lleis de rendes de ciutadania de Navarra. País Basc i les Illes ja contemplen la complementarietat entre treball i la renda de protecció, considerem que no podem acceptar que la RGC de Catalunya no ho faci. La RGC   que està recollida a l'Estatut i ha estat objecte de una ILP amb un important suport ciutadà social i polític no pot ser una prestació de pitjor qualitat pel que fa a la protecció de la pobresa laboral que les abans esmentades.    

Els sindicats signants estem segurs que es pot trobar la manera de regular la complementarietat entre treball remunerat i RGC, evitant els riscos i perseguint els eventuals abusos, de manera que no es deixi exclosos de la protecció davant la pobresa a les persones que reben salaris per sota del que, el conjunt de la societat catalana   a través dels seus representants polítics i socials, hem considerat els mínims ingressos per viure. Es a dir, cal estendre l'acció protectora de la RGC a tothom que tingui rendes del treball per sota de l'IRSC.

Barcelona 20 febrer 2017

Sindicats signants:

CCOO de Catalunya, co.bas sindicat, IAC, UGT de Catalunya, USOC

 

 

Video Campanya

Xarxes Socials

També podeu seguir-nos a:

Textos Legals

Projecte de llei

Memòria Justificativa

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com
Test