Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   27/09/2017

ACTA N º 105

Assisteixen a la reunió: Jaume Botey, Enriqueta Duran, Neus Escofet, Antoni Ferret, Miquel Ibarz, Laura Marino, Carles Rodriguez, Eduard Romo, Diosdado Toledano i Xan Da Torre. Justifiquen absència: Judit Borrell, Javier Bernad, Lluc Cahis, Nuria Farrús, Ramón Franquesa, Pedro Fernandez, Sixte Gargante, Mingo Meseguer, Joan Miquel Ortiz, Pepe Rodado i Juanjo Salbia

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació gestió sol·licituds i propostes sobre la comissió de govern

2.- Informació gestions i actes amb ajuntaments

3.- Distribució de les Guies i aportacions per cobrir despeses

4.- Actes informatius RGC i agenda pròximes setmanes

5.- Acte de celebració intern de la Comissió Promotora i criteris lliurament certificat reconeixement.

 

1.- Informació gestió sol·licituds i propostes sobre la comissió de govern

S'informa que en algunes localitats de Catalunya el període comprès entre el 15 de setembre i el 14 de novembre està saturat de cites prèvies. Segons els responsables de la Conselleria les cites sol·licitades abans del 14 de novembre que es fixin amb posterioritat a aquesta data en cas d'obtenir una resolució positiva de percebre la prestació des del 15 de setembre. Referent a això es proposa que la Conselleria subscrigui un document perquè hi hagi constància.

Enriqueta d'UGT informa que en una reunió on participaven responsables de la Conselleria d'ocupació, afers socials i famílies, es va comunicar que no es podria pagar la RGC a causa de la intervenció del ministre Montoro.

Sobre els efectes denunciats per diversos membres del govern de la Generalitat en relació al possible impagament de la RGC com a conseqüència de la intervenció del ministre Montoro, s'informa del comunicat aclaridor subscrit pels representants de la Comissió Promotora, així com de les gestions realitzades davant els grups parlamentaris perquè es facin tots els esforços per al pagament de la RGC. La posició de la Comissió Promotora és exigir el compliment de la llei i el pagament de les prestacions corresponents.

Altres intervencions denuncien les dificultats observades en la tramitació de la RGC, deficiències en la preparació del personal que atén les sol·licituds. Denegació de sol·licituds de cita prèvia de manera arbitrària i sense constància documental per poder reclamar, etc.

També es detecta un greu dèficit de coordinació amb els ajuntaments en la gestió de la RGC, particularment amb els serveis socials.

Amb l'objectiu de superar tots aquests problemes i deficiències Enriqueta proposa accelerar la posada en marxa de la Comissió paritària de govern de la RGC. Aquesta comissió es composa en un 50% per personal del govern i l'altre 50% per representacions dels sindicats més representatius, entitats municipalistes, entitats del tercer sector i entitats socials. La proposta que la Comissió Promotora faci una gestió cap a la Conselleria per a formalitzar la constitució de la Comissió de govern, i reunir-se amb caràcter d'urgència per abordar els problemes detectats, s'accepta per unanimitat.

En relació a la composició de les entitats socials en aquesta Comissió de gestió es proposa que la Comissió Promotora de la RGC sol·liciti formalment per escrit a la Conselleria que el Col·legi oficial de treballadors socials de Catalunya, el Col·legi d'educadors socials, ECAS i Càritas, per la seva gran experiència i implicació en la defensa de la RGC formin part de la Comissió de govern. Aquesta proposta és acordada per unanimitat.

2.- Informació gestions i actes amb ajuntaments

S'informa de les gestions cap a la Federació de municipis per tenir una reunió informativa sobre la tramitació de la RGC i les propostes de col·laboració que es desprenguin. Després de la resposta positiva de Lluïsa Moret s'està a l'espera de fixar la data de reunió.

També s'organitzarà un acte públic amb la Federació, on es troben molts dels ajuntaments que van aprovar mocions de suport a la RGC, per fer entrega dels corresponents certificats de reconeixement i compromisos.

S'informa que l'Ajuntament de Barcelona tenia previst realitzar un Ple el divendres 29 de setembre per aprovar els compromisos amb la RGC, però per problemes d'agenda es desplaça aquest acte al divendres 6 d'octubre.

L'ajuntament convida a membres de la Comissió Promotora per estar presents en el Ple de l'ajuntament quan es debati i s'aprovi aquest punt (espai de convidats), per a això cal notificar nom, cognoms i dni a efectes de gestionar l'entrada.

Quan a principis de la setmana vinent es confirmi dit ple es faran les gestions per fer la llista de convidats.

3.- Distribució de les Guies i aportacions per cobrir despeses

S'informa que la Coordinadora d'assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya efectuarà distribució en oficines del SOC d'un full informatiu sobre els complements de la RGC per a les persones en atur que perceben prestacions i ajudes socials de l'estat (veure arxiu annex a l'acta).

S'informa de la distribució fins a la data de les guies completes en català i castellà i la necessitat de realitzar aportacions per cobrir la despesa. Fins al moment l'Assemblea de treballadors/es en atur de Barcelona ha realitzat una aportació de 300 euros a canvi de 100+100 exemplars de les guies. En l'acte del 15 de setembre es van recollir 67,5 euros en aportacions. Enriqueta proposa enviar el nº de compte de la RGC perquè les entitats facin aportacions.

A la reunió es fa una distribució de guies en català i castellà:

CONFAVC 20 + 20, APE per mitjà de Neus es porta 15 en castellà i 5 en català. Miquel Ibarz es porta 5 + 5. ADICAE 10 +10. Laura marí 20 en català. Xan da Torre 5 + 5 (aporta 10 euros en efectiu).

UGT demana 100 guies en català i 100 en castellà. Aquest lliurament es realitzarà a través de Juanjo.

4.- Actes informatius RGC i agenda pròximes setmanes

S'informa de la realització el passat 21 de setembre del acte informatiu de la RGC a la sala a de la biblioteca de Zona Franca -La Marina. En aquest barri es va fer el primer acte de presentació i recollida de signatures de la ILP. Se'ls va fer entrega del Certificat de reconeixement i compromís

Estan previst actes el 6 d'octubre a Torredembarra i Sant Andreu de la Barca, el 10 d'octubre al local de Càritas a Girona, el 28 de desembre a Barcelona. Hi ha la previsió d'un acte a Guinardó, pendent fixar data.

S'informa també que els actes ajornats a Cubelles i Magòria estan pendents de realitzar.

5.- Acte de celebració intern de la Comissió Promotora i criteris lliurament certificat reconeixement

Diosdado informa que l'acte de celebració de caràcter intern de la Comissió Promotora s'efectuarà en l'establiment on treballa el company Paco Cabezas (al carrer Aribau). Es proposa realitzar aquest acte, amb pica pica, en la segona quinzena d'octubre. En aquest acte es distribuirà el certificat de reconeixement i compromís a totes les persones que han participat en els treballs de la Comissió Promotora. Es responsabilitza Diosdado de connectar amb Paco per fixar data i horari d'aquesta celebració.

Es proposa lliurar certificat a totes les persones fedatàries de la RGC.

 

ACORDS

- Sol·licitar com a Comissió Promotora a la Conselleria accelerar la constitució de la Comissió de govern de la RGC per abordar els problemes detectats. Sol·licitar-li per escrit que en aquesta Comissió, en el grup d'entitats socials, participin el Col·legi Oficial de Treball social de Catalunya, el Col·legi d'educadors, ECAS i Càritas.

- Prosseguir les gestions de la reunió amb la federació de municipis. Participar com a convidats en el Ple de l'ajuntament de Barcelona de 6 d'octubre.

- Sol·licitar a les entitats i persones que donen suport a la Comissió Promotora de la RGC la realització d'Aportacions econòmiques per finançar la despesa d'edició de les guies.

Aquestes aportacions cal ingressar-les en el nº de compte següent:

Caixa d'Enginyers ES47-3025-0001-17-1433516817

Indicant: Aportació Guies, i nom de l'entitat o la persona que realitza aportació.

- Lliurar el certificat de reconeixement i compromís a les persones que han participat en la Comissió Promotora en l'acte previst.

- Lliurar el certificat de reconeixement i compromís a les persones fedatàries (pendent establir la modalitat de lliurament).

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 18 d’octubre 2017 les 17:00 h. en local de Confavc, carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop estació de metro Barceloneta, Línia IV).

 

Barcelona, 28 de setembre 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

 

EL DRET A COBRAR LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA  I LA INTERVENCIÓ DE LES FINANCES DE LA GENERALITAT PER PART DE L’ ESTAT

 

Avui dia 18 de setembre de 2017 un alt càrrec del Govern de la Generalitat ha declarat que la intervenció per part de l’ Estat de les finances de la Generalitat  pot posar en perill el pagament de les prestacions econòmiques de la renda garantida de ciutadania.

 

Des d’ un punt de vista legal i pressupostari aquesta afirmació no és certa. La intervenció per part de l’ Estat de les finances de la Generalitat  no posa en perill el pagament de les prestacions econòmiques de la renda garantida de ciutadania.

 

La Ordre del Ministerio de Hacienda y Función pública per la que es publica el Acuerdo  de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos económicos de 15 de setembre de 2017 (BOE 16.09.2017) no afecta   -per que així ho diu expressament-  a les prestacions econòmiques previstes per la inclusió social i lluita contra la pobresa, entre les quals hi ha les prestacions econòmiques de la renda garantida de ciutadania.

 

El Govern de la Generalitat, d’ acord amb la Disposició Addicional Quarta de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per l’ any 2017, disposa d’ un Fons estructural de cohesió social i garantia de rendes per dotar de recursos la renda garantida de ciutadania.

 

I pel que fa al pagament, el Govern de la Generalitat pot fer-lo de forma directa i també pot comunicar-ho al Ministerio de Hacienda y Función pública per que el pagament el faci directament l’ Estat, a càrrec de la Generalitat de Catalunya.

 

El dret a cobrar les prestacions econòmiques de la RGC, amb efectes del dia 15 de setembre de 2017, i amb pagament el dia 30 del mateix mes, per aquelles persones i famílies que legalment hi accedeixen automàticament, no pot ser qüestionat, no  pot ser objecte de debat polític, ni pot estar condicionat al referèndum d’ autodeterminació convocat pel dia 1 d’ octubre de 2017.

 

Sixte Gargante i Diosdado Toledano, representants de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadanía

 

Videos de l'acte de celebracio de la Renda Garantida de Ciutadanía de 15 de setembre

Bona tarda

 

Emviem els links a youtu.be de l'acte de celebració de l'inici d’aplicació de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania el divendres 15 de setembre a la Capella de Santa Àgueda a Plaça del rei.

 

Comissio Promotora Renda garantida de Ciutadania.

 

Resum de l'acte 7 min:

 

https://youtu.be/oerG8DtIpL8  

 

Acte 30 min (per problemes tecnics de la gravació no tenim totes les intervencions):

 

Aquí teniu la guia informativa complerta de la Renda Garantida de Ciutadania en català preparada per imprimir, podeu distribuir-la entre entitats i particulars

 

Format per imprimir enquadernat DinA5:

files/Guia_completa_RGC_cat.pdf

 

Format per imprimir DinA4:

files/Guia_completa_RGC_catal.pdf

 

Com demanar la Renda Garantida de Ciutadania?

A partir del 15 de setembre 2017 ja pots demanar informació i sol·licitar la Renda Garantida Ciutadana (RGC) a través dels següents mitjans:

Web especial habilitada per la Generalitat per centralitzar i agilitar els tràmits: www.rendagarantida.gencat.cat

 

Trucant gratuïtament al telèfon habilitat per la Generalitat: 900.400.012 també t’informaran de requisits i tràmits.

 

Demanant cita prèvia al departament de Treball de la Generalitat, per exemple a través d’aquest apuntador:

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/renda_garantida_ciutadania/

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   13/09/2017

ACTA N º 104

 

Assisteixen a la reunió: Lluc Cahis, Miguel Cirera, Jordi Font, Patrizia Manzo, Yolo Riquez, Eduard Romo, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Judit Borrell, Jaume Botey, Javier Bernad, David Cordoba, Enriqueta-UGT, Neus Escofet, Erika Fabregat, Agnés Felis, Nuria Farrús, Ramón Franquesa, Pedro Fernandez, Sixte Gargante, Miguel Ibarz, Nuria Lozano, Mingo Meseguer, Manel Navarro, Arcadi Oliveres, Joan Miquel Ortiz, Pepe Rodado, Carles Rodriguez, Montserrat Rosaura, Llorenç Serrano i Xan da Torre.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació correcció errors Llei Renda Garantida de Ciutadania i altres informacions

2.- Preparació Acte 15 mes de setembre (previsió de pluges i alternatives)

3.- Distribució de les Guies i aportacions per cobrir despeses

 

1.- Informació correcció errors Llei Renda Garantida de Ciutadania i altres informacions

S'informa de les gestions realitzades davant la Conselleria d'ocupació, afers socials i famílies per rectificar els errors comesos en la taula de quanties de les prestacions. Després d'acceptar el govern que aquest error ha de corregir segons els criteris presentats per la Comissió Promotora, s'estan realitzant gestions per a la seva urgent correcció en el Butlletí oficial de la Generalitat.

S'informa de la sol·licitud, abans de la data d'inici del 15 de setembre, de més de 400 cites prèvies

 

2.- Preparació Acte 15 de setembre (previsió de pluges i alternatives)

S'informa de les diverses gestions realitzades per tenir a punt la infraestructura de l'acte, escenari, equip de so, il·luminació, etc.

Davant la previsió de pluges per al 15 de setembre es planteja la necessitat de buscar un espai alternatiu cobert. Es donen algunes idees i es proposa realitzar gestions.

Sobre la programació de l'acte s'acorda:

Presentació de l'acte a càrrec de Núria Garrido que comptarà amb la col·laboració de Lluc Cahis.

En primer lloc, s'ha de donar la paraula a la regidora de l'ajuntament de Barcelona Sra. Laia Ortiz per un breu salutació en nom de l'ajuntament.

En segon lloc, hi intervindran Núria Carreras, Sixte Garganté i Diosdado Toledano que efectuaran una breu salutació.

A continuació, intervindran els grups musicals i artistes pel següent ordre i temps:

1.- Obertura musical a càrrec del conjunt musical "FLYNG Hats" (barrets voladors). 10 minuts.

2.- Intervenció del Grup "Rima Terrània". Conjunt musical i de poetes (Marta Forment-cantant, Josep Mª Asensio-poeta, Montse Cercós-poeta, etc.). Intervenció total de 20 minuts.

3.- Roger, cantautor amb guitarra. 10 minuts.

4.- Eli Skoda, Cantant amb guitarra. 10 minuts.

5.- Cecilia Bellorín, cantant veneçolana. 10 minuts.

6.- Tanca intervencions musicals el grup "FLYNG Hats". 10 minuts.

Després de les intervencions musicals, tanca l'acte Núria Garrrido i es concedeix a cada un dels artistes el Certificat de Reconeixement.

Finalment es fa una foto col·lectiva.

Amb l'objectiu de preparar els últims detalls de la programació d'intervencions es queda amb els presentadors a la plaça a les 18 hores.

 

3.- Distribució de les Guies i aportacions per cobrir despeses

 

S'informa que les 1.000 guies en català i altres 1.000 en castellà han estat recollides de la impremta. Juanjo portarà a l'acte 150 guies en català i 150 en castellà.

El cost d'impressió més IVA ascendeix a més de 1200 euros. Donada l'escassetat de fons de la Comissió Promotora es proposa que les diferents entitats facin una aportació quan es portin guies per a la seva distribució. L'Assemblea d'aturats de Barcelona anuncia que es durà 200 guies (100 + 100) i aportarà 300 euros (ingrés ja efectuat).

 

ACORDS

 

- Prosseguir les gestions per corregir els errors de la taula de quanties de la RGC.

- Informar de la progación de l'acte a les persones que presenten i buscar un espai cobert en la proximitat per si plou amb intensitat.

- Proposar a les entitats que col·laboren amb la Comissió Promotora aportacions econòmiques en portar-Guies per a la seva distribució informativa.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 27 de setembre 2017 les 17:00 h. en local de Confavc, carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop estació de metro Barceloneta, LíniaIV).

 

Barcelona, 14 de setembre 2017

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Joomla templates by a4joomla